Innenriks

«Har de noe å skjule?»

Et flertall på Stortinget vil ha en uavhengig tilsynsordning på norske asylmottak, men det er fortsatt helt i det blå om en slik ordning kommer. Forstemmende og uforståelig, mener Røde Kors.

Flere organisasjoner og frivillige rapporterer stadig om uakseptable forhold ved norske asyl   mottak og har lenge etterlyst at det må opprettes en uavhengig tilsynsordning.

– Jeg forstår ikke hvorfor de ikke gjør noe med det. Hvorfor vil de ikke ha tilsyn? Har de noe å skjule?

Mads Harlem, folkerettssjef i Røde Kors, har lenge etterlyst at det må opprettes en uavhengig tilsynsordning ved norske mottak. Etter den rekordstore flyktningtilstrømningen i 2015, ble det rapportert om sjokkerende forhold ved en rekke mottak.

– Ingen bedring

En gjennomgang som VG utførte i fjor, viste at 9 av 10 mottak har feil og mangler. Ifølge Harlem har det ikke blitt bedre.

– Nei, vi ser ingen tegn til bedring. Det går på helt grunnleggende ting som at asylsøkerne ikke får ordentlig helsehjelp og ernæring. Barnas behov blir heller ikke ivaretatt. Vi er til stede på mottakene og ser dette. Vi har sagt ifra flere ganger. Boforholdene er under enhver kritikk på mange av mottakene, sier Harlem og legger til:

– Vi har uavhengig tilsyn for alt mulig i dette landet, men ikke på mottak der det bor mennesker som er i en veldig sårbar og utsatt situasjon. Regjeringens håndtering av forholdene på mottak er ikke god nok.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Bukken og havresekken

I fjor sommer vedtok Stortinget at det må etableres «en uavhengig tilsynsordning for asylmottaksdrift». Men da regjeringen la fram sitt budsjett i oktober, var det ikke satt av penger til en slik ordning. Harlem trekker fram en aktuell sak som han mener viser at behovet for å få på plass et uavhengig tilsyn er stort.

– Vi var til stede da en stor gruppe enslige, mindreårige gutter ble hentet ut midt på natta før jul. Våre frivillige er svært kritiske til hvordan dette ble gjennomført. Tvangsretur må skje på en forsvarlig måte. Det er derfor viktig at det også føres tilsyn med den måten politiet gjør dette på.

I dag er det UDI som sjekker om mottakene leverer det de har lovet. Harlem i Røde Kors vil ikke være med på at dette er et tilsyn.

– De fører ikke ordentlige tilsyn. Vi har tatt opp ulike saker gang på gang, men det er ikke alltid de har tid til å se på forholdene. Og så blir det litt bukken som passer havresekken siden det er UDI som setter ut driften av asylmottak på kontrakt. De er derfor ikke uavhengige, sier Harlem.

– Uforsvarlige forhold

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har også kjempet lenge for at det må komme på plass en uavhengig tilsynsordning.

– Det er helt uakseptabelt at regjeringen ikke følger opp et flertallsvedtak i Stortinget, sier Mari Seilskjær, politisk rådgiver i NOAS.

Hun påpeker at vedtaket om å innføre et uavhengig tilsyn ble fattet for å få til en mer effektiv integrering.

– Forholdene ved flere mottak er så dårlige at folk brytes ned, og noen blir syke. Vi vet at mange blir boende lenge, da er det uforsvarlig å la folk leve under til dels kummerlige forhold. På sikt er dette også dyrt for samfunnet, det gjør integreringsjobben i kommunene mye tyngre.

Seilskjær mener det er viktig å få noen utenfra til å se på forholdene slik at det sikres en forsvarlig minstestandard.

– På grunn av nedgangen i asylankomster, avvikles nå mange mottak. I UDIs instruks står det uttrykkelig at pris er avgjørende for hvilke mottak som består. Det er en veldig nærsynt tilnærming, det er mye mer å vinne på å satse på kvalitet og god integrering fra en tidlig fase.

Ikke overrasket

Karin Andersen fra SV er skuffet, men ikke overrasket over at regjeringen ikke satte av penger til en tilsynsordning i 2017-budsjettet.

– Det virker ikke som om regjeringen er så interessert i rettssikkerheten til asylsøkerne. Det har vi sett mange eksempler på. Det er dessverre enkelt ikke å gjøre noe når Stortinget fatter et vedtak, sier Andersen, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

SV og KrF har bedt regjeringen om å komme tilbake med et forslag i revidert budsjett.

– For oss er dette en veldig viktig sak. Vi må ha et tilsyn som følger opp kontraktene som inngås både med private og kommunale aktører. Folk skal behandles skikkelig. Hvis ikke samarbeidspartnerne presser på for å få på plass en tilsynsordning, tror jeg ikke regjeringen vil prioritere denne saken i revidert budsjett, sier Andersen.

– Er under behandling

Dagsavisen tok kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet for å høre om det kommer penger til et uavhengig tilsyn i revidert budsjett. Vi fikk følgende svar fra statssekretær Vidar Brein-Karlsen:

– Justis og beredskapsdepartementet har informert Stortinget om at anmodningsvedtaket er under behandling, og at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på en egnet måte. Som en første del av oppfølgningen, skal UDI nå fullføre et omfattende arbeid med ekstern evaluering av sin kontraktforvaltning. Det innebærer tilsyn med mottaksoperatørenes leveranser og oppgaveutførelse. Utredningen av ulike alternativer for å styrke tilsynet på området, vil blant annet gjøre bruk av evalueringens funn og anbefalinger. Når dette beslutningsgrunnlaget er ferdigstilt, vil regjeringen legge saken fram for Stortinget.

Dagsavisen har også kontaktet UDI om saken.

– Vi viser til svaret fra Justis- og beredskapsdepartementet. Utover det har vi ingen kommentar per nå, skriver presserådgiver John Olav Kroken i UDI.