Innenriks

Bemanningskrise rammer de eldste

Eldrebølgen er nær – samtidig blir sykepleiermangelen ved norske sykehjem bare mer og mer prekær.

Bilde 1 av 2

Av Jens Marius Sæther og Ida Wammer

– Man har kuttet og kuttet og kuttet. Pasientene på sykehjemmene er mye sykere i dag enn for ti år siden. Likevel er bemanningen like lav som den var før samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012.

Line Orlund, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Oslo, forteller at hun har mottatt en storm av bekymringsmeldinger fra sykepleiere som er ansatt ved sykehjem i Oslo det siste året.

– De går rundt med konstant dårlig samvittighet fordi de ikke får gjort jobben sin. Hver eneste dag ser de situasjoner som burde vært fulgt opp bedre, men de har ikke tid fordi de må prioritere knallhardt. Selv om pasientene er blitt sykere, er det blitt mindre fagkompetanse og mindre bemanning. Vi er på ville veier, advarer Orlund.

Hun forteller at skuffelsen var stor da kommunebudsjettet for Oslo ble lagt fram i fjor. NSF krever nå at det opprettes 100 nye sykepleierstillinger ved sykehjemmene i 2018, og 100 til i 2019.

– Politikerne gikk hardt ut i valgkampen for to år siden og lovet mye, men bemanningssituasjonen ved sykehjemmene er ikke styrket. For sykepleierne er dette uforståelig, og vi forventer nå at politikerne tar grep. Det er ikke for sent å snu en negativ trend, men hvis de ikke gjør noe, vil Oslo tape kampen om sykepleierne, sier Orlund.

Dagsavisens leder: Sykehjems-varsku

Et nasjonalt problem

Sykepleiermangel ved sykehjemmene er et problem i hele landet. I NOVA-rapporten «Konsekvenser av sykepleiermangel i kommunene», som ble publisert i fjor, gjorde forskerne en rekke alarmerende funn. Nær halvparten av de 5.000 sykepleierne som deltok i undersøkelsen svarte at de ønsker å slutte eller er usikre på om de vil fortsette å jobbe ved sykehjem eller i hjemmesykepleien. Det var særlig de unge sykepleierne i de store kommunene som ønsket seg vekk. Hovedårsaken til at så mange vurderte å slutte, var at de opplever at arbeidsbelastningen er for stor. Av rapporten gikk det også fram at kommunene har store problemer med å rekruttere nok sykepleiere, og at sykefraværet er høyt.

Ifølge SSB-tall vil arbeidskraftbehovet innen helse- og sosialtjenestene øke med 70 prosent i hjemmetjenesten og 200 prosent i institusjonstjenesten fram mot 2025. NOVA-forskerne mener det er rimelig å anta at sykehjemmene og hjemmesykepleien blir taperne i konkurransen om sykepleierne.

Eldrebølgen er nær forestående. Det er ventet at antallet eldre over 80 år vil øke med rundt 50 prosent i perioden 2020–2030.

– Vi er på bakbeina. Det er derfor gode grunner til å rope varsku om bemanningssituasjonen, sier Heidi Gautun, som er en av forskerne bak den nevnte NOVA-rapporten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dramatisk utvikling

Gautun viser til at bare to av ti som tar sykepleierutdannelse, ønsker å jobbe ved et sykehjem eller i hjemmetjenesten, og at veldig mange stillinger i dag blir stående ledige. I undersøkelsen sa nesten sju av ti sykepleiere seg helt eller delvis enig i at deres arbeidssted har problemer med å rekruttere sykepleiere.

– De fleste vil til sykehus, og antallet ledige stillinger i helse- og sosialsektoren bare øker. Det er også et stort avvik mellom planlagt og faktisk bemanning. Sykefraværet er stabilt høyt, men det tas det flere steder ikke høyde for når budsjettene lages, sier Gautun og legger til:

– Dette er et utbredt problem, og jeg synes det er veldig rart at man ikke gjør noe med det.

Solveig K. Bratseth, nestleder i Norsk Sykepleierforbund, mener politikerne og arbeidsgiverne ikke har tatt det som kom fram i rapporten på alvor. Hun viser til at SSB i august kom med en ny undersøkelse som ikke bare viser at mange tenker på å slutte i jobben, men at 20 prosent av nyutdannede sykepleiere faktisk slutter i løpet av kort tid.

– Det er dramatisk både for de ansatte og for pasientene. Man forsøker å løse arbeidskraftbehovet i helsesektoren ved å øke belastningen på de ansatte. Dette kan politikerne og arbeidsgiverne tillate seg, fordi de ansatte – i hovedsak kvinner – har «pasienten først» som ryggmargsrefleks, sier Bratseth.

Gautun i NOVA mener det ikke bare handler om mer penger hvis man skal få gjort noe med bemanningsproblemet.

– Det handler også om et ledelsesproblem. Dette er noe arbeidsgiverne og helsemyndighetene sentralt og lokalt må ta på alvor. Det hjelper ikke med mer penger hvis stillinger ikke blir besatt. Når sykepleierne roper ut om at de har det for travelt, er det uklokt å presse inn enda flere oppgaver og redusere tida de skal bruke på hver pasient, sier hun.

Verre år for år

Bratseth i NSF sier sykepleiermangelen blir mer merkbar år for år, og at det må bli mer attraktivt å jobbe som sykepleier på heltid fra man er ferdig utdannet og resten av yrkeslivet.

– Det er kort og godt god samfunnsøkonomi. Ifølge Nav lyses det ut 4.000 sykepleierstillinger hvert år som ikke får en eneste søker. Vi vet at SSB har beregnet at vi vil mangle 30.000 sykepleiere i 2035. Medisinen for å avhjelpe sykepleiermangelen er å satse på et godt fagmiljø, flere heltidsstillinger, gode vaktordninger og konkurransedyktig lønn, sier Bratseth.

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune, er enig i at bemanningen på mange sykehjem er lav.

– Særlig gjelder dette de kommunale sykehjemmene, som har den laveste bemanningen. Det er veldig urettferdig, og det må vi gjøre noe med. Det er likevel ikke snakk om småpenger, så vi er nødt til å komme tilbake til dette når vi lager budsjett for kommunen.

Les også: Åge hadde levende fluelarver i såret før han døde i omsorgsboligen

Sykepleiermangel

* SSB har beregnet at Norge vil mangle rundt 30.000 sykepleiere i 2035.

* Det er ventet at antallet eldre over 80 år vil øke med rundt 50 prosent i perioden 2020-2030.

* I august publiserte SSB en undersøkelse som viste at 20 prosent av nyutdannede sykepleiere slutter i løpet av kort tid. De fleste nyutdannede sykepleiere ønsker å jobbe på sykehus etter endt studium.

* I en undersøkelse som NOVA publiserte i fjor, svarte nesten halvparten av de rundt 5.000 sykepleierne som ble intervjuet at de ønsket å slutte eller var usikre på om de ville fortsette å jobbe i sykehjem eller hjemmesykepleie.

* Sju av ti sa seg helt eller delvis enig at deres arbeidssted hadde problemer med å rekruttere sykepleiere.