Innenriks

- Trekk forslaget om reservasjonsrett

TRUSSEL: Likestillingsombud Sunniva Ørstavik kaller reservasjonsretten en trussel mot kvinners ubestridte rett til selvbestemt abort.

- Trekk forslaget, er Ørstaviks råd til regjeringen når hun i dag presenterer Likestillingsombudets høringsuttalelse om fastlegers rett til å reservere seg mot å henvise jenter og kvinner til å ta abort.

Ørstavik understreker at retten til selvbestemt abort fram til 12. svangerskapsuke er en del av kvinners rett til likeverdige helsetjenester.

- Kvinners uinnskrenkede rett til selvbestemt abort er en av de aller viktigste likestillingsseirene. Ja, mange mener viktigere enn stemmeretten. Retten til å kontrollere egen kropp må veie tyngst i alt likestillingsarbeid, sier Ørstavik.

Les også: Stopper avklaring

Det hele menneske

Hun framhever fastlegens rolle i en abort som spesielt viktig.

- Alle jenter og kvinner som er blitt uønsket gravide er i en sårbar situasjon. En fastlege som ikke vil henvise til abort betyr en tilleggsbelastning og en barriere for kvinners rettigheter. Fastlegen skal møte hele meg, hele mennesket med deres fysiske og psykiske helse. Han eller hun skal ikke kunne reservere seg mot en bit av meg, sier Ørstavik.

Hun minner om at gynekologer i dag har rett til å reservere seg mot å delta i abortinngrep.

- Alle trenger vi en fastlege. Alle har vi en historie, både før og etter en abort. Reproduktiv helse er spesielt vernet i menneskerettighetene, sier Ørstavik.

Veier tyngst

Som likestillingsombud har hun veid samvittighetshensyn opp mot kvinners rett til likeverdige tjenester. Hun konkluderer med at regjeringens forslag, slik det er formulert, krenker kvinners lovpålagte rettigheter.

- Samvittighetskvaler må tas på alvor, særlig når det gjelder liv og død. Det er viktig for å skape et inkluderende samfunn og arbeidsliv. Men regjeringens forslag til reservasjonsrett ivaretar ikke godt nok den svake parten, som er kvinnene som ønsker abort, sier Ørstavik.

Hun minner om at det i utgangspunktet er et skjevt maktforhold mellom fastlege og pasient.

- Fastlegen er en portåpner som råder over goder og virkemidler pasienten trenger. Fastlegens eventuelle bekymring og motstand mot abort, må ikke bli en ekstra belastning for pasienten. Å avslutte svangerskapet innen 12. uke er en rett du har, uavhengig av hva fastlegen måtte mene, presiserer Ørstavik.

Per 5. mars var det kommet inn 30 uttalelser fra høringsinstansene om fastlegenes reservasjonsrett. 23 går imot forslaget. En av dem er fylkesmann Lars Sponheim i Hordaland.

- Sykdom, geografi, kjønn, rase eller livssyn skal ikke være avgjørende i møtet mellom pasient og lege, skriver han.

nina.johnsrud@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: