Innenriks

Frykter turstøy

Støyen om støyen fra politiets kommende beredskapssenter på Taraldrud i Akershus, legger seg ikke.

Nå kommer Østmarkas Venner med advarsler om konsekvensene av aktiviteten ved beredskapssenteret.

«Aktiviteten ved Oslo helikopterplass, Taraldrud, vil forringe friluftslivet i Østmarka og Sørmarka fordi store områder av Marka vil bli berørt av støy fra helikopterflyging. Dette gjelder så langt vi kan se både turområder nær bebyggelsen og stille områder lenger inne i Marka.»

Dette skriver Østmarkas Venner i en høringsuttalelse etter at organisasjonen nå har «meldt seg på» en ny høring om helikopterplassen.

Les også: 10.000 boliger trues av politistøy

Vedtatt i august

Politidirektoratets søknad om konsesjon «for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Taraldrud» ble sendt på høring av Luftfartstilsynet i midten av september. Høringsinstansene er utelukkende offentlige myndigheter, slik som departementer og kommuner.

Det reagerer Østmarkas Venner på. De mener saken «er så alvorlig» at både de og andre naturvernorganisasjoner burde ha fått saken på høring.

Selve reguleringsplanen for politiets nye beredskapssenter ble vedtatt i august, etter omfattende bråk. Berørte beboere hadde da lenge protestert. De frykter forringet livskvalitet som følge av støy, blant annet i forbindelse med øvelsesskyting og omfattende helikoptertrafikk.

Etter først å ha vært avvisende, valgte regjeringen å komme lokalbefolkningen delvis i møte i reguleringsplanen. Det innebærer at det blant annet skal bygges støyvoller, men de vil være til ingen nytte når helikoptrene først er vel oppe i lufta.

«Østmarkas Venner er svært bekymret for at traseene for inn- og utflyging legges over Østmarka som er det naturlige friluftsområdet for Oslos østkant, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Enebakk og Follo, rundt regnet cirka 10 prosent av Norges befolkning», påpeker naturvernorganisasjonen i sitt høringsbrev.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Kritikkverdig

«Gitt områdets betydning for befolkningen på øst- og sørsiden av Oslo, mener Østmarkas Venner det er kritikkverdig at det ikke er utarbeidet en vurdering av støynivået i friluftsområder i Østmarka og Sørmarka utover de konkrete inn- og utflygingstraseene nær helikopterplassen», heter det videre.

Østmarkas Venner ber derfor om følgende:

* At ekstern ekspertise og de berørte partene blir involvert i arbeidet med å utarbeide inn- og utflygingstraseer.

* At det utarbeides støykart for flyginger over Marka utenfor inn- og utflygingstraseene.

– I brukerundersøkelser sier nærmere 90 prosent av dem som bruker Marka, at de er opptatt av å oppleve stillhet og ro, påpeker Helga Gunnarsdóttir, leder av Østmarkas Venner.

– Det er åpenbart at støy fra helikopterflyging, skyting og annen øving vil ha stor innvirkning på friluftsområdene.

Les også: Beredskapssenter på Taraldrud får støyreduksjon

Les også: Støyaktivister nektes innsyn av Justisdepartementet

Nyeste fra Dagsavisen.no: