Innenriks

Snabbt til Oslo

Togturen fra Stockholm til Oslo kan reduseres fra 4,5 til tre timer, og det er flere gode grunner for å gjøre nettopp dette.

Det går fram av sluttrapporten til den svenske «Infrastrukturkommisionen».

Professor Bo-Lennart Nelldal ved Kungliga Tekniske högskolan (KTH) i Stockholm, forklarer hva som må til for å få til et så kraftig kutt i reisetiden.

– Vi må bygge helt ny jernbane på om lag en tredel av strekningen og dobbeltspor på en annen tredel av strekningen. Den siste tredelen er allerede vel egnet til hurtigere tog etter store investeringer. Mellom Örebro og Stockholm er det nå bygd for 250 kilometer i timen, forteller han.

LES OGSÅ: Trege hurtigtog

– Blant de dårligste

– Bør det bli en bedre jernbaneforbindelse?

– Absolutt. I dag er forbindelsen mellom Oslo og Göteborg og videre til Stockholm blant de dårligste som finnes, til tross for et stort trafikkgrunnlag, svarer Nelldal.

«Infrastrukturkommissionen» har primært sett på nye finansieringsmåter ved vei- og jernbaneutbygging. Forslaget som KTH har vært med på å utarbeide, er et av flere eksempler i sluttrapporten på hva som kan være mulig å få til ved blant annet EU-tilskudd og -garantier, statlige og regionale garantier og banklån.

Også det rådgivende ingeniørselskapet Ramböll, revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG og MTR, som driver Hongkongs undergrunnsbane, har vært sentrale i utarbeidelsen av forslaget om et bedre jernbanetilbud mellom Oslo og Stockholm.

Den totale kostnaden er beregnet til 5,7 milliarder euro, noe som med dagens kurs tilsier om lag 53,5 milliarder kroner.

Nelldal lar seg ikke avskrekke av denne kostnaden, i stedet ser han potensialet for en veldig vekst i togtrafikken.

LES OGSÅ: Svensk-norsk togsuksess

– Flyr og kjører bil

– I dag er det årlig over én million som flyr mellom Stockholm og Oslo. I tillegg kjører mange bil, og det er også veldig mye gods som fraktes med lastebil, påpeker han.

Nelldal trekker fram de positive effektene av både Öresundbroen og Svinesundbroen når han argumenterer videre for en bedring av jernbanetilbudet.

– Ved å gjennomføre forslaget vårt vil jernbanestrekningen mellom Stockholm og Oslo forkortes med om lag sju mil fra dagens omtrent 50 mil. I tillegg vil flere byer få en langt bedre togforbindelse enn i dag. Det åpner for et større marked, påpeker Nelldal.

Markedet er allerede betydelig, blant annet av følgende årsaker:

Norge er Sveriges største handelspartner, og eksporten og importen begge veier er omfattende.

Osloområdet er av økende betydning som arbeidsmarked for flere svenske regioner.

Det bor mer enn 4,5 millioner mennesker på strekningen som omfatter Oslo og Stockholm.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nyeste fra Dagsavisen.no: