Innenriks

Fortsetter å fyre med olje

Tross løftene i klimaforliket, klarer ikke regjeringen å fase ut fossil olje som viktigste oppvarmingskilde i alle statlige bygg innen 2018

I henhold til Stortingets klimaforlik skulle fossil fyringsolje som grunnlast (hovedoppvarmingskilde) «fasast ut av alle statlege bygg innan 2018».

Nå viser det seg imidlertid at:

• Regjeringen har unntatt en del bygg fra denne utfasingen.

• Det fortsatt mangler planer om utfasing for mange bygg.

• Utfasingen av enkeltanlegg først kan få full effekt i løpet av 2019.

• Fossil gass kan komme til å erstatte fossil olje noen steder.

– Skulle være forbilde

Zero reagerer kraftig på den halvhjertede oppfølging av klimaforliket.

– Meningen var at staten skulle gå foran som et forbilde og forberede grunnen for et generelt forbud mot oljefyring fra 2020, påpeker Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i miljøstiftelsen.

Les også: Regjeringen følger ikke egne klimaråd

– I stedet gjøres det mange unntak i strid med Stortingets intensjon. Stortinget vedtok så nylig som i juni at det skulle være et forbud mot all fossil oppvarming – inkludert spisslast (tilleggsoppvarmingskilde, jou.anm.). Det å ikke være tydelig på at fossil gass skal fases ut, er å lure uskyldige folk og bedrifter til å gjøre feilinvesteringer for seg selv og klimaet, fortsetter han.

AS er unntatt

Av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 går det fram at fossil olje var hovedoppvarmingskilde i 219 statlige bygg ved utgangen av 2015.

CO2-utslippene fra disse anleggene var da på 13.316 tonn.

«Det er totalt rapportert om planar for utfasing av 126 av dei 219 anlegga som brukte fossil olje som grunnlast per 31. 12. 2015, innan utgangen av 2018», heter det videre i budsjettet. Dermed er det tilsynelatende 93 anlegg det fortsatt mangler planer for, men antallet kan i realiteten være langt høyere.

«Bygg som er eigde av statlege aksjeselskap blir i denne samanhengen ikkje rekna som statlege bygg», heter det nemlig også i forslaget til statsbudsjett.

Les også: 33,8 milliarder i grønne avgifter

– Hvorfor er slike bygg unntatt, statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet?

– Vi har vært nødt til å gjøre en avgrensning, og i denne sammenhengen har vi avgrenset statlige bygg til bygg som departementene eller underliggende etater/virksomheter eier. Her har departementene og deres underliggende etater direkte myndighet. For disse byggene kan departementene sørge for at det legges planer for utfasing av oljefyring for eksempel gjennom tildelingsbrev til etatene sine, begynner Lunde.

– For aksjeselskaper er det vanskeligere for regjeringen å styre på et så detaljert nivå, fortsetter han.

Lunde nevner Entra og Avinor som eksempler på statlige aksjeselskaper som faller utenfor oversikten over oljefyring i forslaget til statsbudsjett.

– Disse byggene må imidlertid uansett fase ut oljefyring innen 2020 når det generelle forbudet mot oljefyring trer i kraft, påpeker Lunde.

Fritt fram for fossil gass

Likevel trenger altså ikke fossilalderen å gå mot slutten når det gjelder oppvarming.

– I klimaforliket var det enighet om å fase ut fossil olje som grunnlast i statlige bygg innen 2018. Når Stortinget senere ba om en plan for utfasing av fossil grunnlast, har vi forstått det som en plan som viser hvordan vi skal nå målet fra klimaforliket. Derfor har vi lagt fram planer for utfasing av fossil olje, men ikke for fossil gass, sier Lunde.

– De fleste vil nok velge strøm, bioenergi eller varmepumper når de skal erstatte fossil olje, men det kan ikke utelukkes at noen vil gå over til fossil gass, fortsetter han.

Les også: Ett skritt nærmere nasjonalpark i Østmarka

En slik valgfrihet er uholdbar for Zero.

– Det er allerede forbud mot fossil gass i alle nye bygg. Vi forventer derfor at regjeringen sørger for at den endelige forskriften om et forbud mot oljefyring, som nå er på høring, inneholder forbud mot all fossil oppvarming, sier Fløystad.

– I løpet av 2019

Når det gjelder den fortsatte mangelen på planer om utfasing av fossil olje, henviser Lunde spesifikt til tre departementer.

Forsvarsdepartementet svarer blant annet følgende på Dagsavisens henvendelse:

«I henhold til langtidsplan for Forsvaret planlegger FD med at fossil fyringsolje til grunnlast fases ut innen utgangen av 2018 i tråd med klimaforliket. Grensesnittet mot andre pågående infrastrukturprosjekter kan imidlertid medføre at full effekt først oppnås i løpet av 2019.»

Justis- og beredskapsdepartementet har ett anlegg med fossil olje som grunnlast, Grorud leir i Oslo, som tilhører Sivilforsvaret».

Les også: – Vidar Helgesen motsier sin egen statsminister

«Det foreligger ingen konkrete planer for utfasing av oljefyringen ved Grorud leir», opplyser departementet, og begrunner det med pågående utredninger «som kan påvirke antall lokasjoner til Sivilforsvaret og andre underlagte virksomheter i landet. Dette arbeidet antas å konkretisere seg i 2017-2018. Oljefyringen ved Grorud leir vil bli vurdert i lys av dette arbeidet.»

For Helse- og omsorgsdepartementets del gjensto 22 bygg med oljefyr som grunnlast ved utgangen av 2015. Planen er å utfase alle i løpet av 2018, «i tråd med Stortingets anmodningsvedtak.»