Innenriks

- Jeg må bryte arbeidsmiljøloven

HELSE: - Det er ikke mulig for meg å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet uten å bryte arbeidsmiljøloven flere tusen ganger i året, sier Øyvind Skraastad, leder for Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus.

I løpet av 2013 brøt Oslo universitetssykehus (OUS) arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 32.258 ganger - eller 88 ganger i snitt hver dag. Det er en økning fra 2012, da tallet var 26.631. En betydelig andel av disse bruddene skjedde ved Akuttklinikken, der Øyvind Skraastad er leder.

- Jeg ønsker selvsagt ikke å bryte norsk lov, men det må jeg gjøre for å drive denne virksomheten forsvarlig 365 dager i året, sier Skraastad til Dagsavisen.

- Våre intensjoner er å redusere antall brudd på arbeidsmiljøloven ved en bedre fordeling av arbeidsoppgaver mellom de ansatte, og ved å utvikle nye, frivillige arbeidstidsordninger, men vi klarer foreløpig ikke å fjerne lovbruddene, fortsetter han.

Krevende balansegang

Det er ingen hvilken som helst virksomhet han leder. Akuttklinikken ved OUS har 2.300 ansatte, og et budsjett på 2,2 milliarder kroner. Klinikken tar imot pasienter fra hele regionen, fra andre deler av landet, og består av ambulanse- og helikoptertjenesten og mottak av akuttpasienter, operasjons - og intensivvirksomhet.

Skraastad sier at akuttvirksomheten er i en krevende, og av og til helt umulig, balansegang mellom å ivareta hensynet til folks liv og helse mot hensynet til arbeidstidsbestemmelser og sykehusøkonomi.

- Vi må alltid ha beredskap, og sørge for pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Dette hensynet kommer lett i konflikt med arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, slik den er formulert, sier Skraastad.

Flere typer lovbrudd

Lovbruddene ved Akuttklinikken er først og fremst fordelt på spesialsykepleiere i intensivenhetene og ambulansetjenesten. Det er brudd på hvor mye det er lov å jobbe per dag, per uke, per måned og per år.

- En kortvarig, intens arbeidsperiode kan derfor utløse flere brudd på samme ansatt. Dermed blir tallene svært høye, sier Skraastad.

Han mener at arbeidsmiljøloven ikke er tilpasset behovene i dagens sykehusdrift.

- Det er samtidig klart at arbeidsmiljøloven er der for å respekteres. Så kan man spørre om alt i loven er hensiktsmessig.

Vil ha debatt om loven

Cirka halvparten av de ansatte på Akuttklinikken - 1.200 - er spesialsykepleiere. Sykepleiernes ordning om å jobbe hver tredje helg, og turnusordningen med tredelt skift (dag, kveld og natt) for alle, bidrar til det skyhøye antallet lovbrudd, mener Skraastad.

- Arbeidstidsbestemmelsene genererer mellom 10 og 15 hull i turnusen per ansatt i året. Det betyr at lederne våre hvert år må fylle 12.000 til 18.000 slike hull. Uten endringer i arbeidstidsbestemmelsene må slike hull tettes med overtid og innleie. Når det kommer ekstra aktivitet og sykefravær, vil vi få mange brudd på arbeidsmiljøloven, sier Skraastad.

Han etterlyser frivillige, individualiserte arbeidsordninger der man får flere til å jobbe på ubekvemme tidspunkter. Klinikklederen mener også at loven bør bli mer fleksibel.

- Blant flere tusen sykepleiere på OUS, og i Norge, finner du folk i vidt forskjellige livssituasjoner. Vi og de ansatte må ha mulighet til å velge. Noen vil ha såkalt «nordsjøturnus», der de jobber hardt i en uke for så å ha en uke fri, men én slik vakt utløser flere brudd på arbeidsmiljøloven i dag. I andre land arbeider man litt lengre vakter slik at man får færre og lengre arbeidsøkter. Det kan passe for noen, men ikke for alle.

- Kan ikke det å la folk jobbe så mye over så korte perioder gå utover pasientene?

- Det er jeg ikke bekymret for. Vi klarer å overholde hviletidsbestemmelsene. Trøtte, uoppmerksomme medarbeidere er ikke et problem hos oss. Vi har ansvarlige ansatte og gode ledere som følger opp, sier Skraastad.

Mangler spesialsykepleiere

Bruddene på arbeidsmiljøloven skyldes også at OUS mangler spesialsykepleiere, påpeker han. Klinikkene ved OUS har meldt inn en mangel på til sammen 272 spesialsykepleiere, eller 460 hvis man inkluderer ansatte som er passert 60 år.

- Når vi mangler så mange sykepleiere, må vi sørge for å utdanne flere, og å se gjennom oppgavene som spesialsykepleierne har. Andre ansatte kan overta noen av disse oppgavene, uten at det går på bekostning av pasientsikkerheten.

Selv om Skraastad gjerne vil ha flere spesialsykepleiere, advarer han mot å tro at det er hele løsningen.

- Vi må ha mobiliserbar bruk av overtid og innleie på toppen for å dekke noen av behovene. Ellers vil vi sitte med for mange fast ansatte og for mye beredskap. Det er ikke en fornuftig bruk av skattepengene, sier Skraastad.

sturla.hanssen@dagsavisen.no

– Dette utgjør en helserisiko

Det har lenge vært en ukultur mange steder i OUS om at det er greit å bryte arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, mener Merete Norheim Morken.

Morken er foretakstillitsvalgt for sykepleierne ved Oslo universitetssykehus. Hun sier at sykehusledelsen de to siste årene har hatt et skarpere fokus på å redusere antall lovbrudd, men at tiltakene ikke har vært virkningsfulle nok.  
Morken mener samtidig at lovbruddene altfor lenge er blitt godtatt av ledelsen – og noen av arbeidstakerne. Nå krever hun at det ryddes opp.

– Vi vet at lange vakter utgjør en helserisiko for de ansatte og kan svekke pasientsikkerheten, sier Morken til Dagsavisen.

Unntak

– Det er OUS-ledelsens ansvar at grunnbemanningen er så dårlig mange steder at man har behov for å bruke mye overtid og lange vakter, fortsetter hun.

Morken påpeker at det er mulig i dag å gi ansatte utvidet arbeidstid eller kortere hviletid, ved å avtale med tillitsvalgte. Det er uansett helt uaktuelt for henne å være med på en oppmykning av arbeidsmiljøloven.

– Vi kan ikke endre loven fordi OUS ikke klarer å følge den, sier Morken.

Varsler kontroll

Arbeidstilsynet ga OUS for rundt to år siden pålegg om å skaffe oversikt over arbeidstida, og iverksette tiltak for å få den under kontroll. Tiltakene som ble iverksatt, blant annet et bedre system for å registrere arbeidstida, var tilfredsstillende, opplyser Pål H. Lund, tilsynsleder i Arbeidstilsynet Oslo.

Han ønsker ikke å kommentere de nye tallene på antall lovbrudd, men opplyser at Arbeidstilsynet skal foreta en ny kontroll før sommeren.

– Da forventer vi at OUS har fått kontroll på arbeidstida. Hvis ikke kan det bli nye pålegg, sier Lund.

Nasjonalt problem

Massive brudd på arbeidsmiljøloven er en kjent problemstilling i hele Sykehus-Norge. OUS mener selv at de ikke er verst i klassen.

– Det er et overordnet, nasjonalt problem. Vi vet at den prosentvise andelen lovbrudd for OUS er på nivå med eller lavere enn tilsvarende for andre store sykehus i landet, sier Susanne Flølo, personalsjef ved Oslo universitetssykehus.

Hun mener en del av økningen i brudd på arbeidsmiljøloven i 2013 skyldes at OUS har fått et bedre system for å fange opp disse bruddene. Flølo understreker samtidig at OUS-ledelsen nylig har iverksatt en rekke tiltak for å redusere antall lovbrudd.