Innenriks

– Må endre transportplan

EUs klimamål for Norge må få følger for Nasjonal transportplan (NTP), understreker Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

Bilde 1 av 3

– Det er ingen tvil om dette. Selvfølgelig vil klimamålene få konsekvenser for NTP, sier Elvestuen til Dagsavisen.

Avviser veikutt

I Dagsavisen fredag, avviste statssekretær Reynir Johannesson (Frp) i Samferdselsdepartementet, at EUs klimamål for Norge ville få konsekvenser for den videre veiutbyggingen.

Les også: Bygger mer vei

– Jeg ser ikke at klimamålene vil dempe den politiske viljen til å utbedre veinettet, som vil bli viktig for mange av transportformene også i fremtiden, uttalte Johannesson.

Bakgrunnen for disse uttalelsene var EU-kommisjonens nye mål for klimapolitikken fram mot 2030. For Norges del innebærer planen krav om utslippskutt på 40 prosent fra ikke-kvotepliktig sektor. Transport er en del av denne sektoren.

– Fagetatene

– Mener du at veiplaner må skrinlegges som følge av EUs krav?

– Jeg kan ikke svare på om noe av utslippskuttene må tas ved redusert veiutbygging. Det vi som politikere må gjøre, er å forholde oss til fagetatenes innspill, og NTP må gjenspeile dette, svarer Elvestuen.

– 40 prosent reduksjon er en så stor endring at det er opplagt at dette må få følger for transportsektoren, tilføyer han.

Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 behandles av Stortinget kommende vår. Som i tidligere transportplaner av samme type, vil veiutbygging stå sentralt.

På februars siste dag la transportetatene (Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket) fram sine innspill til planen. Her omtales blant annet åtte «transportkorridorer» landet rundt med til dels omfattende veiutbygginger. Transportetatene presenterte også et vedlegg kalt «faglig grunnlag for motorvegplan».

– Svært ambisiøse mål

Dagsavisen har spurt Statens vegvesen Vegdirektoratet om hvilke konsekvenser EUs klimamål for Norge kan få for veiutbyggingen.

– Konsekvensene som klimamålene vil få for NTP og kommende veiutbygginger, er først og fremst et politisk spørsmål, svarer pressesjef Kjell Bjørn Vinje.

Samtidig omtaler han EUs klimamål for Norge som «svært ambisiøse».

– Veitrafikken er en stor forurenser når det gjelder utslipp av klimagasser, med 10,3 millioner tonn i 2015, noe som utgjør om lag 20 prosent av alle klimagassutslipp, påpeker Vinje.

Hvis luft- og sjøfarten inkluderes, blir utslippstallet for fjoråret hele 16,6 millioner tonn.

– Transportetatenes forslag til NTP har lagt til grunn en reduksjon av klimagassutslippene fra transportsektoren. Samlede tiltak og effekter av klimastrategien i plangrunnlaget, legger opp til at tiltak knyttet til teknologi og drivstoff har størst potensial for utslippsreduksjon, fortsetter Vinje.

Blant annet flere nullutslipps- og lavutslippsbiler, og omfattende bruk av biodrivstoff, kan redusere utslippene med om lag 9 millioner tonn CO2-ekvivalenter, mener transportetatene.

– Godstiltak kan gi en reduksjon på anslagsvis 500.000 tonn, mens tiltak knyttet til nullvekstmålet i byene, kan gi en reduksjon på inntil 300.000 tonn, fortsetter Vinje.

Omfattende utbygging

Fra flere hold er det blitt stilt spørsmål om så omfattende kutt i utslippene er mulig. Naturvernforbundet påpekte tidligere i år at veksten i antallet elbiler ikke klarer å holde tritt med veksten i biltrafikken. I fjor økte den med 2 prosent. Til tross for 34.000 nye elbiler på veiene i løpet av 2015, økte derfor likevel utslippene av CO2.

Både Naturvernforbundet, trafikkforskere og andre har argumentert med at en videre veiutbygging vil føre til enda mer biltrafikk.

Samtidig fortsetter veiutbyggingen i et tempo det knapt nok er sett maken til noen gang. I løpet av perioden 2014-2017 vil det landet rundt til sammen bli igangsatt hele 62 veiprosjekter som hver har en kostnadsramme på over 500 millioner kroner, går det fram av en oversikt på Statens vegvesens nettsider.

Nesten alle de 23 veiprosjektene som omtales i Øst-Norge, har en pris på godt over milliarden. Flere av dem gjelder bygging av firefelts veier med mulighet for både stor trafikk og høye fartsgrenser. Veiprosjektene i Øst-Norge omfatter alene bygging av minst 215 kilometer med vei.

Av framtidige prosjekter som regjeringen har vært opptatt av, er ferjefri E39.

Mer fra Dagsavisen