Innenriks

Flere fattige barn

Inntektsforskjellene blant barnefamiliene har økt de siste ti årene. Det er blitt flere fattige barn. Det viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Barn fra innvandrerfamilier er oftere fattige enn andre barn.

I likhet med resten av befolkningen i Norge har barnefamilier flest opplevd inntektsvekst de siste ti årene. Men husholdningsinntektene til barnefamiliene med de høyeste inntektene økte klart raskere enn dem med de laveste inntektene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I 2014 var vel 92.000 barn innenfor den gruppa barnefamilier som kan regnes som fattige. Det utgjør 9,4 prosent av alle barn under 18.

Tallene fra SSB viser at de barna som tilhører husholdninger med de laveste inntektene, også er de som har økt inntektene minst mellom 2004 og 2014. Mellom 2012 og 2014 hadde denne gruppa en liten nedgang i realinntektene – i motsetning til andre.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Større skiller

– Det er blitt større skiller mellom gruppene, sier SSB-forsker Jon Epland. – Det er blitt større sprik mellom de med lavest og de med høyest inntekt. De som er i de høye inntektsgruppene jobber mer, mens de med lavere inntekt jobber mindre enn før.

Epland peker på at hovedårsaken til at enkelte blir hengende etter er lav yrkesdeltakelse. Disse tilhører oftere innvandrerfamilier med mange barn og er mer avhengige av stønader.

– Utviklingen av visse typer stønader er særlig viktig for barnefamilier med lave inntekter, sier Epland.

Riksrevisjonen i 2014: Flere fattige barn i Norge

På stedet hvil

Han sier at barnetrygden har stått på stedet hvil siden midten av 90-tallet. Mens barnetrygden utgjorde nær 13 prosent av den samlede husholdningsinntekten til barn i lavinntektshusholdninger på 2000-tallet, utgjorde barnetrygden vel sju prosent av gruppas samlede inntekt i 2014. – Hvis barnetrygden hadde holdt tritt med inntektsutviklingen, ville 18.000 færre barn vært innenfor lavinntektsgrensen, sier Epland.

– Barn med innvandrerbakgrunn fra Somalia, Irak og Afghanistan skiller seg særlig ut. De er sterkt overrepresentert i familiene med lavest inntekter, sier medforfatter av rapporten, SSB-forsker Mads Ivar Kirkeberg.

Han peker på at tre av fire barn med somalisk opprinnelse tilhørte en familie med vedvarende lav inntekt i 2014. Det samme gjaldt halvparten av barna med bakgrunn fra Irak, Syria, Afghanistan og Eritrea.

Forskerne skriver at andelen økonomisk utsatte barn er økende i disse innvandrergruppene. Kirkeberg peker på at disse familiene ofte har svak yrkestilknytning, lav inntektsmobilitet og at de ofte er barnerike familier med mange munner å mette.

Les også: Til fattige børns beklædning