Innenriks

Helt typisk ditt parti

Nesten hver tredje SV-velger lever i en husstand med over 1 million i samlet inntekt. Andelen selvstendig næringsdrivende er større i MDG enn i Høyre og Venstre.

Bilde 1 av 10

Av Mats Rønning

Det er to av funnene i en sammenstilt undersøkelse om velgertyper som Ipsos har utført på oppdrag fra NTBs datterselskap Nyhetsgrafikk.

Av undersøkelsen framgår det at andelen kvinnelige velgere er størst i Arbeiderpartiet med 60 prosent, fulgt av KrF med 58 og SV med 57 prosent. De mest mannsdominerte partiene er Frp og Miljøpartiet De Grønne der henholdsvis 73 og 67 prosent av velgerne er menn.

###

Slik er den gjennomsnittlige velgeren som stemmer på Arbeiderpartiet. Partiet har hatt 55 stortingsrepresentanter de siste fire årene.

Eldst i sentrum

Godt og vel halve velgermassen til Venstre, Rødt, SV og MDG er under 40 år. Størst konsentrasjon av eldre velgere finner vi i KrF, der 36 prosent av de spurte er over 60 år. På plassen bak følger Senterpartiet, der 33 prosent har fylt 60.

Snittalderen blant velgerne er høyest i Sp, KrF og Frp med 51,6 år. Lavest er den i MDG og Venstre med 41,8 år.

###

Slik er den gjennomsnittlige velgeren som stemmer Senterpartiet. Partiet har hatt ti stortingsrepresentanter de siste fire årene.

Skilte Frp-ere

Skilsmissestatistikken toppes av Frp, der 13 prosent oppgir å være fraskilt eller separert. Denne andelen er lavest i KrF, med 4 prosent.

Andelen gifte velgere størst i KrF med 65 prosent, mens SV og Rødt har flest samboere, med henholdsvis 27 og 29 prosent. Andelen ugifte er størst i MDG med 40 prosent.

Andelen barnerike familier er også størst i KrF, der 13 prosent oppgir at husstanden har tre eller flere hjemmeboende barn. Lavest er andelen i Rødt, der 3 prosent av velgermassen har tre eller flere barn.

###

Slik er den gjennomsnittlige velgeren som stemmer på Fremskrittspartiet. Partiet har hatt 10 stortingsrepresentanter de siste fire årene.

Selvstendige i MDG

Noe overraskende er det kanskje at andelen selvstendig næringsdrivende er størst i MDG med 18 prosent, selv om Frp følger hakk i hæl med 17 og Senterpartiet med 16. I gründerpartiet Venstre er andelen selvstendige 13 prosent, mens Ap har den laveste representasjonen – 5 prosent.

Andelen offentlig ansatte er størst i SV, der 62 prosent oppgir at de jobber i stat eller kommune. For Ap er tallet 50 prosent, mens andelen kun er 19 prosent blant Frp-velgere.

###

Slik er den gjennomsnittlige velgeren som stemmer på Miljøpartiet De Grønne. Partiet har hatt én stortingsrepresentant de siste fire årene.

Deltid i KrF

Andelen heltidsansatte er størst i Rødt med 65 prosent, fulgt av Høyre med 54 prosent. KrF har størst andel deltidsansatte med 23 prosent, fulgt av Ap og SV som begge har 17.

Arbeiderpartiet har den største andelen ufaglærte arbeidere med 19 prosent, tett fulgt av MDG med 18 prosent. Faglærte arbeidere er det flest av i Frp og Sp, med henholdsvis 43 prosent og 41 prosent.

###

Slik er den gjennomsnittlige velgeren som stemmer på Rødt. De siste meningsmålingene gir partiet to representanter på Stortinget.

###

Slik er den gjennomsnittlige velgeren som stemmer på KrF. Partiet har hatt ti stortingsrepresentanter siden 2009.

Utdanning

Andelen velgere med universitets- eller høyskoleutdanning på høyere nivå er størst i SV og Venstre med 39 prosent. Så vel KrF- som MDG-velgere har en høyere andel høyt utdannede velgere enn Høyre.

Lavest andel med høy utdanning finner vi i Frp og Senterpartiet, der henholdsvis 10 og 17 prosent har universitets- eller høyskoleutdanning på høyere nivå.

Frp-velgerne har en høyere andel lavt utdannede enn andre partier. 7 prosent oppgir at de bare har folkeskoleutdanning, og 45 prosent har ikke utdanning utover videregående skole. Sp og Ap følger på plassene bak, med henholdsvis 39 og 37 prosent.

###

Slik er den gjennomsnittlige velgeren som stemmer på SV. Partiet har hatt sju stortingsrepresentanter de siste fire årene.

Rikest i Høyre

Andelen mest velstående velgere finner vi i Høyre og Venstre, der 14 og 12 prosent oppgir at husstanden har en samlet bruttoinntekt på over 1,5 millioner kroner i året.

Men når det spørres om inntekter på mellom 1 og 1,5 millioner kroner, er andelen høyere i SV (28 prosent) enn i Høyre (26 prosent). Velgerne med høyest andel lavtlønnede finner vi i MDG, der 16 prosent oppgir en samlet inntekt for husstanden på mellom 200.000 og 300.000 kroner.

###

Slik er den gjennomsnittlige velgeren som stemmer Høyre. Partiet har hatt 48 representanter på Stortinget de siste fire årene.

Geografi

Fordelt på geografi, er andelen velgere fra Nord-Norge størst i SV med 19 prosent og lavest i Høyre med 6 prosent. Med en andel på 20 prosent har Senterpartiet et godt grep om Trøndelag og Midt-Norge, mens Frp har den største andelen vestlendinger med 29 prosent.

MDG har 51 prosent av sine velgere på Østlandet, mens Rødt har solid konsentrasjon i Oslo – der 19 prosent av velgerne oppholder seg.

Undersøkelsen er basert på månedlige telefonintervjuer av 1.000 personer i et nasjonalt representativt utvalg fra januar til juni.

###

Slik er den gjennomsnittlige velgeren som stemmer Venstre. Venstre har hatt ni stortingsrepresentanter de siste fire årene.

(NTB)

Mer fra Dagsavisen