Innenriks

Det bygger opp til boligbråk

Kritikken hagler mot regjeringens forslag om å gjøre det billigere å bygge boliger.

Bilde 1 av 3

– For første gang på 100 år reduseres boligkvaliteten.

Det sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), om forslaget til ny byggteknisk forskrift, «TEK 17».

– Bokvaliteten i framtidens boliger vil bli kraftig redusert med lavere krav til utsyn og frisk luft, lydisolasjon, bodplass og lystilgang. Det åpnes altså for å bygge tettere, trangere og mørkere. Vi risikerer å bygge boliger som kan gi redusert folkehelse for en hel generasjon, advarer hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tviler på effekten

– Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sier endringene i byggteknisk forskrift vil kunne redusere byggekostnadene med 100.000 kroner eller mer, og at det kan føre til at flere kan oppnå boligdrømmen.

– Vi i RIF tviler på at reduksjonen i bokvaliteten som foreslås, vil ha annen effekt på boligmarkedet enn at de tilbudte boligene vil gi lavere bokvalitet og ha negativ innflytelse på folkehelsen, uten at boligprisene vil reduseres nevneverdig, svarer Hansteen.

I et høringsbrev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet utdyper RIF dette:

«I dagens boligmarked hvor boligutbyggerne av leiligheter i sentrale områder (der nesten alle leiligheter bygges) har fortjenestemarginer på 20-50 prosent av salgspris, sier det seg selv at gevinsten ved en teoretisk og forbigående reduksjon på grovt anslått 100.000 kroner i byggekostnader, ikke vil tilfalle boligkjøperne i merkbar og varig grad.».

– Nedslående

Også mange andre er kritiske til TEK 17, går det fram av høringssvar Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) synes det er «nedslående å registrere at mange av forslagene synes å være motivert ut fra press fra boligbyggebransjen om å kutte kostnader».

Dette «reduserer kvalitetskravene for mange grupper beboere», mener FFO.

Paraplyorganisasjonen går derfor imot hele 13 av endringsforslagene i TEK 17.

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) påpeker at det er endringsforslag i TEK 17 som påvirker rømnings- og redningstidene, uten at HLF eller andre berørte grupper er blitt hørt. «Dette er brudd på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne», skriver HLF.

Helsedirektoratet påpeker at «noen bestemmelser som åpner for mer fleksibel arealutnyttelse, vil kunne ha negativ innvirkning på folks helse».

Direktoratet er blant annet skeptisk til muligheten for soverom uten utsyn, og setter det i sammenheng med å kunne oppleve «trygghet, trivsel, angstreduksjon og for å dempe og forebygge psykiske problemer».

Likestillings- og diskrimineringsombudet er en annen høringsinstans som har forslaget om å fjerne krav om utsyn fra soverom, på sin «nei-liste». «Etter en samlet vurdering mener ombudet at de foreslåtte endringene (...) ikke er egnet til å fremme målsetningen om et tilgjengelig samfunn». konkluderes det.

– Svært bekymret

Norges Astma- og Allergiforbund deler bekymringen for bekmørke soverom og påpeker at dagslys og utsyn «har positive helsegevinster både fysisk og psykisk».

Norges Blindeforbund er «svært bekymret over at det er en rekke forslag som vil redusere kravene til utforming av bygg og bolig».

Forbundet viser spesielt til en endring av trappene som de frykter vil føre til flere uhell og skader.

«Ipsos-undersøkelse fra 2014 viser at mer enn 700.000 nordmenn har uhell ved trapper og kanter hvert år. Disse fører til brudd og mange andre alvorlige skader», påpekes det.

Statens seniorråd er «bekymret for at forslag til endring av enkelte krav (...) kan gå på bekostning av tilgjengelighet og funksjonalitet i nye boliger som bygges».

Rådet er også «forundret over at endringsforslagene ikke har tatt inn over seg at den økende andelen eldre vi kommer til å få i samfunnet vårt, skal kunne bo hjemme og klare seg selv lengst mulig. Det er vedtatt politikk fra regjeringens side, ikke bare fordi de eldre helst vil dette selv, men også fordi det er god samfunnsøkonomi.»

Fakultetet for arkitektur og design ved NTNU er «meget kritisk til en del av kvalitetsreduksjonene». «Vi kan risikere at Norge sparer seg til fant ved å svekke kvalitetskrav (...) som på sikt vil gi negative samfunnsmessige konsekvenser, påpekes det.

Nyeste fra Dagsavisen.no: