Innenriks

Sanner beklager overgrep mot tatere

– Vi beklager sterkt de overgrepene som ble begått mot taterne, og den lidelse som gruppen og enkeltmennesker har blitt påført, sier statsråd Jan Tore Sanner (H).

Av Alexander Vestrum

Han mottok mandag rapporten fra Romani-/taterutvalget, som har vært ledet av Knut Vollebæk, under et arrangement i Universitetets aula i Oslo.

– Utvalget mener at statlige myndigheter må bære hovedansvaret for den diskrimineringen og assimileringspolitikken som folkegruppen har vært utsatt for, sa Vollebæk i sin innledning.

– Det var staten som ga Norsk misjon blant hjemløse mandat til å ta seg av tater- og romanifolk i 1907. Det var regjeringen som la grunnlaget slik at kommunale myndigheter gjennom vergeråd og senere barnevernsnemnder kunne forfølge en aggressiv bortsettingspolitikk overfor tater- og romanibarn. Og det var Stortinget som hvert år i 80 år bevilget penger, både til misjonen og andre som satte den statlige politikken ut i livet, fortsatte han.

– Rapporten er viktig. Fordi det er nødvendig å kjenne fortiden for å kunne forstå nåtiden – og det er nødvendig å ta et oppgjør med fortiden for å kunne bygge tillit for fremtiden, sier kommunal- og regionalminister Sanner.

Han sier at han ser fram til å lese utredningen grundig og få mer kunnskap om hva som har skjedd, og se utvalgets vurderinger og anbefalinger.

Vond lesning

– Jeg er likevel forberedt på at det kan bli vondt å lese rapporten, sier statsråden.

Han betegner behandlingen som taterne har blitt utsatt for gjennom historien – helt frem til nyere tid – som et svart kapittel i Norges historie.

– Regjeringen Solberg stiller seg – selvsagt – fullt ut bak de unnskyldningenes som allerede har kommet. Vi beklager sterkt de overgrepene som ble begått mot romanifolket/taterne, og den lidelse som gruppen og enkeltmennesker har blitt påført, sier Sanner.

– Interessante tiltak

Han synes utvalget foreslår flere interessante tiltak.

– Jeg synes det er spesielt positivt at betydningen av utdanning fremheves, og at det er en økende interesse for skolegang blant romanifolket/taterne. Det er ikke bare viktig, det er avgjørende for alle barn og unge – uavhengig av bakgrunn. Den økende interessen blant romanifolket/taterne lover godt for fremtiden, sier statsråd Sanner.

Psykiatrisk behandling

Han merker seg at utvalget fikk et svært begrenset innsyn i journaler fra psykiatriske sykehus og mener det er viktig å få vite mer om behandlingen folkegruppen innen psykiatrien.

– Vi vil derfor se nærmere på om det kan forskes videre på dette feltet – samtidig som hensynet til personvern ivaretas, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Han varsler konkret oppfølging når han har lest gjennom forslagene i utredningen og vil involvere romanifolket/taterne i det arbeidet.

Beklagelse fra Kirken

Også preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien, var til stede under overrekkelsen av rapporten mandag.

Hun understreket den beklagelsen som Den norske kirke har kommet med overfor tatere/romanifolk.

Helmut M. Liessem, leder for Kirkens Sosialtjeneste, kom også med en beklagelse for behandlingen folkegruppen fikk under Norsk misjon blant hjemløse.

Det var Kirkens Sosialtjeneste som overtok eiendeler, eiendommer og gjeld fra Hjemløsemisjonen, men fikk helt andre arbeidsoppgaver. (NTB)

Mer fra Dagsavisen