Innenriks

Truet med å brenne ned lærerens hus

Én elev truet med å brenne ned lærerens hus. En annen med å finne fram pistol om ikke læreren gjorde som han sa.

Av Karin L. Fladberg og Jens Marius Sæther

Det kommer fram i en bekymringsmelding fra arbeidsmiljøutvalget på Ulsrud videregående skole på Bøler sørøst i Oslo. Brevet er sendt til Utdanningsetaten i Oslo kommune 20. mars i år.

Av brevet går det fram at det ikke lenger handler om unntaksvise enkelttilfeller: «Det er det store omfanget av hendelser og en økende alvorlighetsgrad som særlig bekymrer AMU» heter det.

Det vises til flere hendelser:

* En lærer ble slått til da hun forsøkte å løse opp i en elevkonflikt.

* En annen ansatt fikk en pult kastet etter seg.

* Flere ansatte er blitt truet. I ett tilfelle truet en elev med å finne lærerens hus og brenne det ned. En annen elev skulle finne fram pistol hvis ikke læreren gjorde som han sa.

* Ansatte opplever jevnlig å bli kalt «bitch», «hore», «idiot» og andre skjellsord. Kvinnelige lærere møtes med nedlatende blikk og nedsettende kommentarer om kropp.

* Lærer blir stadig bedt om å «holde kjeft», «være stille» og «ikke bry seg».

* Flere har opplevd å bli frastjålet eiendeler som mobiltelefon og nøkler i klasserommet.

Les også: Clemens Saers ble skadet for livet av en elev. Nå krever han 250.000 i oppreisning fra kommunen.

Vektere inn

I brevet til Utdanningsetaten fra 20. mars ber AMU etaten «sette inn støttende tiltak» ved skolen. Kort tid etter ble to vektere hyret inn, ifølge skolens rektor David Dunlop. Han forteller at bruken av vekterne er avklart med skoleetaten, som også betaler for tiltaket. Vekterne var dermed etatens umiddelbare svar på AMUs anmodning om støttende ressurser. Utdanningsetaten ved kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen svarte derimot først: «Skolen betaler for vekterne.» Dagsavisen understreket at rektoren hadde vært helt klar på at etaten betalte. Da svarte Larsen: «Etaten vil ha dialog med skolen om fordeling av utgifter til vektertjenester.»

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Redde

På direkte spørsmål om hvilke andre støttetiltak etaten har tilbudt skolen, svarer rektor Dunlop:

– Vi er midt oppe i den prosessen nå, og har ikke trukket noen konklusjon. Etaten har sagt at de har registrert dette som et ønske fra skolens side, men ikke gitt oss noe endelig svar på om de vil bidra med ressurser. Akkurat nå teller vi på knappene om vi har penger til å ansette flere miljøarbeidere fra høsten av, sier David Dunlop.

I tillegg til bekymring for de ansattes psykososiale miljø, pekes det i AMU-brevet også på at lærere jevnlig må gå mellom elever for å forhindre slåssing.

Elever har flere ganger avtalt oppgjør i form av slåsskamper, både ved Ulsrud videregående skole og andre skoler. Politiet har rykket ut til skolen gjentatte ganger.

Trusler elevene imellom skjer jevnlig.

«Elever har til og med uttalt at de er så redde for enkelte gjengmiljøer at de frykter at noen kan bli drept», står det i brevet til etaten.

Flere av hendelsene som beskrives knyttes til rus. I tillegg til at det har foregått både kjøp og salg av narkotika på skolen, er det også elever som ruser seg i skoletiden.

Mange lærere er redde for å stoppe uønsket atferd fordi elevenes reaksjon kan være uforutsigbar.

Rektor David Dunlop sier dette om situasjonen ved Ulsrud videregående skole, som har 650 elever:

– Omfanget av disse hendelsene er større nå enn for noen år siden.

– Samtidig beskriver ansatte som jobbet her på 90-tallet en situasjon som var enda tøffere. Vi har sett en bedring i 15 år, før problemene har tatt seg gradvis opp igjen, jeg vil si de siste 18 månedene, sier han.

Dunlop forklarer også noe av økningen med at lærere melder fra oftere enn før.

– Jeg tror dagens lærere er flinkere til ikke å finne seg i like mye som de gjorde tidligere. Hvis du finner deg i mindre vil du også rapportere mer, sier rektor.

– Mitt inntrykk er motsatt; at lærere har høy terskel for å melde fra?

– Jeg mener de er flinke til å sette ord på det som skjer, diskutere og få det fram i lyset, sier Dunlop.

Vektere som miljøarbeidere

– Er miljøet på skolen blitt tøffere?

– Jeg har tatt opp dette i elevrådet. De kjenner seg ikke igjen i mine bekymringer. De føler seg ikke truet av handlingene til noen ganske få elever. Elevene reagerer ikke, mens lærerne løfter det opp. Det er bare en håndfull elever som skaper problemer, hevder rektor David Dunlop.

– Er dette elever som ikke burde gått på vanlig skole?

– Nei. Status i dag er at det er veldig rolig på skolen, noe det har vært i flere uker.

– Men så vidt jeg vet er det akkurat i dag to sivile vektere til stede på skolen din?

– Ja. Vi har engasjert to vektere som miljøarbeidere. Hensikten er at de skal være med og bygge opp et godt elevmiljø. De kom rett før påske og skal være hos oss til midten av juni.

– Hvorfor trenger dere det?

– Vi har bare hatt én ansatt miljøarbeider, og har ikke tatt oss råd til flere. Bruken av vektere har gått gjennom etaten fra vår side, sier Dunlop.

Les også: Skoledirektøren: – Hvis jeg hadde sagt til HMS-seksjonen at nå må vi ha rapporter på dette, så hadde jeg jo fått det.

– En fallitterklæring

Simon Malkenes, lærer ved Ulsrud VGS, mener det ikke er snakk om «en håndfull elever» som skaper problemer.

– Vi har veldig mange elever som har behov for tett og nær oppfølging som vi ikke greier å gi dem. Det er snakk om ungdommer med mye bagasje. Når de samles på ett sted, blir de ikke opptatt av skole lenger. Jeg mener det er viktig at dette kommer fram og blir synliggjort slik at problemene kan løses. Det hjelper ikke å bagatellisere eller bortforklare situasjonen.

Malkenes har jobbet ved skolen siden 2005.

– Vi har hatt problemer i økende grad i flere år, men det siste året har vært det verste.

Han mener det er en «fallitterklæring» å sette inn vektere for å løse problemene.

– Skolene som har problemer må få hjelp, ressurser og fagfolk. Vektere er ikke pedagoger. De krevende elevene må få bedre oppfølging.

Han etterlyser en større debatt om fritt skolevalg.

– Årsaken til at en del skoler får problemer er at vi har fått taperskoler og vinnerskoler gjennom fritt skolevalg. Taperskolene får en opphoping av svært krevende elever. Det gjør at læringsmiljøet både for elever og lærere blir hardt og tøft, slik bekymringsmeldingen viser.

Malkenes mener situasjonen er uholdbar.

– Lærere slutter, og nyutdannede lærere blir kastet inn i situasjoner de ikke har forutsetninger for å beherske. Det er en fallitterklæring at etaten ikke vil sette av større ressurser til de krevende elevene.

Les også: Slik brukes vektere i osloskolen
Og: Audun Lysbakken reagerer: – Et alvorlig faresignal

Helgarderte

Rektor David Dunlop mener at situasjonen har vært rolig i flere uker.

– Hvorfor var det da nødvendig å engasjere to vektere før påske?

– Det er en viss sammenheng mellom den perioden vekterne har vært her og at det er blitt mer ro blant elevene. Samtidig pleier det å være færre elevkonflikter mot slutten av skoleåret.

– Hvis det er vanlig at det roer seg før ferien, hvorfor engasjerte du da vektere?

– Jeg tenkte det var greit å helgardere seg med vektere i tilfelle det ikke ble roligere i år, sier Dunlop.

Det hjelper ikke å bagatellisere eller bortforklare situasjonen.

Les også: Dobling i rapportert skolevold

Ikke avsatt midler

Svar fra etaten: Utdanningsetaten har ikke satt av midler til å finansiere flere miljøarbeidere ved Ulsrud videregående skole.

Av Jens Marius Sæther

Dagsavisen har sendt en rekke spørsmål til Utdanningsetaten i Oslo kommune. Kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen har svart på spørsmålene per e-post. Hun skriver at etaten mottok bekymringsmeldingen 29. mars i år, men understreker at problemene hadde blitt diskutert på et overordnet møte som etaten hadde innkalt til tre uker før de mottok meldingen.

– Skolen gjennomførte 27.3.2017 et strakstiltak ved å ansette to medarbeidere fra Securitas som miljøarbeidere, skriver Larsen.

Hun skriver videre at etaten holdt et personalmøte sammen med rektor der det ble informert «om rutiner, og hvordan de ansatte kan benytte tilbudet fra bedriftshelsetjenesten».

– De ansatte ble oppfordret til å benytte seg av tilbudene.

Ifølge Larsen har HMS-medarbeidere fra etaten vært tilstede under to møter som Arbeidsmiljøutvalget ved Ulsrud har holdt. Etatsverneombudet skal ha startet en risikovurdering av arbeidsmiljøet.

På spørsmål om det er vanlig at etaten setter inn vektere når det rapporteres om vold og trusler, svarer Larsen:

– Utdanningsadministrasjonen sentralt setter ikke inn vektere. Det er den enkelte videregående skolen som gjør løpende vurderinger av om det er behov for vektere eller andre tiltak, og bestiller disse.

– Kommer dere til å sette av mer ressurser til Ulsrud videregående skole til høsten slik at de kan ansette flere miljøarbeidere?

– Skolene finansierer sin virksomhet innenfor tildelt rammebudsjett. Det er ikke avsatt midler sentralt til tiltak som dette.

Larsen fikk da et oppfølgingsspørsmål:

– Mener etaten at det ikke er grunn til å sette inn ekstra ressurser på Ulsrud?

Vi fikk ikke noe svar.

Mer fra Dagsavisen