Innenriks

Frp presser Horne

Frp-statsråd Solveig Horne presses av sine egne. Det er på tide å sikre likestilt foreldreskap, påkaller partiets familiepolitiske talsperson.

Bilde 1 av 2

– I dag er det slik at barn etter et samlivsbrudd som oftest får fast bosted hos mor. Delt fast bosted avtales bare unntaksvis. Mange barn opplever rett og slett at de ikke får være like mye med far. Det selv om det utvilsomt er bedre for barna om de får bli kjent med begge sine foreldre, sier Morten Stordalen, Fremskrittspartiets fraksjonsleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Nå etterlyser han at barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) foreslår endringer i barneloven for å sikre et mer likestilt foreldreskap.

– Jeg og Frp har lenge ment at vi bør oppstille delt fast bosted som norm i barneloven, og samtidig videreføre foreldrenes avtalefrihet. Det handler både om likestilling av kvinner og menn som foreldre, og om barns rett til samvær med begge sine foreldre. Likestilt foreldreskap er omtalt i regjeringsplattformen. Nå er det på tide å få denne saken opp på agendaen, sier Stordalen til Dagsavisen.

– Utrolig skadelig

I forrige uke gikk eksredaktør Venessa Rudjord ut i VG og fortalte hvordan hun kom fram til at det å dele omsorgen 50/50 var det beste for hennes barn. Hennes argumentasjonen er at barna får dobbelt opp med gode og tette relasjoner. Det skapte debatt. Tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) uttalte til samme avis at det viktigste er å lytte mer til barna.

– I noen land har man lovverk som sikrer at de yngste barna ikke skal «fordeles» likt. Forskning viser at dette kan være utrolig skadelig for de yngste, og også i Norge finnes det føringer som skal beskytte de små barna fra å måtte flytte så mye fram og tilbake. Ingen voksne ville akseptert å måtte bytte bosted annenhver uke, uttalte Thorkildsen til VG.

Men blant ekspertene er meningene delte. Forsker Malin Bergström fra vårt naboland Sverige, er blant dem som har slått fast at en delt ordning er bra for barna.

Konfliktdempende

Stordalen tror man under normale omstendigheter klarer foreldre fint å avtale gode ordninger for samvær seg imellom.

– Men altfor mange fedre ender opp med å måtte gå rettens vei for å bli bostedsforelder, eller for å få en 50/50 samværsavtale. Legger vi inn en norm i barneloven om delt fast bosted, tror jeg det vil være svært konfliktdempende, og til barnas beste, sier Stordalen.

Jobber med saken

– Likestilt foreldreskap er en sak jeg er opptatt av og som er et viktig arbeid for meg framover, sier Horne til Dagsavisen.

I Sundvolden-erklæringen står det at regjeringen vil likestille foreldrene som omsorgspersoner, med de samme rettigheter, men sikre at hensynet til barnas beste alltid veier tyngst i saker om barnefordeling og samvær.

– Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider nå med forslag til hvordan dette kan konkretiseres nærmere og følges opp, sier Horne.