Innenriks

Elbilene er tilleggsbiler

Sju av ti elbileiere har også en bensin- eller dieselbil. Også på andre måter er elbilistene ikke utelukkende miljøvennlige.

Bilde 1 av 2

To av ti som eier en elbil, kjører nå mer bil enn de gjorde før de kjøpte elbilen.

De fleste av disse forteller at de derfor går, sykler og reiser mindre kollektivt enn før de skaffet seg elbil.

I gjennomsnitt kjører elbileierne cirka 15.500 kilometer i året. Det er 2 til 4 prosent mer enn det eiere av ladbare hybridbiler, bensinbiler og dieselbiler kjører.

Det viser seg også at elbileiere passerer bomstasjonene på vei til arbeid dobbelt så ofte som andre bilister.

Elbileiere har dessuten flere barn, er i større grad yrkesaktive og har lengre vei til jobb enn andre bileiere.

Les også: – Færre nye veier

– Bidrar til økt bilhold

Alt dette framkommer i en ny rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI), med utgangspunkt i en nettbasert spørreundersøkelse blant eiere av elbiler, ladbare hybridbiler, bensinbiler og dieselbiler.

Mange av dem som har svart på undersøkelsen er blant medlemmene til Norsk Elbilforening og Norges Automobil-Forbund.

I undersøkelsens sammendrag skriver TØI-forskerne blant annet følgende:

«Det kan være mulig at elbiler kjøres mer enn man ville ha gjort med andre biler».

«Elbileierne har et spesielt bilbasert reisemønster, og ser ut til å være en undergruppe av nybilkjøpere som bruker bil svært aktivt for å få hverdagen med barn og lang vei til arbeid til å gå opp».

«Det er (...) en mulighet for at enkelte kjøper elbiler som tilleggsbiler, og dermed bidrar til økt bilhold, eller at elbiler kjøres mer siden den variable kostnaden per kilometer er lav».

– Betyr dette at elbiler fører til lengre bilkøer, TØI-forsker Erik Figenbaum?

– En elbil tar like mye plass i trafikken som andre biler. Forskjellen er at de ikke har utslipp til luft. Elbilene bidrar altså til å løse utslippsproblemet, men ikke køproblemene, svarer trafikkforskeren.

– Bør elbilincentivene likevel videreføres?

– Dersom man skal få ned klimagassutslippene fra vegtrafikken, er elektrifisering av bilparken ett godt tiltak. Andre virkemidler må tas i bruk for å redusere køene.

Figenbaum tilføyer at undersøkelsen også viser at 78 prosent av eilbileiere kjørte bensin- eller dieselbil til arbeidet, før de gikk til anskaffelse av utslippsfri bil. 8 prosent av dem som nå kjører elbil, kjørte kollektivt tidligere.

– Flere av de sistnevnte hadde trolig kjøpt en vanlig bil om de ikke hadde kjøpt elbil, tror trafikkforskeren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

14.000 kroner i året

Den nye, omfattende undersøkelsen avdekker også at elbileiere er opptatt av miljøet, men det er likevel langt fra det eneste som har motivert dem til kjøp. Blant annet nyter elbilister godt av reduserte kjøpsavgifter, tilgang til bussfilene, gratis passering av bomringer, gratis parkering og lavere takster på riksveiferger.

Den totale verdien av disse incentivene er estimert til 14.000 kroner i året i TØI-rapporten, hvorav cirka en tredel relateres til sparte tidskostnader ved bruk av kollektivfelt.

– Man skal heller ikke se bort fra at de som kjøper elbil, erfarer at rekkevidden holder og at bilene er behagelige å kjøre. Her skiller de seg stort fra vanlige bileiere som tror at rekkevidden vil skape store problemer, skyter Figenbaum inn.

Dermed er det kanskje ikke så overraskende at over 99 prosent av elbileierne svarer at de vil kjøpe elbil igjen. Langt de fleste av dem begrunner dette med at elbilen er økonomisk i bruk og at den gir gratis tilgang til bomveier. Også det at elbilen er miljøvennlig og fremtidsrettet, nevnes som hovedgrunner blant tilnærmet alle elbileiere, til at nye elbilkjøp vil skje.

Ja, så fornøyde er elbileierne at de bare må dele sin tilfredshet med andre. I gjennomsnitt har hver enkelt inspirert 1,2 andre til å kjøpe elbil, og like mange andre til å vurdere å kjøpe elbil. Elbileiere er dermed «teknologiambassadører som bidrar til at elbilsalget er mer eller mindre selvbærende i Norge, gitt dagens elbilpolitikk», skriver TØI-forskerne.

Ikke tilgang til alt

Det er likevel ikke slik at alle elbilister nyter godt av alt det andre bilister bare kan drømme om.

– Studien viser også at det er stor variasjon med hensyn til bruken av insentiver. 49 prosent kan bruke gratis bomring, og 31 prosent kan bruke bussfiler, der de ikke skaper problemer for kollektivtrafikken. En viktig grunn til at Norge har en stor andel elbiler, er at man har mange insentiver som treffer ulike grupper, påpeker Figenbaum.

Mer fra Dagsavisen