Innenriks

Ny rekord: Regjeringen pøser på med oljekroner

– Det er helt nødvendig å ha en ekspansiv finanspolitikk i Norge nå, sier finansminister Siv Jensen (Frp) torsdag morgen.

PÅ VEI: Finansminister Siv Jensen tok i mot pressa på trappa foran huset sitt på Ekeberg torsdag morgen.

Se interaktiv grafikk nederst i saken! Saken fortsetter med oppdateringer under grafikken.

Regjeringen foreslår å bruke 3 prosent av oljefondets verdi, og holder seg dermed godt innenfor handlingsregelens grense på 4 prosent. Ved å sprøyte hele 225,6 milliarder oljekroner inn i budsjettet øker finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) oljepengebruken med rundt 10 prosent fra årets budsjett.

Budsjettimpulsen – statsbudsjettet bidrag til veksten i norsk økonomi – er på 0,4 prosent.

– Det er helt nødvendig å ha en ekspansiv finanspolitikk i Norge nå. Jeg vil legge fram et budsjett godt tilpasset den økonomiske situasjonen, sa finansminister Siv Jensen (Frp) om statsbudsjettet torsdag.

Torsdag er det fjerde gang Jensen legger fram statsbudsjettet for Stortinget. Hun har innrømm at arbeidet med årets budsjett har vært litt mer krevende enn tidligere.

6,5 milliarder i skattelette

Også i år blir det omfattende endringer i skatteopplegget og lettelser på flere områder – selv om regjeringen velger ikke å senke formuesbeskatningen, slik mange ventet. Bunnfradraget øker imidlertid fra 1,40 til 1,48 millioner kroner, hvilket i praksis vil bety en viss skattelette, for eksempel for boligeiere.

De samlede endringene i skatte- og avgiftsopplegget innebærer totalt 6.446 millioner i skattelette over statsbudsjettet for neste – såfremt det blir vedtatt slik regjeringen foreslår. Dermed blir de samlede skattelettene over fire år med Høyre/Frp-regjeringen 25 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Selskapsskatten senkes videre til 24 prosent, og regjeringen innefører en egen skatt på finanstjenester som skal gi en beregnet skatteinngang på 1,8 milliarder kroner.

Grønt skifte

Det knytter seg dessuten betydelig spenning til hvordan regjeringen innretter det såkalt grønne skatteskiftet når alle grepene ses samlet. Samarbeidspartner Venstre har gått langt i å stille tilnærmet ultimative krav til oppfyllelsen fra i fjor om en vesentlig omlegging av skatte- og avgiftsopplegget i grønn retning.

Mye tyder på at det vi vet så langt – at bensin- og dieselavgiftene settes opp med henholdsvis 15 og 35 øre og at dette veies opp med lettelser på bilhold – ikke er tilstrekkelig til at Trine Skei Grande og hennes partifeller er fornøyde.

Slik NTB forstår det, vil de nye avgiftssatsene innebære økte inntekter på drøyt 1 milliard kroner.

Ifølge NRK ligger det ikke inne store miljønyheter i budsjettet som vil få Venstre til å endre oppfatningen de har hatt siden Jensen offentliggjorde «bilpakken» i budsjettet i forrige uke.

Milliarder til ledige

Regjeringen foreslår å sette av 1,9 milliarder kroner på statsbudsjettet til økte forsvarsbevilgninger. Ifølge NRK er 1,1 milliarder av denne summen friske midler til oppfølging av Langtidsplanen for forsvarssektoren, 240 millioner går til sjøforsvaret og 500 millioner til kjøp av jagerfly. Bevilgningen til hæren øker med 216 millioner.

Videre foreslås det 4 milliarder kroner til ekstra innsats for å bote på skadene oljekrisen har ført til på Sør- og Vestlandet.

– Selv om det ser ut som om ledighetstoppen er nådd er det for tidlig å heise flagget. Vi må satse på å lage trygge jobber også neste år, sier Jensen.

Regjeringen anslår at arbeidsledigheten vil gå ned fra 4,7 til 4,6 prosent neste år. Samtidig anslås den registrerte ledigheten å holde seg stabil på 3,1 prosent, erfarer NTB.

(Saken fortsetter under grafikken).

Regjeringen vil bedre barns psykiske helse

Regjeringen vil bevilge 56,1 millioner kroner til å styrke kommunenes arbeid med å fremme barn og unges psykiske helse og trivsel.

For 2017 foreslår regjeringen en bevilgning på 56,1 millioner kroner til Folkehelsesatsingen, som er en tiårig satsing fra 2017– 2027.

Regjeringen foreslår at 46,1 millioner kroner skal gå til lokale utviklingstiltak som kanaliseres gjennom fylkene som er med i programmet, mens 10 millioner kroner skal gå til kunnskapsstøtte og evaluering. Sistnevnte foreslås for å sikre at kunnskap og erfaringer om gode tiltak kan deles med andre kommuner.

1,9 milliarder mer til Forsvaret

Regjeringen vil styrke forsvarssektoren med 1,9 milliarder kroner. Pengene skal blant annet gå til vedlikehold og innkjøp av reservedeler.

– Det vi har må fungere, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Av det økte budsjettet til forsvar, skal 1,14 milliarder kroner gå til tiltak i langtidsplanene for forsvaret i en fireårsperiode. 529 millioner kroner skal brukes til kjøp av nye kampfly og 154 millioner kroner skal dekke merutgifter til operasjoner i utlandet.

Innad i forsvarsbudsjettet gjøres det omprioriteringer på 219 millioner kroner, slik at pengene brukes i tråd med langtidsplanen.

Regjeringen vil prioritere økt tilgjengelighet og utholdenhet, sier Søreide.

– Økte bevilgninger, modernisering og reform legger til rette for en historisk, men også helt nødvendig, satsing på vedlikehold, anskaffelse av reservedeler og gjenoppbygging av beredskapsbeholdninger.

50 millioner til kulturarv

Regjeringen vil bruke 25 millioner kroner til oppgradering av museumsanlegg og 25 millioner kroner til istandsetting av kirkebygg neste år.

Tilskuddene er en del av tiltakspakken mot økt ledighet på deler av Sør- og Vestlandet. Tilskuddet til museumsanlegg vil gå til å bygge ny passasjerbåt til Ole Bulls hjem Lysøen i Os, og til oppgradering av museumsanlegg hos Dalane Folkemuseum, Jærmuseet og Hardanger og Voss museum.

Tilskuddet til kirkeprosjekter er fordelt til Mandal kirke, Avaldsnes kirke på Karmøy, Sørbø kyrkje på Rennesøy, Vangskyrkja på Voss, Os kyrkje i Hordaland, Bremsnes kirke på Averøy, Hov kirke i Sunndal, Åsskard kyrkje i Surnadal og Sankt Jetmund kyrkje i Vanylven, går det fram av forslaget til statsbudsjett.

Jensen: For tidlig å friskmelde økonomien

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier det er for tidlig å friskmelde norsk økonomi, til tross for at veksten er på vei opp.

– Mens de aller fleste andre oljeeksporterende land har måttet stramme inn i offentlige budsjetter etter fallet i oljeprisen, har vi kunnet møte økonomisk motgang ved å ta i bruk handlefriheten oljefondet gir oss, sier Jensen.

– Både i 2015 og 2016 har statsbudsjettet, sammen med lave renter og svakere krone, bidratt vesentlig til å støtte opp under arbeid, aktivitet og omstilling, fortsetter Jensen, og legger til at hun er glad for at den forventede bedringen i norsk økonomi, nå ser ut til å komme.

– Men det er for tidlig å friskmelde norsk økonomi. Den økonomiske veksten har så langt vært moderat, og sysselsettingen har ikke holdt tritt med befolkningsveksten. Det er store geografiske forskjeller, og på Sør- og Vestlandet har arbeidsledigheten økt mye etter omslaget i oljemarkedet.

Jensen: – Budsjettet vil løse flere problemer for folk flest

Togene går oftere, veiene er tryggere og det har aldri vært skapt så mange nye bedrifter, sier finansminister Siv Jensen, og legger til at statsbudsjettet for 2017 vil løse flere av utfordringene folk flest møter i dag.

– Økt vedlikehold har gjort togene mer presise, og mange av oss ferdes nå på nye og tryggere veier, og vi fortsetter satsingen på samferdsel og bygger mer vei og bane, sa finansministeren i finanstalen.

Hun fortsatte med å si at dette skaper tryggere og enklere hverdag, og at regjeringen skal fortsette å løse flere av de utfordringene folk flest møter.

– I 2017 fortsetter vi innsatsen for å forsterke vårt sosiale sikkerhetsnettverk. Vi vil legge til rette for morgendagens jobber gjennom satsing på kunnskap, forskning og innovasjon, og fortsetter gjennomføring av skattereformer og reduserer skattene for å gjøre det mer lønnsomt å starte nye bedrifter og skape nye jobber.

Innfører finansskatt på lønn og overskudd

Regjeringen vil innføre en finansskatt på 5 prosent på lønn og overskudd. Endringen gjennomføres ved at skatt på alminnelig inntekt for finansnæringen ikke reduseres fra 25 til 24 prosent.

Hensikten er å korrigere for manglende merverdiavgift på finansielle tjenester.

Verdien av merverdiavgiftsunntaket vil fortsatt være betydelig større enn finansskatten. De siste tre årene har finansnæringen dessuten fått store lettelser ved at selskapsskatten er redusert fra 28 til 25 prosent, heter det i redegjørelsen fra Finansdepartementet.

Med den foreslåtte finansskatten vil samlet beskatning av næringen ikke bli vesentlig høyere i 2017 enn den var i 2013, mener regjeringen.

Jensen: – Trygge arbeidsplasser er viktigste jobb

Trygge arbeidsplasser til enda flere er regjeringens viktigste jobb, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

– Regjeringen vil bruke målrettede tiltak for å skape aktiviteter og jobber i de regionene og bransjene som er hardest rammet av oljeprisfallet, uttalte finansminister Siv Jensen i sin finanstale til Stortinget torsdag.

– Vi har blitt stilt overfor en av de største omslagene i norsk økonomi noensinne på vår vakt. Fra sommeren 2015 falt oljeprisene med over 70 prosent, det er det mest alvorlige oljeprisfallet på 30 år, og det merkes. Flere har mistet jobben, mange er hardt rammet. Regjeringen tar utfordringene på arbeidsmarkedet på høyeste alvor. Trygge arbeidsplasser til enda flere er regjeringens viktigste jobb, innledet Jensen.

Lavere inntektsskatt for personer og selskaper

Regjeringen senker selskapsskatten til 24 prosent og kutter samtidig noen hundrelapper i skatten for folk flest.

I budsjettet foreslår regjeringen nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen 2,8 milliarder kroner påløpt og 1,7 milliarder kroner bokført i 2017. Lavere inntektsskatt for personer og selskap står for mesteparten av lettelsene.

Regjeringens forslag innebærer at samlede netto skatte- og avgiftslettelser til og med 2017 er om lag 21 milliarder kroner.

Ifølge forslaget til statsbudsjett kuttes skattene for folk med inntekter mellom 400.000 kroner og 1 million med mellom 900 og 1.600 kroner. Folk med inntekt på over 1 million får 2.400 kroner i skattelette.

Ingen endringer i NRK-lisensen

Regjeringen foreslår at NRK-lisensen ikke økes neste år, men blir stående på 2.577 kroner uten moms.

Med moms er lisensen på 2834,70 kroner.

Kulturdepartementet peker på at de ikke mener det er nødvendig å øke kringkastingsavgiften, siden den har økt mer enn prisstigningen de siste ti årene. I tillegg har antall lisensbetalere økt med om lag 227.000 siden 2006, går det fram av forslaget til statsbudsjett.

Her er lekkasjene fra statsbudsjettet

• Samferdsel

Bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. Totalt gir det netto skattekutt for bilister på 900 millioner.

200 millioner kroner til ny E18 vest for Oslo. Pengene øremerkes til innløsning av boliger på strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta.

100 millioner kroner til tidligere oppstart av utbedringen av E16 over Sollihøgda i Akershus og Buskerud.

250 millioner kroner til fornyingsarbeider på Sørlandsbanen og Jærbanen.

50 millioner kroner til planlegging av Fornebubanen.

• Politi og rettsvesen

Nærmere 300 millioner mer i frie midler til politiet.

Innkjøp av to nye politihelikoptre. Ifølge et anslag fra 2014 vil det koste drøyt 260 millioner kroner.

176 millioner kroner til forebygging og oppfølging av voldsutsatte barn. Blant annet tilgodeses Statens barnehus 15 millioner kroner.

28 millioner kroner til fulldigitalisering av domstolene. De samlede kostnadene til dette over 6 år er beregnet til rundt 200 millioner kroner. Det settes i tillegg av 26 millioner kroner til bedre digital kommunikasjonen mellom domstolene, politi, påtalemyndighet og Kriminalomsorgen.

Politiet får 5 millioner til å utstyre opptil 50 patruljebiler med et nytt verktøy for å lese kjennemerker (ANPR).

10 millioner til kamp mot ungdomskriminalitet på Grønland i Oslo.

10 millioner til å utvide ordningen med straffegjennomføring med elektronisk fotlenke.

97 millioner til PST

• Flyktninger, asylsøkere og innvandrere

Styrket saksbehandling ved Utlendingsdirektoratet (UDI) ved å videreføre 177 millioner, selv om antallet asylsøkere har falt sterkt i år fra i fjor.

105 millioner ekstra på asylreturer.

81 millioner kroner ekstra til Politiets utlendingsenhet (PU) for å styrke kampen mot falske identitetspapirer.

60 millioner kroner på å gi innvandrere med ikke-godkjent videregående skole fra hjemlandet rett til videregående skole i Norge. Helårseffekt fra 2019 på 235 millioner.

Bevilgning til Utlendingsnemnda (UNE) økes med 15,7 millioner.

23 millioner til tiltak for å få flyktninger raskere i jobb.

20 millioner kroner til etablering av særskilte integreringsmottak. 5,4 millioner kroner er satt av til prosjektet i år.

• Nav

Foreldre med kronisk syke barn skal få økonomisk støtte gjennom pleiepenger. Regjeringen setter av over 500 millioner i året til dette.

60 millioner til aktivitetsplikt for alle under 30 år som mottar sosialhjelp.

30 millioner for å gi arbeidsløse under 30 år et jobbrelatert tilbud. Oppstart i Rogaland.

• Barn og unge

1,4 milliarder over fire år, med oppstart i 2017, til å hjelpe elever som sliter på skolen tidligere.

56 millioner kroner til et folkehelseprogram der særlig barn og unge er i målgruppa.

• Annet

650 millioner kroner til vestlands- og sørlandskommuner for å få ned arbeidsledigheten. I dag er summen 400 millioner kroner. Kommunene får 56.700 kroner for hver ledige arbeidssøker over snittet på 3,1 prosent.

Regjeringen framskynder byggingen av tre nye fartøy til Kystvakten.

Endret bostøtteordning, slik at satsene justeres med prisutviklingen. Ventes å koste 100 millioner. Finansdepartementet varsler «bredere omtale» av boligmarkedet i budsjettet.

100 millioner kroner ekstra til Forskningsrådet, penger som skal brukes til å forske på petroleumsteknologi.

50 millioner kroner til oppstart av det digitale Norsk helsearkiv på Tynset i Hedmark.

40 millioner i økte bevilgninger til flom- og skredsikring. Totalt vil regjeringen bruke 350 millioner på formålet.

30 millioner til nytt grafisk museum i Stavanger.

4,5 millioner til fri rettshjelp for dem som blir utsatt for tvangsbehandling. Helårseffekt på 10 millioner.

10 millioner kroner ekstra til forskning på havmiljøet.

20 millioner kroner mer til rekruttering av psykologer i kommunene.

Det bevilges 7 millioner kroner for å styrke Politiets sikkerhetstjenestes (PST) arbeid mot digital spionasje.

Bevilgninger til oppfølging av handlingsplanen mot antisemittisme: 10 millioner kroner over fire år til et forskningsprogram. 3,7 millioner kroner til informasjonstiltak.

Kilde: NTB