Innenriks

Frykter sosial dumping til havs

Norske sjøfolk som jobber for norske rederier i Norge underlegges arbeidslover fra andre land. Nå krever en allianse av organisasjoner at regjeringen rydder opp.

Bilde 1 av 3

– Vi kan ikke ha det slik at ansatte som jobber i Norge med norsk arbeidsgiver skal følge lovverket på Bahamas eller i Liberia, bare fordi båten er flagget det, sier LO-leder Gerd Kristiansen til Dagsavisen.

I juni kom Høyesterett med en dom som kan få store konsekvenser for norske sjøfolk. Når du jobber på et skip er det skipets flagg, ikke landet rederiet holder til i eller landet skipet primært opererer ved som er avgjørende for hvilken arbeidslivslovgivning som gjelder for de ansatte.

Dette skaper problemer da en rekke skip, også norske, er registrert i for eksempel karibiske småstater av det som kalles «bekvemmelighetsårsaker».

Mister rettigheter

En som fikk merke dette er Kjell-Atle Fredheim, mannen som tok det han mente var en usaklig oppsigelse fra et norsk rederi til Høyesterett. Han tapte saken, og får ikke jobben sin tilbake. Grunnen var at skipet han sist jobbet ved var registrert i en karibisk øystat, selv om det opererte langs norskekysten.

– Jeg føler meg så rettsløs som det går an. Jeg trodde jeg var norsk. Nå føler jeg meg lurt og bedratt, sier Fredheim (54).

Dommen er det ingen som er uenige i. Men nå har en allianse av LO, Sjømannsforbundet, Sjøoffiserforbundet, Maskinistforbundet og Unio samlet seg for å kreve at næringsminister Monica Mæland (H) rydder opp i regelverket.

«En arbeidstaker bosatt i Norge, som jobber for et norsk rederi/arbeidsgiver på en kontrakt på norsk kontinentalsokkel (…) er fratatt de rettigheter som er bygd opp gjennom 100 år i Norge. Disse erstattes med rettsreglene i flaggstater som Panama, Liberia, St. Vincent & the Grenadines, m.m.» skriver de i et brev til næringsministeren.

Alliansen er bekymret for at dommen vil bety at norske sjøfolk kan miste rettigheter som rett til fast ansettelse, retten til permisjon, sykelønn og svangerskapspermisjon.

«Resultatet er etter vårt syn sterkt urimelig og vi ber om at næringsministeren tar initiativ til å tette dette hullet og sørger for at norsk lov gjelder for alle norske arbeidstakere», skriver de videre i brevet.

– Vi tar for gitt at arbeid i Norge skal følge norsk lov. Denne avgjørelsen av høyesterett viser en alvorlig brist i vårt lovverk og rettssikkerheten for de norske sjøfolkene som arbeider på disse skipene, sier Kristiansen i LO.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sosial dumping på havet

Også Stian Grøthe, politikkdirektør i Sjømannsforbundet, reagerer sterkt. Han mener dommen betyr at de titusenvis av arbeidsplassene man ønsker å skape på havet i framtida ikke vil tilfalle norske arbeidstakere.

– Regjeringen jobber nå med sin havstrategi, og Jonas Gahr Støre snakker ofte om «havrommet». Men det er fullstendig meningsløst hvis du ikke får på plass norske kjøreregler og jurisdiksjon. Da blir det ikke et arbeidsmarked for nordmenn. De titusenvis av arbeidsplassene blir ikke til det norske folk hvis ikke Stortinget og regjeringen får ordnet dette, sier han, og legger til:

– Noen få eierinteresser vil få høste store verdier uten at det norske folk får ta del i det. Det blir et eneste stort basseng av sosial dumping.

Ifølge Dagens Næringsliv jobber det 1.700 norske sjøfolk på utenlandsregistrerte skip langs norskekysten.

Forsvarer reglene

I Rederiforbundet, som organiserer norske arbeidsgivere til havs, mener de dommen fra Høyesterett er helt riktig. De mener dommen ikke vil få noen direkte konsekvenser for norske sjøfolk.

– Vi mener at prinsippet om at den nasjonale lovgivningen bare skal gjelde for egne skip gir en god løsning som også ivaretar arbeidstakernes interesser. Vi ønsker heller ikke at norske skip som opererer i utenlandske farvann skal omfattes av vedkommende lands lovgivning, på samme måte som andre land også forventer at vi ikke tiltar oss jurisdiksjon over deres skip når de opererer i norske farvann, sier direktør og leder av Arbeidsgiveravdelingen i Rederiforbundet, Viggo Bondi.

– Når det gjelder konsekvenser for norske sjøfolk som arbeider på utenlandske skip, er det viktig å være klar over at arbeidsavtalene gjennomgående viser til Norges Rederiforbunds tariffavtaler med sjømannsorganisasjonene og som innebærer at man gjennom avtaleveien har avtalt at norsk lov skal komme til anvendelse på arbeidsforholdet. Dette er også et forhold som sjømannsorganisasjonene er klar over og enig i. Det tilfellet som var oppe for Høyesterett representerte således et litt uvanlig tilfelle, legger han til.

Tariffavtaler

Rederiforbundet frykter heller ikke at regelverket kan bidra til at det blir mer sosial dumping på havet.

– Norges Rederiforbund har tariffavtaler med norske og utenlandske fagforeninger som sikrer gode lønns- og arbeidsvilkår for alle sjøfolk. Sjømannsorganisasjonene er part i disse avtalene, sier Bondi.

Mer fra Dagsavisen