Innenriks

– Driver et rent spill for galleriet

Kommandørkaptein Svein Jacobsen i Sjøheimevernet mener HV nå blir pålagt «å sløse bort» offentlige penger for å skape fred mellom samarbeidspartiene og regjeringen.

Bilde 1 av 2

– Det som nå skjer kan dessverre ikke beskrives som annet enn sløsing med offentlige penger. Vi skal altså bruke 10 millioner kroner på trening samtidig som avdelingene leverer inn materiell, personlig utrustning og våpen om kort tid.

For en måned siden fortalte kommandørkaptein Svein Jacobsen at Sjøheimevernet (SHV) er under full avvikling. Et flertall på Stortinget stemte for nedleggelse av SHV da langtidsplanen for Forsvaret ble behandlet. Jacobsen og en rekke andre offiserer har kritisert denne avgjørelsen i harde ordelag. «Nasjonen mister nå kontrollen over store deler av kystsonen i krise og krig», uttalte Jacobsen til Dagsavisen.

Les også: Sjøheimevernet er under avvikling

Sakens kjerne

I budsjettet for 2017 var det kuttet 50 millioner til SHV. Det som var igjen skulle brukes til avvikling. Derfor startet HV-distriktene og SHV-skolen avviklingen av Sjøheimevernet etter ordre fra Forsvarsstaben. De siste båtene blir innlevert denne uka, og all aktivitet er stoppet.

Avviklingen har ført til en kald front mellom samarbeidspartiene og regjeringen. Venstre og KrF ville ikke legge ned Sjøheimevernet, og i budsjettforhandlingene ble det avtalt at SHV skulle driftes ut 2017. Partiene fikk inn at det skulle tilføres 10 millioner kroner til ekstra trening av SHV i Nord-Norge.

– Isolert sett er det positivt å få ekstra midler til trening, men det forutsetter normaldrift av Sjøheimevernet ut 2017. Og det er ikke tilfellet. Forutsetningen for å drive trening er borte, sier Jacobsen.

Avtalen mellom samarbeidspartiene og regjeringen skulle ifølge Venstre og KrF sette avviklingen av Sjøheimevernet på vent til anbefalingene i landmaktutredningen hadde blitt politisk behandlet i Stortinget. Denne utredningen skal være ferdig til høsten. Venstre og KrF mener regjeringen har begått et løftebrudd siden avviklingen er i full gang.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– En fornærmelse

Nå har Sjøheimevernet blitt pålagt å gjennomføre treningen i nord selv om avdelingene skal demobiliseres og nedlegges.

– Dette er fullstendig bortkastet pengebruk. Det eneste man oppnår er et spill for galleriet hvor man tilsynelatende demonstrerer at denne politiske avtalen blir etterlevd. Disse 10 millionene kroner gir ingen reell operativ effekt, sier Jacobsen.

– Jeg mener dette pålegget er en fornærmelse overfor den enkelte soldat. Se for deg SHV-soldaten som tar fri fra familie og arbeidsgiver, og som kanskje taper lønnsinntekt for å trene – og som i neste øyeblikk får beskjed om å levere inn utrustning og våpen, og dimittere når treningen er over.

– Et spill for galleriet

Jacobsen lister opp alt som har skjedd i saken etter at den begynte å rulle. Han viser til at alle mørkeblå SHV-stillinger skal fjernes innen 1. august, samtidig har de fått ordre fra Forsvarsstaben om at de 10 millionene skal brukes opp innen midten av juni.

– Begrunnelsen er at det ikke vil være igjen mørkeblått personell etter sommerferien til å gjennomføre treningen. Og selv om avviklingen skjer fra dags dato skal ingen SHV-avdelinger formelt sett legges ned før utgangen av året. Dette bare understreker at dette kun er et spill for galleriet.

Kommandørkapteinen mener det ville vært mer fornuftig å bruke tilleggsbevilgningen på 10 millioner kroner til avvikling.

– Siden Sjøheimevernet likevel skal legges ned, har Heimevernsstaben foreslått at disse millionene i stedet bør brukes til avvikling. Da ville man spart 10 millioner kroner av ordinært budsjett til trening av gjenværende HV, men dette ble blankt avvist av Forsvarsstaben.

Les også: – Et avtalebrudd

Departementets svar

Dagsavisen har lagt fram kritikken for Forsvarsdepartementet. Marita Isaksen Wangberg, pressevakt i departementet, skriver følgende i et tilsvar:

«Det er gjennom budsjettforliket i Stortinget tildelt 10 millioner kroner til aktivitet i Sjøheimevernet i Nord-Norge i 2017. En nedbygging av Sjøheimevernet i det tre nordligste fylkene, inkludert innlevering av våpen og materiell, vil ikke bli påbegynt før mot slutten av året. Enkeltkapasiteter i Sjøheimevernet vil vurderes videreført i Landheimevernet for å sikre objekter med sjøside og løse vitale oppdrag i kystsonen. Det er lagt opp til at personell i strukturen som skal avvikles omdisponeres til øvrige deler av strukturen etter behov. Dette er kompetent personell som vi ønsker å ha med videre.»

Kommandørkaptein Jacobsen tilbakeviser påstanden om at Sjøheimevernet i Nord-Norge vil være operativt ut året.

– Jeg sitter midt oppe i denne avviklingen og kjenner alle fakta og realiteter, sier Jacobsen.

KrF-leder Knut Arild Hareide har ikke tenkt å gi seg i denne saken.

– I budsjettforhandlingene fikk vi sikret Sjøheimevernet ekstra midler til drift og trening i 2017. Etter KrFs syn må regjeringen holde seg til de vedtak Stortinget har gjort om Sjøheimevernet i 2017. Noe annet krever at Stortinget forelegges saken på ny. Endringene i forsvarsbudsjettet for 2017 ble avtalt i samtaler ikke bare med regjeringspartiene, KrF og Venstre, men også Ap.

Les også: – Ikke tatt regningen for Hæren