Innenriks

Regjeringen satser på møkk

Regjeringen håper planer om å satse på møkk går i gass.

– Klima- og miljødepartementet vil i 2018 stille krav om at alle som får støtte til å bygge nye eller bygge om eksisterende biogassanlegg basert på matavfall, skal legge til rette for å kunne ta imot husdyrgjødsel.

Det opplyser klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Støtten han viser til fordeles av Innovasjon Norge og Enova. Førstnevnte forvalter pilotordningen for biogassanlegg, med en ramme på 20 millioner kroner i år, mens Enova så sent som i januar, varslet til sammen 150 millioner kroner i støtte til Greve Biogass i Tønsberg og avløpsselskapet VEAS, som eies av flere kommuner.

Dette er likevel bare toppen av kuruka. På flere fronter jobber nå regjeringen for bedre bruk av det som kommer ut bak hos kuer og andre husdyr.

verdifull: Ikke bare kumøkk, men også gjødsel fra en rekke andre husdyr er høyaktuelt som råstoff i produksjonen av biogass.

Ikke bare kumøkk, men også gjødsel fra en rekke andre husdyr er høyaktuelt som råstoff i produksjonen av biogass. Foto: Solveig Vikene/NTB scanpix

40 biogassanlegg

I dag er det om lag 40 biogassanlegg i Norge. Bare i sju av dem brukes husdyrgjødsel som råstoff, ifølge Miljødirektoratet. Derfor er det nå bare om lag 1 prosent av husdyrgjødsla som går til biogassproduksjon.

Andelen er så lav selv om Stortinget i 2009 vedtok at det skulle tilrettelegges for å bruke 30 prosent av gjødsla til biogassproduksjon innen 2020, påpeker Norges Bondelag. Bondelaget konstaterer også at disse biogassambisjonene har «forsvunnet fra styrende dokumenter som avfallsmeldinga og klimameldinga».

Dette betyr likevel ikke at regjeringen ikke lenger tenker på møkk, skal vi tro Elvestuen.

– Solberg-regjeringen utarbeidet i 2014 en tverrsektoriell strategi for biogass. Denne er vi nå godt i gang med å følge opp, blant annet gjennom pilotordningen for biogassanlegg og støtte til levering av husdyrgjødsel, opplyser han.

Pilotordningen for biogassanlegg ble etablert i 2015, mens støtteordningen «om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg» kom på plass året før.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Økende bruk

– I beregningsteknisk grunnlag for klimameldingen 2017, anslår Miljødirektoratet at det er mulig å øke utnyttelsen av husdyrgjødsel til biogassproduksjon, fra dagens nivå på 1 prosent, til 50 prosent i 2050, fortsetter Elvestuen.

Elvestuen understreker også at han mener «husdyrgjødsel er et viktig råstoff for produksjon av biogass» og at «departementet har som mål å øke bruken av husdyrgjødsel».

– Når vi får husdyrgjødsel inn i produksjonen, kutter vi både klimagassutslipp fra husdyrgjødsel og utslipp fra transportsektoren ved at biogassen erstatter fossilt drivstoff.

I en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi konkluderes det med at utslippene fra jordbruket kan reduseres med 5,5 prosent hvis halvparten av husdyrgjødsla tas i bruk i produksjonen av biogass.

I flere fylker er biogass basert på blant annet matavfall, allerede et vel etablert drivstoff.

– Store deler av bussflåten i Vestfold og Telemark bruker biogass, og i Østfold kjører 80 prosent av bussene på biogass, forteller Elvestuen.

Regjeringens mål er at alle nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025.

Mange busser går allerede på biogass basert på blant annet matavfall.

Mange busser går allerede på biogass basert på blant annet matavfall. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

– Ikke tilstrekkelig

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag, er glad regjeringen skjerper kravene til bruk av møkk.

– Vi er positive til at klima- og miljøministeren vil stille krav til biogassprodusenter om at de må tilrettelegge for å ta inn husdyrgjødsel allerede i investeringsfasen, sier Gimming.

Han tror likevel ikke at dette er nok til å få fart på «møkkaambisjonene».

– Pilotordningen for biogassanlegg er primært rettet mot mindre gårdsanlegg for biogassproduksjon med husdyrgjødsel, hvor teknologien fortsatt er umoden. Den gir ikke tilstrekkelig stimuli til å ta imot husdyrgjødsel på de store biogassanleggene ved avfallsanlegg hvor teknologien i stor grad er på plass. Det er her trykket nå må legges for å utløse de store mulighetene for klimakutt på kort sikt.

Bondelaget etterlyser derfor nye virkemidler som gjør det mer lønnsomt for biogassprodusentene å ta imot gjødsel.

– Pilotordningen for biogassanlegg vil bli evaluert i løpet av 2018, responderer Elvestuen.

Dette skal gjøres blant annet for å finne ut hva som skal til for å øke lønnsomheten.

Bondelaget håper også at Stortinget i forbindelse med den nært forestående behandlingen av avfallsmeldingen, sørger for å reetablere målsettingen om økt bruk av gjødsel til biogass.

– Vi mener man ikke kan gå ned i ambisjonsnivå fra 2009, og at 30 prosentmålet fortsatt må ligge fast, men at tidsfristen må vurderes, sier Gimming.

Mer fra Dagsavisen