Innenriks

Trygdeeksporten i været

Utlendinger tar med seg to milliarder norske velferdskroner ut av landet hvert år, viser nye tall fra Nav.

Bilde 1 av 2

Fra 2010 til 2013 økte trygdeeksporten fra Norge til sammen med en milliard kroner, eller 23 prosent, til 5,9 milliarder. Det viser de nye tallene fra Nav, satt sammen av Magasinet Velferd. Utenlandske statsborgere står for omtrent en tredjedel av trygdeeksporten.

For enkelte ytelser for utenlandske statsborgere er tallene langt høyere:

  • Eksporten av barnetrygd økte med 80 prosent.
  • Eksporten av arbeidsavklaringspenger økte med 55 prosent.
  • Eksporten av foreldrepenger økte med 50 prosent.
  • Eksporten av sykepenger økte med 39 prosent.

Det er særlig svensker og polakker som tar med seg norske trygdeordninger hjem. Av to milliarder trygdekroner utlendinger tar med seg ut av landet i året, går 900 millioner til Sverige og Polen, skriver Velferd.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Brochmann-utvalget

I 2011 ledet professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Grete Brochmann, det såkalte Brochmann-utvalget, som utredet hvordan migrasjon og innvandring påvirket den norske velferdsmodellen.

Brochmann sier hun ikke har inngående kjennskap de ferske tallene fra Nav, men sier at økt trygdeeksport peker i en uheldig retning.

Hun understreker at det ikke er noe ulovlig ved å eksportere velferdsgoder, og at utgangspunktet for ordningen er at man ikke skulle tape velferdsgoder ved å reise til utlandet for å jobbe. Stikkordet var tilrettelegging for mobilitet.

– Men samtidig pekte vi på at det potensielt ligger noen faremomenter der hvis det blir slik at tilgangen på velferdsgoder blir en viktig motivasjon for å ta arbeid i Norge. Da kan vi være over i nye logikker som kan få uheldige virkninger, sier hun.

På spørsmål om det er grunn til å tro at tallene vil fortsette å øke i årene som kommer, sier Brochmann at det er veldig vanskelig å vite.

– Det kommer an på mange ting, som hvordan arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa vil fortsette. Hvis vi får en svekket etterspørsel i det norske arbeidsmarkedet er det ikke sannsynlig at vi får en fortsatt vekst i tilstrømmingen. Eksport av velferdsgoder er en funksjon av hvor mange som kommer og omfanget av hvor mange som har opparbeidet seg denne type rettigheter.

– Samtidig er det reformprosesser i gang i EU på disse spørsmålene. Flere land ønsker innstramninger, sier hun.

LES OGSÅ: Kutter trygda til arbeidsløse hvis de ikke vil flytte

Bekymret

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) deler Brochmanns bekymring.

– At det eksporteres mer og mer velferd ut av Norge syntes jeg er et problem, særlig når det gjelder kontantstøtte, barnetrygd, sykepenger og dagpenger. At folk tar med seg alderspensjonen sin ut av landet syntes jeg er helt greit, sier Eriksson.

I dag kan du ta med dagpenger ut av Norge for å søke jobb utenlands i inntil tre måneder, men EU ønsker å utvide ordningen til seks måneder.

– På ministermøtet med mine nordiske kolleger i november tok jeg initiativ til at de nordiske landene bør stå sammen og komme med en felles uttalelse mot dette for å ivareta den nordiske modellen. Det fikk jeg med mine nordiske kolleger på, og vi sendte nylig et brev til EU kommisjonen for å stanse forsalget, sier Eriksson.

– Det er en utfordring for den nordiske modellen, og en bekymring jeg deler fult og helt. Det Brochmann sier er veldig viktig, og da må vi politikere ta de signalene til oss. Derfor jobber vi bevisst med det, og har sagt i regjeringsplattformen at vi skal fremme tiltak for å redusere eller stanse eksporten av visse ytelser. Dette kommer vi til å levere en stortingsmelding på i løpet av neste år, sier Eriksson.

Han understreker at innstramminger for trygdeeksport må gjelde nordmenn i samme grad som utlendinger.

LES OGSÅ: Vil straffe ulydige foreldre

Dagpenger går ned

Samtidig som visse ytelser har skutt i været, er det andre som har gått ned, blant annet dagpenger.

«Det polske miljøet blir for eksempel bare større i Norge, og dermed er det enklere å bosette seg med familien sammenlignet med de første som kom. Det blir dermed trolig færre som tar med seg dagpenger til utlandet» skriver Nav i en e-post til Magasinet Velferd.

Nyeste fra Dagsavisen.no: