Innenriks

Én av fem barnehager fullt bemannet kun to timer om dagen

Én av fem offentlige barnehager er kun fullt bemannet to til tre timer om dagen, og over halvparten har full bemanning bare halve barnehagedagen, viser en ny kartlegging. – Et varsku, sier barnehageforsker Berit Bae.

Av Birgitte Iversen

For første gang har forskere sett på hvor mange av barnehagens åpningstimer det faktisk er full bemanning til stede sammen med barna.

Undersøkelsen, som er gjort av Trøndelag Forskning og Utvikling på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, viser at særlig de offentlige barnehagene har få timer i løpet av en dag med full bemanning.

Mens 94 prosent av de private barnehagene oppgir at de har full bemanning minst 6 til 7 timer hver dag, svarer kun 20 prosent av de offentlige barnehagene det samme.

60 prosent oppgir at de kun har full bemanning fire til fem timer per dag, og 20 prosent svarer at de kun har full bemanning to til tre timer av barnehagedagen.

Setter ikke inn vikar

Utdanningsforbundet sier de har sett en utvikling med færre ansatte på jobb i de offentlig barnehagene de siste årene. Forbundet setter det i sammenheng med at de øremerkede midlene til barnehagene ble fjernet i 2011.

– Vi ser at kommunene i mindre grad enn før setter inn vikarer ved sykdom. Siden barnehagemidlene ikke lenger er øremerket, kan kommunene spare ved å kutte i budsjettene til barnehagene, sier Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet til NTB.

– De private barnehagene har et annet finansieringssystem som gjør at de nå kommer bedre ut enn de offentlige barnehagene. Uten en større likebehandling mellom de offentlige og private barnehagene vil forskjellen mellom dem trolig bare øke, advarer Handal.

Ustabilt

Forbundet mener en nasjonal bemanningsnorm og en pedagognorm må på plass så fort som mulig, og langt tidligere enn i 2020 som regjeringen har lovet.

– Hadde jeg sett dette fra et foreldreperspektiv, så hadde jeg vært bekymret. De ansatte i barnehagene forteller at de må ha ansvar for stadig flere barn og at det er vanskeligere å opprettholde stabiliteten rundt barna. Dette tærer både på de ansatte og på barna, sier Handal.

– Et varsku

Professor emerita og barnehageforsker Berit Bae ved Høgskolen i Oslo og Akershus mener tallene bør være et varsku til myndighetene.

Bae peker på at det er en utbredt praksis i norske barnehager at det er færre ansatte på jobb på begynnelsen av dagen og på slutten av dagen og at avdelingene da gjerne blir slått sammen. Det er uheldig for barna og foreldrene, mener hun.

– Det burde vært motsatt, for starten og slutten av dagen er sårbare perioder hvor mange barn trenger litt ekstra omsorg. Det er også viktige perioder for å få til en god kommunikasjon med foreldrene, sier hun.

Tankekors

– Det bør være et tankekors for lokalpolitikerne at de barnehagene de eier, ikke er like flinke til å sette inn vikarer som de private barnehagene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en kommentar til tallene.

Han sier det ikke er aktuelt å gjeninnføre øremerkede midler, men sier departementet er i ferd med å gå gjennom hele finansieringssystemet for barnehagesektoren.

– Det er helt klart at det ikke er nok voksne og nok barnehagelærere til å sikre høy kvalitet i alle barnehager i dag, og vi må bruke mer penger på kvalitet i barnehagene fremover, sier han.

Kunnskapsministeren vil imidlertid ikke love at han klarer å få på plass en minstenorm for antall ansatte før 2020.

– Det er rett og slett et prioriteringsspørsmål og må veies opp mot et annet viktig behov, nemlig å få fylt opp de 4.400 barnehagelærerstillingene som mangler i barnehagene. Vi vil prioritere dette først, sier Isaksen. (NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: