Innenriks

Eksstatsråd kreves gransket

Inga Marte Thorkildsen (SV) er nok en gang i hardt vær. Denne gangen anklages hun for å ha utøvd «utilbørlig press» i en fosterhjemssak.

Bilde 1 av 2

Den tidligere barne- og familieministeren, nåværende helsebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), kreves gransket av kommunerevisjonen i Oslo.

Årsaken er at bydelsutvalgets folkevalgte i bydel Bjerke mener hun på uakseptabelt vis har utsatt bydelsansatte for utilbørlig press i to konkrete saker:

Den ene en fosterhjemssak der et barn skulle flyttes fra fosterhjem til barnebolig. Den andre om to brukere med store omsorgs- og tilretteleggingsbehov i samlokalisert bolig, Villa Eik.

Det er eksstatsrådens rolle og atferd i så vel avisartikler som facebookinnlegg som har satt sinnene i kok.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Varslingsplikt

Det hører med til sjeldenhetene at folkevalgte i en bydel krever den øverste politiske og administrative ledelsen for et tjenesteområde i kommunen, gransket av kommunerevisjonen.

Likevel er det nettopp det bydelsutvalget i Bydel Bjerke har gjort. De mener SV-politikerens opptreden er et grovt brudd på kommunes ledelsesprinsipper.

I et fem sider langt brev stilet til kontrollutvalget og kommunerevisjonen i hovedstaden, skriver bydelsutvalget:

«Det er på uriktig grunnlag lagt utilbørlig press på bydelens administrative ledelse, spesielt bydelsdirektøren. Vi anser saken for så alvorlig at vi med henvisning til vår varslingsplikt som folkevalgte, vil kreve at det innledes en gransking av byråd Inga Marte Thorkildsen og kommunaldirektør Endre Sandvik.»

Kravet er undertegnet av samtlige partier, med unntak av Thorkildsens eget parti SV, og oversendt i kopi til byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

– Ikke til guttens beste

Dette er kjernen i kritikken:

Inga Marte Thorkildsen har ifølge bydelsutvalget i flere uttalelser i Dagbladet «bidratt til stadig flere negative oppslag om Bjerke bydel» og deres forvaltningspraksis. De mener hennes analyse av saken har vært «svært ukritisk» til tross for at byrådsavdelingen tidlig ble informert om sakens fakta.

I et facebookinnlegg datert 11. august 2016 fyrer stortingsrepresentant Freddy De Ruiter (Ap) av en kraftsalve mot bydel Bjerke om maktbruk, ufølsomme politikere og en administrasjon som «sparker de som ligger nede.» Flere grove kommentarer følger det hardtslående innlegget, som også Thorkildsen kaster seg på.

Hun skriver: «kan ikke tillate at en bydel får holde på som denne», «vi har noen klare systemproblemer» og «det virker som om utfallet ikke er til guttens beste». Om fosterhjemssaken skriver den tidligere barneministeren; «Samtidig kan ikke vi som kommune gripe inn og omgjøre en barnevernssak. Vi har ikke engang alle detaljene, for det meste er taushetsbelagt. Men vi kan rydde opp i etterkant, og det gjør vi.»

At Fylkesmannens granskning av fosterhjemssaken fra juli 2016 - en måned før facebookdebatten, renvasker saksbehandlingen på sentrale punkter, vektlegges ikke. Fylkesmannen skriver: «Vi vurderer ikke selve flyttingen av gutten fra fosterhjemmet til barneboligen som kritikkverdig (..). «Videre kunne vi ikke se at barnevernstjenesten har lagt feil faktum til grunn i sin behandling.»

Bydelsadministrasjonen i Bjerke ba, etter massiv kritikk, selv om internrevisjon av eget tjenestetilbud og forvaltning. Et initiativ som ble stoppet av internrevisjonen ved Raymond Johansens kontor. Isteden kom en rapport som bydelsutvalget hevder bærer preg av å være laget etter instruks fra byrådsavdelingen til Thorkildsen.

Kommunaldirektøren har satt bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen under press. Ifølge ham selv ut fra «politiske signaler». Flere av hans uttalelser gjør det nærliggende å tro at det er byråden som «står bak», ifølge bydelsutvalget, som mener det i så fall er et grovt og uakseptabelt overtramp.

Avventer behandling

Bjørn Arvid Lundberg (Ap) leder bydelsutvalget i Bydel Bjerke, og kommenterer granskningskravet slik:

– Vår saksfremstilling er grundig gjennomarbeidet og taler for seg. Vi ser svært alvorlig på denne saken, noe som gjenspeiles ved at den er oversendt både kontrollutvalget, kommunerevisjonen og byrådslederen, sier Lundberg.

Utover det ønsker han ikke å kommentere saken nærmere.

I et notat fra kommunerevisjonen til kontrollutvalget, pekes det på to sentrale spørsmål det kan bli aktuelt å undersøke hvis utvalget vil iverksette gransking:

«Var byråd Thorkildsens uttalelser på Facebook og i Dagbladet i strid med kommunens ledelsesprinsipper, eventuelt andre relevante bestemmelser?» Og; «Hadde byråden på tidspunktet hun avga uttalelsene til Dagbladet kunnskap om redegjørelsen for fosterhjemssaken/Villa Eik?»

– Svært alvorlig

Henrik Gjerding er politisk nestleder i Oslo Frp og medlem av kontrollutvalget. Han sier:

– Saken er svært alvorlig. Jeg har aldri sett noe lignende. Det er grunn til å ta bydelsutvalgets krav på største alvor.

Tirsdag fattet kontrollutvalget vedtak om at spørsmål om gransking skal opp på det ordinære sakskartet og behandles i januar.

Inga Marte Thorkildsen sier via sin sekretær at hun foreløpig ikke har anledning til å kommentere saken, da hun avventer kontrollutvalgets behandling.