Innenriks

Opprop fra 16 norske samfunnsøkonomer

Norske samfunnsøkonomer sier nei til overføring av tilsyn og kontroll med norsk finanssektor til EU.

Finansminister Siv Jensen ønsker å gi bort tilsynet og kontrollen med norsk banksektor til EU. Tilknytningen til EUs overnasjonale finanstilsyn i EØS betyr at nasjonalt tilsyn, regelverksutforming og sanksjonsmuligheter på finanssektoren svekkes. Overvåkingsorganet ESA skal fatte bindende vedtak med direkte virkning for norske myndigheter og finansforetak. Teksten til vedtakene skrives av EUs tilsynsbyråer, som i praksis blir det nye finanstilsynet også for Norge.

Opprinnelig var hensikten med EUs finanstilsyn å gripe inn i den oppblåste finansekspansjonen som flere og flere mener var den utløysende årsaken til finanskrisen fra 2008. Siden er tvert imot videre liberalisering av finanssektoren blitt det rådende målet. I stedet for styrket samfunnskontroll med finanssektoren, er EU-tilsynet rettet inn på å sikre fri flyt av kapital og et fritt indre marked for finanstjenester. Det gir en svært dårlig sikring mot fremtidige finanskriser.

Å overføre tilsynet og kontrollen med norsk banksektor til EU er en svært lite gjennomarbeidet idé. Akkurat dette er hovedproblemet: At Siv Jensen har presset gjennom en hastebehandling av saken, som i praksis gjør det umulig med en grundig utredning og offentlig debatt om noe så viktig som å gi fra seg suverenitet.

Allerede 13.juni skal det stemmes i Stortinget. Men dette er en større sak enn at den kan behandles i all hast. Det er den største beslutningen om overføring av suverenitet siden EØS-avtalen ble inngått. Det er første gang siden 1992 at man må ta i bruk Grunnlovens paragraf 115 som krever tre fjerdedels flertall.

Det er derfor mulig å hindre dette, særlig hvis Arbeiderpartiets representanter våkner opp. Som samfunnsøkonomer sender vi her et tydelig signal om at de må gjøre nettopp det, og det må de gjøre raskt.

Rune Skarstein
Erik Reinert
Roger Hammersland, samfunnsøkonom  
Silje Meskestad
Magnus Våge Knutsen, senior­økonom i Jernbaneverket
Victoria Stadheim
Anton Hellesøy, sosialøkonom
Peder Martin Lysestøl
Ebba Boye
Lars Gunnesdal
Roman Eliassen
Marit Heller, miljø- og ressursøkonom
Anders Ekeland
Marie Sneve Martiniussen, samfunnsøkonom
Ingrid Harvold Kvangraven, stipendiat
Tone Smith

Nyeste fra Dagsavisen.no: