Innenriks

Tillater Statoil-brønn

Klima- og miljødepartementet tillater at Statoil får bore en brønn på Vikingbanken, i gyteområdet til det sårbare fiskeslaget tobis.

Som Dagsavisen har skrevet tidligere, er tobisbestanden i det aktuelle området kritisk lav, ifølge Miljødirektoratet.

Dette har likevel ikke forhindret at Klima- og miljødepartementet har avvist en klage som både Norges Fiskarlag, interesseorganisasjonen Fiskebåt, Naturvernforbundet, Bellona og Pelagisk Forening har stilt seg bak.

De mener alle at Statoils tillatelse til å starte boring i dette området av Vikingbanken, bør trekkes tilbake av hensyn til tobisbestanden.

Les også: To be or not tobis?

– Særskilt aktsomhet

«På grunn av betydningen for tobis, er Vikingbanken identifisert som et særlig verdifullt og sårbart område i forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerak», skriver Klima- og miljødepartementet selv i sin avgjørelse av klagesaken.

«Det signaliserer at det er viktig å vise særskilt aktsomhet ved aktivitet i området», heter det videre.

I avgjørelsen heter det også at «Klima- og miljødepartementet deler klagernes bekymring for den lave tobisbestanden på Vikingbanken».

Likevel konkluderer departementet til Statoils fordel, blant annet etter å ha påpekt følgende:

«En eventuell utblåsing vil sannsynligvis gi et begrenset influensområde og begrensede konsentrasjoner i vannsøylen.»

«Et akutt utslipp (...) vil forvitre og sannsynligvis ikke gi konsentrasjoner i vannsøylen som kan medføre skade av betydning for tobis-rekrutteringen.»

«Sannsynligheten for et større utslipp av kjemikalier (vurderes) som liten ved en enkelt boring.»

Advokat Ask Økland i Pelagisk Forening er skuffet over Klima- og miljødepartementets avgjørelse.

– Vi hadde jo håpet at fornuften ville seire, men er dessverre ikke overrasket over vedtaket, sier Økland.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Mange gode grunner

Ifølge ham er det mange gode grunner til at departementet til Vidar Helgesen (H) burde ha kommet til en annen konklusjon, blant annet følgende:

* Vikingbanken er et svært viktig gyte- og oppvekstfelt for tobis, og er klassifisert som et såkalt SVO-område.

* Etter råd fra Havforskningsinstituttet har det vært forbudt å fiske tobis i dette området siden 2009.

* Det er et langvarig og sterkt ønske om å bygge opp igjen bestanden på dette feltet.

* Tobis er en svært stasjonær art, og derfor ekstra sårbar for oljeaktivitet og giftutslipp.

* Tobis er også veldig viktig mat for andre fiskeslag, sjøpattedyr og sjøfugler, for eksempel den rødlistede lundefuglen.

* Naturmangfoldlovens paragraf 9, føre var-prinsippet, taler også sterkt for at boring ikke skulle tillates.

* Det at Statoil vil ankre opp boreinstallasjonen, vil kunne føre til ødeleggelser av bunnhabitatet til tobisen.

* Boring og utslipp på dette feltet kan være biologisk dramatisk, både på kort og lang sikt.

* De faglige rådene fra Havforskningsinstituttet er klart negative til oljeboring på Vikingbanken.

* Vikingbanken er et viktig felt for fiske etter hvitfisk, og dette fisket kan bli skadelidende ved eventuelle utslipp.

* Den viktige fiskerinæringen vil kunne miste et svært viktig fiskefelt. Det vil føre til betydelige økonomiske tap for reiarlagene som fisker hvitfisk i området.

Også Naturvernforbundet er skuffet over Klima- og miljødepartementets avgjørelse.

– Tobisen er en svært viktig fiskeart som spiller en nøkkelrolle for livet i havet. Dessverre er bestanden på et kritisk lavt nivå, og vi hadde derfor ventet at departementet ville tatt mer hensyn til føre var-prinsippet i denne saken. Dessverre viser det seg at livet i havet nok en gang må vike for oljeindustriens interesser, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Les også: Ap mener oljen må vike

– Trygge operasjoner

Statoil har tidligere overfor Dagsavisen understreket at «vi har på plass tiltak som gir trygge operasjoner», og at det skal brukes «et lukket system hvor boreslag føres bort fra området» for å unngå å komme i konflikt med gyteområdet.

Les også: Duket for mer konflikt til havs

Mer fra Dagsavisen