Innenriks

14 advokater fratatt bevillingen

En advokat mistet bevillingen etter å ha blitt dømt for seksuelt misbruk av sin klients mindreårige datter. Han truet med å få henne sendt på lukket barnevernsinstitusjon.

Bilde 1 av 2

Av Nina Johnsrud og Katrine Strøm

Advokaten, som er 41 år eldre enn jenta, er rettskraftig dømt til ett års fengsel for å ha utnyttet jentas psykiske lidelse til å forgripe seg på henne seksuelt. Det seksuelle misbruket skjedde over flere år, blant annet på advokatens kontor i Drammen og på hotell i flere byer advokaten var på jobb i.

– Vi finner domfellelsen i saken så alvorlig og så nær knyttet opp til advokatens utøvelse av advokatvirksomhet, at tilbakekalling av hans advokatbevilling anses nødvendig, skriver Advokatbevillingsnemnda i sin begrunnelse for vedtaket.

Advokaten har i flere tiår spesialisert seg på barnevernssaker, ofte med barnevernet og Fylkesnemnda for barnevern og sosialsaker i Buskerud som oppdragsgiver. Han har også vært bistandsadvokat i volds- og seksualsaker – og forsvarsadvokat i straffesaker.

Mer enn 30 saker på sju år

– Mellom 2006 og 2013 hadde advokaten mer enn 30 saker, og Fylkesnemnda brukte ham også rett før tiltalen ble tatt ut, opplyser Ingrid Sollid, daglig leder i Fylkesnemnda i Buskerud.

Det var helt tilfeldig at Fylkesnemnda ble kjent med at advokaten var siktet og under politietterforskning for seksuelle overgrep mot en klients datter. Han hadde da vært siktet en god stund.

– Det er jo ingen offentlig varsling fra den ene instansen til den andre, altså mellom politiet og Fylkesnemnda, i disse sakene, sier Ingrid Sollid.

– Har dere gjort noe for å undersøke om han kan ha vist tilsvarende dårlig dømmekraft i andre saker.

– Det vet jeg ingenting om. Vi har ikke hjemmel til å gjøre egne undersøker rundt dette – eller ettergå tidligere saker, det er politiets oppgave, sier Sollid.

– Har du noen reaksjoner på at han nå er fratatt bevillingen?

– Fylkesnemnda har etter min mening gjort det vi kunne da vi ble kjent med saken, ved å unnlate å oppnevne ham på nytt. Advokater har jo en offentlig bevilling, og da er de kvalifisert til å ta alle type saker, sier Sollid.

Som 16-åring anmeldte jenta faren sin for en rekke tilfeller av grov vold, grove trusler og grov mishandling. Datteren ble akuttplassert i beredskapshjem på hemmelig adresse, og faren mistet omsorgen.

Advokaten bisto jentas far i straffesaken – og i barnevernssaken som gjaldt omsorgsovertakelsen. I et møte med barnevernet om å gjenoppta samvær mellom far og datter, møtte advokaten datteren.

I skjerpende retning har tingretten lagt vekt på at tiltalte er advokat med betydelig erfaring fra barnevernssaker, og at han derfor har særlig innblikk i hvor sårbare ungdom i en slik situasjon er.

«I tillegg til aldersforskjellen på 41 år, er det betydelig ubalanse i forholdet mellom fornærmede og tiltalte, ved at tiltalte var advokat for fornærmedes far i en sak som i betydelig grad også involverte fornærmede», står det i dommen fra Asker og Bærum tingrett.

«Grisemeldinger»

– Advokaten har mistet den tillit som er nødvendig i yrket. Det vil kunne framstå som støtende om advokaten med denne dommen kan fortsette sin advokatvirksomhet som tidligere, skriver Advokatbevillingsnemnda i sitt vedtak.

Advokaten har ikke erkjent straffskyld, kun å ha sendt jenta «grisemeldinger» med sine seksuelle fantasier. Han anket dommen, men lagmannsretten nektet ham å fremme anken.

«Lagmannsretten kan ikke se at det hefter noen svakhet ved tingrettens vurdering av at fornærmedes psykiske lidelse er utnyttet ved den seksuelle omgangen, og at siktede var innforstått med dette. Som advokat med lang erfaring fra barnevernssaker må siktede ha forstått hvor sårbar fornærmede var. Det dreier seg om gjentatte tilfeller av seksuell omgang, inkludert samleie, skriver lagdommerne i sin beslutning.

– Saken har vært svært belastende for jenta, som i dag bor i utlandet. Hun har følt seg brukt av advokaten, og er glad for at dette nå får konsekvenser, sier bistandsadvokat Maria Støen Thoresen.

Advokaten som har mistet bevillingen sin har ikke besvart Dagsavisens henvendelser.

Underslag, misbruk av klientmidler, rot og tillitsbrudd   

Misbruk av betrodde klientmidler. Mislighold av plikt til å stille sikkerhet for egen advokatvirksomhet. Bedrageri og underslag. Rotete bokføring og ikke godkjente årsregnskap.

Av Nina Johnsrud

Det er noen av årsakene til at 14 advokater mistet retten til å praktisere som advokat i 2014.

I to tilfeller førte straffedommer ført til at bevillingen ble tilbakekalt. Som en kvinnelig advokatfullmektig som ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for underslag av over to millioner kroner i eiendomsforetaket hun var daglig leder i.

En advokat som ble dømt til 90 dagers betinget fengsel for grovt uaktsomt bedrageri av 3, 5 millioner kroner slapp unna med en advarsel fra Advokatbevillingsnemnden. Samme advokat er tidligere dømt for vold mot offentlig tjenestemann.

I ett tilfelle tok en kjent advokat ut et ikke ubetydelig pengebeløp fra klientkontoen umiddelbart før han ble slått konkurs. Nemnda mener også at vedkommende advokat blander roller ved å ta på seg mellommannsoppdrag.

– Advokater er helt avhengig av tillit som bare kan oppnås når advokatens hederlighet og integritet er hevet over tvil. Både forvalter og revisor har avdekket at advokat NN ved flere anledninger har brutt bestemmelser om behandling av betrodde midler – klientmidler. Han har gjort seg skyldig i forhold som gjør ham uskikket til å utøve advokatvirksomhet, skriver Advokatbevillingsnemnden i begrunnelsen.

I et annet tilfelle mistet en advokat bevillingen fordi han disponerte klientmidler på en måte som er grunnleggende i strid med regelverket. Advokatbevillingsnemnden påpeker at advokatene ikke kan avtale seg bort fra reglene om regnskapsføring, ajourhold og etterprøvbarhet – selv om det skulle være i tråd med klientens vilje.

Men åtte av de 14 advokatene fikk tilbakekalt bevillingen som følge av «formalovertredelser». Det er i hovedsak manglende innlevering av årsregnskap innen fristen, med egenerklæring og revisoruttalelse. Og manglende innbetaling av lovbestemte bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden.

For praktiserende advokater var bidraget til Tilsynsrådet 2.400 kroner, mens bidraget til Disiplinærnemnden samme år var 600 kroner. Bidragene dobles ved for sein betaling.

151 brudd

151 advokater brøt god advokatskikk i fjor. 15 mistet bevillingen.

Av Nina Johnsrud

Det framgår  av tall Advokatbladet har innhentet fra Disiplinærutvalgene og Disiplinærnemndene.

De to klageinnstansene fikk totalt 632 klager på advokater i 2014. 229 klager gjaldt medlemmer i Norsk Advokatforening.

For mye betalt

De fleste advokatene som brøt god advokatskikk fikk kritikk for å ha tatt seg for mye betalt. 68 av klagene gjaldt både god advokatskikk og salær, mens 81 av sakene kun gjaldt  brudd på god advokatskikk.

I 31 av sakene fikk advokaten nedsatt salæret sitt. Disiplinærnemnden mener at salæret må stå i forhold til sakens økonomiske betydning og vanskelighetsgrad.

– 229 klager er det er det laveste antallet siden 2010, og over 30 saker færre enn rekordåret 2012.  Nedgangen er ikke merkbart stor, men positiv, sier saksbehandler Beate Sundstrøm i Disiplinærnemnden.

Disiplænærutvalgene behandler klager på advokater som ikke er medlemmer i Den Norske Advokatforening. Utvalgene behandlet over 400 klager i fjor, altså dobbelt så mange som Disiplinærnemnden.

Advarsel

Kritikk er den mildeste reaksjonsformen nemnden kan gi. I alvorlige tilfeller får advokaten en advarsel. Disiplinærnemnden kan ikke frata en advokat advokatbevillingen, men kan innstille på det. Det er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som behandler innstillingen og avgjør om advokaten skal miste bevillingen. 14 advokater gjorde det i fjor.

En kvinne med 160.000 kroner i årslønn klagde på at advokaten ikke hadde informert henne om at hun hadde rett til å søke fylkesmannen om fri rettshjelp. I stedet sendte advokaten henne en regning på 40.000 – en fjerdedel av kvinnens inntekt. Gjennom fri rettshjelp-ordningen ville advokaten ha fått lavere salær. Kvinnen fikk i ettertid innvilget fri rettshjelp.

En annen advokat måtte sette ned salæret sitt fordi han hadde levert en uoversiktelig timeliste hadde løst oppdraget på en planløs måte.

Behandlingstida for en klage er i snitt seks måneder.

Mer fra Dagsavisen