Innenriks

Oslo katolske bispedømme bedrageridømt i medlemsjukssaken

Oslo tingrett har ilagt bispedømmet en foretaksbot på 2 millioner kroner. En tidligere daglig leder, som var tiltalt for grovt bedrageri, frifinnes.

I dommen fra Oslo tingrett slås det fast at metoden for medlemsregistrering som ansatte i Oslo katolske bispedømme (OKB) tok i bruk i 2011, å medlemsføre intentanende personer som de antok kunnne være katolikker, er ulovlig.

«Retten finner det hevet over enhver rimelig tvil at staten ble villedet av OKBs ulovlige registreringspraksis, som igjen førte til innsendelse av feil tallmaterialet som grunnlag for tilskuddsbetaling fra staten. Stønadsutbetalingen til trossamfunnene er et tillitsbasert system, og staten skal kunne stole på at de tallene som innleveres er korrekte», heter det tingrettsdommen som ble klar fredag formiddag.

– Vi er skuffet over at bispedømmet er ilagt foretaksstraff. Det strider mot vår oppfatning av hva som har skjedd. Vi er ikke enig i boten, og skal nå lese domspremissene før vi beslutter om vi skal anke eller ikke, sier OKBs fungerende økonom, Sindre-Jacob Bostad, i en pressmelding.

Statsadvokat Kristian Jarland sier til Dagsavisen at påtalemyndigeheten vil bruke noen uker på å vurdere en eventuell anke.

– Jeg registrerer at tingretten er enig med påtalemyndigheten om at metoden er lovstridig. Tingretten har også fulgt påtalemyndigheten i synet på at det har vært gjentatte advarsler internt som ikke er fulgt opp. Og tingretten mener i tillegg at vilkårene for foretaksstraff er oppfylt og at straff bør idømmes, sier Jarland.

Les også: Aktor ber om fem millioner kroner i bot for Oslo katolske bispedømme, og at bispedømmets tidligere økonom fengsles i ett og et halv år

Fikk 40,5 millioner kroner urettmessig

Retten mener imidlertid at den ikke finner bevis for at medlemsjukset ble gjort forsettelig, og karakteriserer medlemsregistreringen som en grovt uaktsom systemsvikt.

Det legges til grunn i dommen at denne systemsvikten førte til at kirken mottok urettmessig offentlig tilskudd for drøyt 94 000 personer.

Kirken har samlet i perioden 2011 til 2014 fått utbetalt 40,5 millioner kroner den på søknadstidspunktene ikke hadde rett til.

I dommen heter det:

«Det er systemsvikten som er kritikkverdig denne saken, og retten er overbevist om denne svikten må karakteriseres som grovt uaktsom. Det manglet rutiner og retningslinjer. Det manglet ikke på advarsler, og systemet med telefonkatalogregistrering var oppe i flere bisperådsmøter uten at det ble fulgt opp på en forsvarlig måte. En medarbeider skrev dessuten et oppsigelsesbrev på grunn av dette. En pater skrev et brev i desember 2012 hvor han i klartekst beskrev det betenkelige ved ordningen.»

Les også: På biskop Bernt Eidsvigs ordre ble Oslo katolske bispedømme gransket av Den katolske kirkes «statsadvokat», etter anklagene om medlemsjuks. Nå nekter Eidsvig å offentliggjøre rapporten

Straffesaken som gikk i Oslo tingrett i november, må ikke forveksles med det andre rettsløpet bispedømmet er involvert i.

OKB anla i 2016 sivil sak mot staten i et forsøk på å få kjent et vedtak om tilbakebetaling ugyldig. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som administerer tilskuddsordningen for trossamfunn, vedtok at OKB måtte tilbakebetale nettopp 40,5 millioner kroner, og Kulturdepartementet opprettholdt vedtaket da bispedømmet klaget.

I januar i år avviste Oslo tingrett bispedømmets forsøk på å få kjent vedtaket ugyldig. Bispedømmet har anket saken, men har likevel begynt på tilbakebetalingen.

Kommunikasjonssjef i bispedømmet, Hans Rossiné, viser til pressemeldingen da Dagsavisen får kontakt med ham.

På spørsmål om biskop Bernt Eidsvig har vurdert sin stilling, svarer Rossiné:

– Det har ikke vært et spørsmål.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Frifunnet

Eidsvig var selv siktet i saken, men ble ikke tiltalt av statsadvokaten. Det ble bispedømmets tidligere økonom og daglige leder, men han er frifunnet av tingretten.

– Vi er glade for at vår tidligere økonom er blitt frifunnet og at dommen, selv om den ikke er rettskraftig, slår fast at han ikke har gjort seg skyldig i straffbare forhold. Saken har vært en stor belastning for ham og hans familie, heter det i pressemeldingen fra bispedømmet.

Retten skriver i dommen at «systemet med «telefonkatalogregistrering» og tilhørende fremsettelse av økonomisk krav var både ulovlig og kritikkverdig», men finner at den tidligere daglige lederen «i praksis ikke har sittet i en slik posisjon når det gjelder beslutninger om oppstart og vedlikehold av «telefonregistermetoden» til at han med rimelighet skal kunne holdes strafferettslig ansvarlig. Han har videreformidlet klagene til kirkens overordnede organer, og han har ventet på instrukser uten at disse organer har fulgt opp på en ansvarlig måte. Selv om han var direkte overordnet enkelte av dem som drev med registreringsarbeidet, var handlingsrommet hans således begrenset», heter det i dommen.

Les også: Oslo katolske bispedømme kan ende opp med å tilbakebetale over 80 millioner kroner

Nyeste fra Dagsavisen.no: