Innenriks

- Foreldrerollen pulveriseres

«Dagens foreldre er forvirrede, paranoide og engstelige.» Det sier Kjetil Steinsholt, professor i pedagogikk.

- Mine foreldre hadde autoritet med myndighet til å bestemme. I dag har foreldre autoritet uten myndighet. Alle mener noe om hva som er god oppdragelse. Samfunnet og ekspertene har overtatt foreldrenes rolle der ansvar og myndighet pulveriseres, mener professor Kjetil Steinsholt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

 

Praktisk klokskap

- Dagens foreldre slites mellom å oppdra barna ut fra sine egne normer og verdier, og ønsket om å gi dem frihet og mulighet til å definere sitt liv og sine verdier på egen hånd, mener NTNU-professoren.

Det er en virkelighet trebarnsmor og tidligere leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Loveleen Rihel Brenna, kjenner seg godt igjen i.

- At begge de to guttene mine ønsket en militær karriere var beintøft for meg å svelge. Med Mahatma Gandhi som mitt store forbilde, var dette i strid både med mitt menneskesyn og verdisyn. Alt har en pris, også det å være støttende foreldre koster mye, fastslår Brenna, som også er mamma til ei lita jente som snart fyller seks år.

Ifølge professor Kjetil Steinsholt er det mye usikkerhet knyttet til foreldrerollen anno 2014.

- Dagens foreldre er forvirrede, paranoide og engstelige. De tyr til bøker og eksperter og våger ikke å håndtere foreldreskapet på egen hånd. Istedenfor å bruke praktisk klokskap og stole på seg selv, føler de ansvar for at de ikke lenger skal oppdra barna i bestemte retninger. Foreldrene vakler og kjenner seg usikre på hvor grensen for deres egen autoritet går. Dette er et samfunnsproblem, mener Kjetil Steinsholt.

Han synes det verste med oppdragerdebatten er at den legitimerer at ulike «forståsegpåere» hele tida skal inn og løse ganske vanlige utfordringer knyttet til det å være foreldre.

- Spesialister, psykologer og familieterapeuter må holde seg litt mer unna, og la foreldrene selv komme mer på banen. Ekspertveldet kan fort bidra til å skape problemer som ikke er reelle. Rammene for normalatferd hos barn må utvides, sier Steinsholt.

Likevel mener han ikke at alt var bedre før.

Rettighetsbarn

- Tidligere var autoritet i større grad knyttet til lydighet. I dag ønsker foreldrene at barna skal være kritiske til autoriteter. Paradokset er at det gjør det vanskeligere for foreldrene å navigere, mener pedagogikkprofessoren.

Han mener det faktum at vi lever i en tid da alt endrer seg med lynets hastighet, i seg selv har fratatt foreldre mye autoritet. Kroneksemplet er sosiale medier der barna lever sitt eget liv og alltid er i forkant.

- Foreldrene er ikke lenger den ressurskilden de var tidligere. Barna mestrer mye på egen hånd. Det gjør dagens foreldrerolle utrolig vanskelig, sier Kjetil Steinsholt ved NTNU i Trondheim.

Willy-Tore Mørch er spesialist i barnepsykologi ved Universitetet i Tromsø, og jobber ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Han mener Steinsholts syn på foreldrerollen er gammeldags og bygger på en holdning om at barn skal tuktes.

- I dag står rettighetsbarnet i sentrum. Barneloven og FNs barnekonvensjon gir barna rett til å uttale seg og til å bli hørt. Når de fyller 12 år skal barnets mening tas hensyn til i viktige saker som angår barnet. Dette er et gode av relativt ny dato. I altfor mange generasjoner har avgjørelser blitt tatt over hodet på barna, sier professor Willy-Tore Mørch.

Samtidig mener han prinsippet om barns rett til å bli hørt har påvirket foreldrerollen og forholdet mellom barn og foreldre:

- Foreldrenes ønske om å være en autoritet utfordres. Mange foreldre tror at deres autoritet vokser fram ved «å sette skapet på plass» og innføre strenge konsekvenser. Slik er det ikke, fastslår Mørch, som er imot kjeft, husarrest, inndragning av lommepenger og andre straffetiltak.

- Oppmuntring, ros og opplevelsen av voksne som virkelig bryr seg er det som betyr noe for barns respekt for oss voksne - det være seg foreldre, lærere, idrettsledere eller andre, mener Mørch.

For foreldre som vil ha et godt forhold til barna sine og oppleve at det de sier betyr noe, er det helt andre ting som gjelder, ifølge barnepsykologen.

 

Få og klare regler

- Hold ord, ta barnas synspunkter på alvor, involver barna i viktige beslutninger og vis barnet tillit, råder Mørch, som mener det er tøv når Steinsholt karakteriserer dagens foreldre som forvirrede og mener ekspertene må ligge unna.

- Like lite som jeg tror Steinsholt er blitt forvirret av å lese om ulike pedagogiske retninger, tror jeg foreldre blir forvirret av mer kunnskap. Jeg har stor tillit til dagens foreldre, fastslår psykolog Willy-Tore Mørch.

I likhet med barnepsykologen legger trebarnsmoren Loveleen Brenna stor vekt på dialog og refleksjon i barneoppdragelsen:

- Jeg er opptatt av å lytte til det barna sier, samtidig som jeg skal ta en beslutning. Vi kjefter lite i vårt hus, men har noen regler som skal følges, sier hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: