Innenriks

Snart er det kreft som tar flest liv

Snart går kreft forbi hjerte- og karsykdom som den hyppigste dødsårsaken i Norge. Mens minst 80 prosent dør på ulike institusjoner, er det bare 14 prosent som dør hjemme.

###

Se grafikk nederst i saken.

Av Mette Estep

De siste tallene fra Dødsårsaksregisteret viser at den vanligste dødsårsaken i 2015 var hjerte- og karsykdommer, som tidligere, men kreft er i ferd med å innta topplasseringen. I fjor var det rundt 11.600 dødsfall (28,5 prosent) som følge av hjerte- og karsykdommer, mens rundt 11.000 (27,2 prosent) dødsfall skyldtes kreft.

– Dette skyldes blant annet først og fremst at færre dør av hjerte- og karsykdommer, mens antallet dødsfall som følge av kreft holder seg nokså stabilt, sier overlege Christian Lycke Ellingsen i Dødsårsaksregisteret.

I fylkene Akershus, Buskerud, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Nordland tar kreft flest liv.

– Blant de største gruppene av kreftsykdommer har det vært en liten nedgang i dødeligheten som følge av brystkreft og prostatakreft, men ellers har det vært små endringer. Mens vi har sett en nedgang i dødeligheten av hjerte- og karsykdommer siden første del av 1970-tallet, påpeker Lycke Ellingsen.

Dødssted

De siste årene har antall personer som dør på sykehus gått ned fra rundt 48 prosent i 1986 til vel 31 prosent i 2015. Årsaken til det er at tidligere skjedde mange av dødsfallene på grunn av kreft i sykehus, mens de nå ofte skjer på lindrende enheter ved sykehjem. Mange eldre har de siste årene i livet kroniske sykdommer som gjør at de har behov for omsorg på sykehjem. Av dem som gikk bort i fjor døde 48 prosent på pleie og omsorgsinstitusjon.

– Det er få som dør hjemme i Norge, og når det skjer er det sjelden planlagt, sier Lycke Ellingsen til NTB.

Bare 15 prosent døde hjemme i fjor, til tross for at undersøkelser tyder på at langt flere enn det ønsker å dø hjemme. Sykepleien anslår at rundt 70 prosent ønsker å dø hjemme.

– Er vi for redde for å snakke om døden?

– Jeg tror det. Før var døden en del av livet. Når man visste at noen var døende, var det de nærmeste som stelte dem. Nå overlater vi døden til andre. Døden er blitt institusjonalisert, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Færre barn

Av dødstallene framgår det også at langt færre barn dør i Norge i dag enn for bare 20 år siden. Medisinske framskritt, bedre teknologi og bevissthet rundt sikring av barn er hovedårsakene.

I 1996 døde 447 spedbarn og barn i Norge. Tilsvarende tall i fjor var 216.

– Nedgangen i dødsfall blant barn er en lang suksesshistorie, spesielt de sist 50 årene, men faktisk også de siste 10-20 årene, selv om det har vært en utflating i nedgangen, sier Lycke Ellingsen.

De siste 20 årene har antall barn som dør, gått ned 52 prosent, men nedgangen er i realiteten enda større, fordi befolkningen i Norge har økt med 18 prosent i samme periode.

– Dødsfall per 100.000 barn har hatt en enda større nedgang, bekrefter Lycke Ellingsen. (NTB)