Innenriks

Deltid og sykefravær bekymrer

Mange deltidsansatte og et høyt sykefravær er blant kommunenes største bekymringer.

Bilde 1 av 2

Dette går fram av årets utgave av kommunesektorens Arbeidsgivermonitor, som KS lanserer under Arbeidslivskonferansen i Oslo i dag.

I spørreundersøkelsen som omfatter 216 kommuner og 14 fylkeskommuner, sier nær seks av ti at den høye andelen deltidsansatte er blant de største utfordringene de står overfor som arbeidsgivere.

Over halvparten av kommunene ser på sykefraværet som en annen av sine største utfordringer.

Det eneste kommunene ser på som en større utfordring enn deltid og sykdom, er knyttet til digitalisering av ulike tjenester. Nær to av tre kommuner er opptatt av hva slags gevinster digitaliseringen kan utløse, med tanke på reduserte kostnader, tidsbesparelser og økt kvalitet.

Les også: Urolig for eldrebølgen

– Må finne andre måter

Områdedirektør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, er ikke overrasket over at dette er noe som opptar kommunene.

– Kommunesektoren har lenge sett at hvis den fortsatt skal klare å levere sine tjenester, særlig med tanke på eldrebølgen, er man nødt til å finne andre måter å løse utfordringene på. Snart vil det ikke være nok arbeidskraft til å håndtere eldreomsorgen på samme måte som i dag, fordi det samtidig med eldrebølgen blir færre ungdommer, og dermed større kamp om arbeidskraften, påpeker han.

KS-beregninger tilsier at det bare fram til 2026 vil være behov for 37-38.000 flere årsverk hvis oppgavene innen helse og omsorg skal løses på samme måte som i dag.

– Kommunale ledere har derfor veldig fokus på digitalisering, forteller Gangsø.

– De opplever også store forventninger til at digitaliseringen skal øke effektiviteten samtidig som kvaliteten på tjenestene øker, i en situasjon hvor de økonomiske rammevilkårene blir strammere, fortsetter han.

At så mange kommunale ledere ser på dette som en stor utfordring, mener han er uttrykk for en ærlig usikkerhet.

– Litt tabloid kan du si at deres budskap er at «Ja, vi vil, men vi er usikre på hvordan og om vi får det til».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vellykket i Bærum

Bærum kommune har gode erfaringer med å ta i bruk nye digitale løsninger, opplyser både skolesjef Siv Herikstad og kommunalsjef for pleie og omsorg Morten Svarverud.

– Alle 16.000 elever får snart hver sin digitale enhet, forteller Herikstad.

– Analyser tilsier at dette er en investering som vil gå i pluss etter fire år, fordi vi nå jobber annerledes og det er andre ting vi ikke lenger bruker penger på.

Viktigst er likevel at undervisningstilbudet til alle typer elever er blitt bedre, ifølge skolesjefen, også de som har dysleksi, et annet morsmål enn norsk, eller behov for logoped.

Svarverud trekker fram en overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer, og også et bytte til elektroniske nøkler. Dette er endringer som berører om lag 2.200 personer i Bærum.

– Det er lagt inn en effektiviseringsgevinst for elektroniske nøkler på 6,5 millioner kroner i form av redusert tidsbruk, forteller han.

– Var dere sikre på at digitaliseringen ville være lønnsom før dere satte i gang?

– Ja, fordi vi har holdt på med pilotprosjekter i mange år. Det er først nå i 2017 at dette er blitt rullet ut for fullt, svarer Svarverud.

– Ikke fullt handlingsrom

Noe annet kommunene må gjøre noe med, slik Gangsø i KS vurderer det, er deres utbredte bruk av deltidsstillinger.

– Kommunene har lenge hatt en veldig stor andel deltidsstillinger, og mange kvinnedominerte arbeidsplasser som leverer tjenester hele døgnet, hverdag som helg. Utfordringer knyttet til turnusordninger og tariffavtaler gir ikke alltid kommunene fullt handlingsrom, og dessverre må de derfor ofte utlyse deltidsstillinger.

– Hva er løsningen?

– Det gjøres mye godt arbeid ute i virksomhetene med gode prosesser mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og ansatte. Likevel ser vi at kommunene trenger større muligheter til å fastsette de arbeidstidsordningene som er nødvendige for å oppnå større stillinger og mer heltid. Da vil behovet for små stillinger bli kraftig redusert, svarer Gangsø.

På denne måten vil også tilgangen til arbeidskraft øke betydelig, i og med at hver ansatt jobber flere timer, ifølge KS-direktøren.

Det at kommunene ser på sykefraværet som en av sine største utfordringer, setter Gangsø også i sammenheng med de mange kvinnedominerte arbeidpslassene i kommunene.

– Kvinner har et høyere sykefravær enn menn, men nå er det et veldig fokus både på å få ned fraværet og utvikle en heltidskultur i kommunene, tilføyer Gangsø.

Les også: Bemanningskrise rammer de eldste