Innenriks

Private barnehager slår de kommunale barnehagene

Utearealer, lokaler, leker, hygiene, mattilbud og sikkerhet. Dette er bare noe av det foreldrene mener private barnehager er best på.

Det viser tidenes største foreldreundersøkelse i norske barnehager. Hele 106.000 foreldre i private og kommunale barnehager har deltatt i Utdanningsdirektoratets kartlegging.

Dommen er klar:

* Private barnehager har i sum ti prosentpoeng flere foreldre som totalt sett sier de er «svært fornøyd» med sitt barns barnehage, enn de kommunale.

* Av 30 stilte spørsmål finnes det ikke ett der kommunale barnehager skårer bedre enn de private. Det finnes sju der de i snitt skårer likt. Langt flere foreldre i private barnehager gir likevel barnehagen toppscore og er «svært fornøyd».

* Et av områdene der de private barnehagene skårer aller best, er hvor godt barnehagen forbereder barna til skolestart. 50 prosent av foreldrene i private barnehager er «svært fornøyd» mot 42 i de kommunale.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) kommenterer resultatene slik:

– Jeg gleder meg over at foreldre generelt er fornøyd med barnas barnehagetilbud. Så er det viktig at både kommunale og private barnehager bruker denne undersøkelsen til å bli enda bedre, sier Sanner.

Les også: Spisses av hard konkurranse

Viktig

På spørsmål om hva han tenker om at de private barnehagene jevnt over scorer bedre enn de kommunale, sier han:

– Det er bra at vi har en sterk privat barnehagesektor, og det er hyggelig at de får ekstra gode tilbakemeldinger fra foreldrene. Dette er viktig for mangfoldet i barnehagetilbudet og foreldrenes valgfrihet, påpeker Sanner.

Han understreker at hans jobb først og fremst er å legge til rette for at alle barn kan få et enda bedre tilbud.

– Det gjør vi ved å øke pedagogtettheten og antall ansatte i barnehagen i tillegg til andre kvaltietshevende tiltak, sier Jan Tore Sanner.

Foreldrene i Udirs undersøkelse har besvart spørsmål innenfor sju kategorier: Barnehagens ute- og innemiljø, relasjonen mellom barn og voksne, barnets trivsel, informasjonsflyt, barnets utvikling, medvirkning, henting og levering samt tilvenning og skolestart.

Her er noen av områdene der de private barnehagene skiller seg ut og får høyest score:

* Utearealer, innelokaler, leker, utstyr og hygiene. Videre; allsidighet i lek og aktiviteter, personaltetthet, evne til å oppmuntre barnets nysgjerrighet og lekelyst samt å ta hensyn til foreldrenes synspunkter.

* På spørsmål om hvor fornøyd foreldrene er med hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet, svarer over halvparten av foreldrene i de private barnehagene at de er «svært fornøyd» mot vel 42 prosent i de kommunale.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Snakket ned

Arild Olsen er direktør i private Barnehagers Landsforbund (PBL). Han medgir at resultatene i den nye foreldreundersøkelsen er svært oppløftende:

– Jeg har vært spent på resultatene i årets undersøkelse. Privat barnehagesektor er blitt hengt ut – særlig i valgkampen.

– I Oslo har vi hatt en byråd som systematisk snakket ned de private barnehagene, og stilt spørsmål ved om de taklet overgangen fra barnehage til skole. Derfor er det spesielt interessant at dette er et av de områdene der de private nå vurderes som mye bedre enn de kommunale, sier Olsen, og legger til:

– At det bildet som er skapt nå rokkes kraftig ved, er både fortjent og på tide, sier han.

Olsen hevder at PBL istedenfor å bruke tida på samarbeid med fagforeninger og kommuner om å lage et bedre tilbud, har vært nødt til å forsvare seg.

– All offentlig virksomhet må tåle å ha øynene på seg. Men jeg mener det har vært drevet en systematisk desinformasjon, sier han.

Det går i dag drøyt 282.000 barn i norske barnehager, der andelen i private og kommunale barnehager er tilnærmet 50/50. Makspris for oppholdsbetaling er i dag 2.910 kroner uavhengig av barnehageform. Matpenger kommer i tillegg.

Dette kan være noe av forklaringen på at foreldrene er mye mer fornøyd med mattilbudet i de private enn i de kommunale barnehagene.

Les også: - For mye kjedelig utelek i norske barnehager

Mindre sykefravær

Ifølge PBL viser siste oversikt fra Agenda Kaupang, at det offentlige sparer to milliarder kroner i året i form av reduserte overføringer til de private barnehagene sammenlignet med de kommunale.

Samtidig er det slik at de private barnehagene i dag har litt høyere pedagogtetthet, og noe mindre voksentetthet, enn de kommunale.

Arild Olsen i PBL forklarer forskjellen i foreldrenes tilfredshet slik:

– Det har å gjøre med eierforholdet til det du holder på med. Eierskap og nærhet. Vi har også mindre sykefravær. Jeg mener de private barnehagene legger forholdene bedre til rette for sine ansatte. At pedagogtettheten er større mener jeg også påvirker kvaliteten direkte, sier han.

– Hva kan kommunale barnehager lære av dere?

– Å gi betydelig større ansvar til den enkelte barnehagestyrer. Mange ledere i kommunale barnehager blir detaljstyrt, overstyrt og kontrollert, sier direktør Arild Olsen i PBL.

Les også: Kutter 18.000 barnehagerapporteringer

– Variasjonene er små

Det er bra at foreldre i både kommunale og private barnehager stort sett er fornøyde med tilbudet barna deres får, sier SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås i en kommentar til undersøkelsen. Hun legger til at variasjonene er små, og at det i tidligere undersøkelser har handlet om at foreldre har vært litt mer fornøyde med maten.

– Dette er bra, siden de også betalte mer for maten, mener hun.

– At foreldre med barn i private barnehager er fornøyd, viser at vi har dyktige ansatte som skjermer barna fra innsparinger vi dessverre vet skjer i en del private barnehager, der lønns- og arbeidsvilkårene og bemanningen i snitt er dårligere enn i de kommunale, sier Fagerås.

Fagerås viser til at partiet vil innføre en bemanningsnorm i barnehagene som skal sikre minst 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent fagarbeidere, og at de vil endre barnehageloven for å hindre kommersielle barnehageeiere fra å bruke foreldrenes og skattebetalernes penger for «å bygge seg opp private formuer i millionklassen, på bekostning av barna og de ansatte i barnehagene».

– Vi vet at det er store variasjoner i barnehagetilbudet, og vi mener at alle barn må sikres et likeverdig og godt tilbud, uavhengig av eierskap, sier Fagerås.

Les også: Én av fem barnehager fullt bemannet kun to timer om dagen

Mer fra Dagsavisen