Innenriks

Heller mat enn fly

Spørsmålet om en ny rullebane på Gardermoen er altfor viktig til at det kan overlates til Avinor, mener Bondelaget.

De to rullebanene som Oslo lufthavn Gardermoen allerede har, er 3.600 og 2.950 meter lange. I tillegg kommer et stort antall flyoppstillingsplasser, parkeringsplasser for tusenvis av biler, et omfattende veisystem og en bygningsmasse som blir stadig mer svulmende.

– Det må være Stortinget som avgjør om og eventuelt når det skal bygges en tredje rullebane, og ikke Avinor. Stortinget er nødt til å sette dette inn i et langt bredere perspektiv. Det må tas inn betraktninger rundt støy, jordvern, forurensning, miljø, klima og ikke minst behov når vi allerede har Torp og Rygge, sier andre nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Slik reagerer hun på at en tredje rullebane ikke har vært en del av forhandlingene om Nasjonal transportplan 2018-2029, slik Dagsavisen kunne opplyse i forrige uke. I stedet vil en eventuell utvidelse av Oslo lufthavn behandles i Avinors eiermelding, ifølge Nikolai Astrup (H).

– Hvis planen til Astrup er at eiermeldingen skal gå under radaren, så har vi ikke tenkt å la det skje, understreker Skallerud.

Les også: Utelot rullebane og ble enige

Kjemper mot fullmakt

For at Avinor skal kunne sette i gang byggingen av en tredje rullebane, vil selskapet først trenge en fullmakt fra Stortinget. Sammen med åtte andre organisasjoner har Bondelaget bestemt seg for å gjøre alt de kan for å forhindre at så skjer. Det er ikke minst hensynet til jordvernet som tilsier at nye områder på Gardermoen ikke bør legges under asfalt, mener Bondelaget.

I den anledning vises det til Stortingets vedtak om en nasjonal jordvernstrategi i desember 2015. Her heter det at i Nasjonal transportplan «skal Stortinget få grunnlag til å prioritere mellom jordvern og utbygging av infrastruktur». Så langt har regjeringen likevel ikke sagt noe om jordvern i sine omfattende lekkasjer fra kommende NTP.

– Hvorfor er det viktig at det blir sagt noe om jordvern i den fullstendige versjonen av NTP som skal foreligge før påske?

– Fordi det er vedtatt en jordvernstrategi og den må jo brukes. Samferdsel tar store mengder matjord hvert år, og skal en nå målet om å redusere bruken av matjord til utbygging, må alle sektorer bidra, svarer Skallerud.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

3 prosent matjord

– Vi har kun 3 prosent matjord i dette landet, og den jorda låner vi av våre barnebarns barn. Det er ikke en fornybar ressurs og jorda må forvaltes med stor omhu. Vi tenker sikkert ikke på det, men all mat vi spiser, tre fire ganger hver dag, er avhengig av matjord, fortsetter Skallerud.

– Hvor skadelig kan en tredje rullebane på Gardermoen bli?

– Det er avhengig av om vestre eller østre alternativ velges, men den vil uansett øke presset på matjorda rundt Gardermoen betraktelig, og en vil få enda flere opsjonsavtaler mellom utbyggere og grunneiere som presser på. Det blir også et stort prispress på jorda som det blir vanskelig å konkurrere med når det gjelder å bruke matjorda til matproduksjon. Det vil i tillegg bli stort press på nye veiutbygginger og samferdselen rundt flyplassen. Det er svært uheldig at dette skal skje midt i matfatet.

Les også: Vil ha tog for fly