Innenriks

– Småbarna blir oversett i barnehagen

– De yngste barnehagebarna har fått for lite oppmerksomhet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Bilde 1 av 3

I dag legger han fram regjeringens forslag til ny rammeplan for barnehagen, som er selve «bibelen» for barnehagens arbeid og innhold slik læreplanen er for skolen.

I dagens rammeplan, som kom for ti år siden, blir behovene til de aller minste barna, knapt nevnt med et ord.

– Når vi vet at stadig flere av de aller yngste barna går i barnehage, er det helt nødvendig å si noe mer konkret om hvordan disse barna skal bli møtt og få den omsorgen de har behov for, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som selv har en liten datter på småbarnsavdeling.

Les også: Barnehagelæreren avgjør

Våkent blikk

I perioden 2005 til 2015 har andelen ett- og toåringer i barnehagen økt fra 54 til 81 prosent, og utgjør i dag over 100.000 barn, ifølge Kunnskapsdepartementet.

– Den nye rammeplanen gir barnehagene et tydelig signal om å vie de minste barna mer oppmerksomhet, sier Røe Isaksen.

Dette er noe av det planen legger vekt på:

* Barnehagen skal samarbeide med foreldrene for å gi barna en trygg og god barnehagestart.

* Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn.

* Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tida slik at barnet opplever tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Ansatte skal også:

Aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barn og voksen, og mellom barna.

Være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres omsorgsbehov på en sensitiv måte.

Anerkjenne og respondere på barnas verbale og ikke-verbale uttrykk og støtte deres språkutvikling.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Økt bevissthet

Ifølge kunnskapsministeren handler mye om å bruke aktivitetene i barnehagen på en mer bevisst måte.

En fersk undersøkelse gjennomført av forsker May Britt Drugli ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU i Trondheim, viste at ansatte i barnehagene i liten grad utnytter måltidet til å støtte barnas følelser, gi positiv bekreftelse som fremmer læring og støtte samspill og språkutvikling.

Videoopptak av de 13 ettåringene som spiste lunsj i 11 ulike barnehager, avdekket et hovedmønster der barna satt helt stille og spiste, uten samhandling verken med voksne eller barn.

I mer enn halvparten av barnehagene var organiseringen av måltidet såpass dårlig at det i seg selv så ut til å hemme positivt samspill.

– Det er helt klart mulig å gjøre et bedre arbeid og høyne kvaliteten i mange barnehager innenfor dagens rammer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også: Vil kreve umiddelbar kursendring

– Kan ikke forplikte meg

Samtidig har mange forskere, blant annet tilknyttet det nasjonale forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (Goban), bedt Regjeringen legge fram en pedagogisk bemanningsnorm for å realisere ambisjonene i den nye rammeplanen.

Til det svarer kunnskapsministeren:

– Jeg mener det er riktig med flere barnehagelærere. Men jeg kan ikke forplikte meg til en nasjonal norm nå, selv om en forsterket pedagognorm er et virkemiddel på sikt. Først når vi har oppfylt dagens norm, er det naturlig at vi ser på dette, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier dette om den nye rammeplanen:

– Forslaget legger godt til rette for en bred høring og nødvendig diskusjon om barnehagens innhold og arbeidsmåter. Det er bra.

Les også: Byrådet rekrutterer barn

Svakeste punkt

– Den ivaretar også balansen mellom omsorg, lek, danning og læring på en fornuftig måte, sier Handal.

Han mener dessuten at planen ivaretar signalene Stortinget ga under behandlingen av Stortingsmelding om barnehagens innhold, der det blant annet ble foreslått veiledende språknorm for hvor mye språk en femåring skal kunne og plikt for ansatte til å dokumentere enkeltbarns utvikling.

– Forslagets svakeste punkt er det som beskriver ansvar og roller i barnehagen. Stortinget har sagt tydelig at barnehagens pedagogiske personale må ha et eksplisitt ansvar for valg av metoder og verktøy i det daglige pedagogiske arbeidet med barna. Dette kommer ikke fram av rammeplanen, sier Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Les også: Barnehagebarn: De voksne har dårlig tid til oss