Innenriks

Advarer mot grove vikarfeil

SYKEHUS: Norske sykehus er blitt avhengig av vikarer til den daglige driften. Nå avdekkes grove feil som skyldes manglende opplæring. Flere pasienter har fått betydelige skader.

– Disse tallene viser at anskaffelsen og opplæringen av vikarer i helsesektoren, ofte ikke foregår godt nok. Vi har et stort behov for å gjøre prosessen rundt bruken av vikarer bedre.

Dét sier seksjonsleder Øystein Flesland i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. I en fersk rapport fra senteret vises det til at bruken av vikarer ved norske sykehus steg dramatisk fra 2004 til 2009. Selv om det siden da har avtatt noe, har sykehusene blitt helt avhengige av vikarene. En Fafo-rapport fra 2011 viser at vikarbruken har endret seg fra å være en kriseløsning, til å være helt nødvendig for den daglige driften.

Nå advarer Kunnskapssenteret mot grove feil ved sykehusene som kan knyttes til vikarbruken.

Skader på pasienter

Siden meldeordningen for feil i helsesektoren ble anonymisert i fjor sommer, har Kunnskapssenteret opplevd en markant økning i innrapporterte feil. 61 av alle innrapporterte feil de siste 14 månedene skyldes manglende opplæring av vikarer.

For pasientene kan feilene bli svært alvorlige. 20 pasienter har ifølge rapporten fått betydelige skader, mens resten av feilene potensielt kunne gitt fatale konsekvenser.

Avdekking av vikarfeilene gjorde at senteret har sett seg nødt til å sende ut en sjekkliste til alle landets sykehus.
Til tross for at innrapporteringen om vikarfeil stadig øker, mener Kunnskapssenteret det er grunn til å tro at dette bare er toppen av isfjellet.

– Sannsynligheten for at vikarer selv melder fra om avvik, er veldig liten. Det er mindre fristende å melde om avvik dersom man ikke har fast jobb, sier Flesland.

Dårlig kommunikasjon

De fleste av de innrapporterte hendelsene handler om at vikaren rett og slett ikke har god nok kjennskap til pasientgruppen, utstyr, rutiner og prosedyrer.

– Sykehusene er ikke bevisste nok på hvor mye det trengs av kjennskap til lokale prosedyrer. Derfor fører kommunikasjonsfeil til at selv enkle rutiner kan svikte. Resultatet blir for eksempel at pasienter ikke får den informasjonen de trenger, som igjen kan få alvorlige konsekvenser, sier Flesland.

I rapporten beskrives flere konkrete hendelser:

En av meldingene som Kunnskapssenteret mottok, viser hvordan svikt i rutinene førte til at det gikk nesten fem måneder mellom en pasient tok ultralyd til vedkommende ble innkalt til MR.

En annen melding viser hvordan manglende opplæring og tilgang på utstyr, kunne fått katastrofale konsekvenser:

«Det er to sykepleievikarer som har nattevakt. De tar imot et barn som kommer inn som øyeblikkelig hjelp om natten. Barnet har medfødt hjertefeil og epilepsi. Pasientens mor er med ham. Gutten er kvalm og kaster opp, hadde et epilepsianfall da han var nede på røntgen før han kom opp til avdelingen. Han blir fulgt til WC av mor og en sykepleier, der får han et nytt anfall. Han har ingen perifer venekanyle. Sykepleiervikaren kan da ikke gi Stesolid i.v. og må gi Stesolid rektalt, som ligger inne på medisinrommet, men kommer ikke inn dit da hun ikke har adgangskort. Anfallet gikk over av seg selv etter 3 minutter. Dette kunne ført til en alvorlig hendelse grunnet manglende adgangskort og på grunn av mangel på opplæring til våre vikarer.»

Liten tid

– I et stadig mer komplekst helsevesen med liten tid, viser det seg at man ikke rekker å gi vikarer den opplæringen de trenger, sier Flesland, og legger til

– Det gjelder for arbeidsgiverne å forstå hvilket ansvar som ligger i å leie inn arbeidskraft utenfra, og spesielt om at de gir tydelige beskrivelser av ønsket kompetanse, arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner.

Dagsavisen har vært i kontakt med flere sykepleierstudenter, som har opplevd å bli plassert som ukvalifiserte vikarer inn i tungt spesialiserte avdelinger ved norske sykehus. De forteller om mangel på opplæring, tilgang til medisinskap og generell utrygghet som kommer med visshet om manglende kompetanse. I frykt for framtidige jobbmuligheter, ønsker ingen å stå fram med navn og bilde.

– Gode rutiner

Ved Oslo universitetssykehus ser de på vikarfeilene med stor bekymring, men mener at slike feil ikke hender hos dem. Anna Proohf er seksjonsleder for personalformidlingen ved sykehuset, og presiserer at de har gode rutiner ved innhenting av både interne og eksterne vikarer.

– Vi er tøffe på å kreve kravspesifikasjoner fra avdelingene, og pleieerfaringer hos våre vikarer, sier hun.

– Har dere nok tid til å gi vikarene deres god nok opplæring i nye rutiner?

– Det må du nesten spørre hver enkelt avdeling om. Jeg kan ikke løpe rundt å sjekke at de gir vikarene adekvat opplæring i lokale rutiner og prosedyrer, sier Proohf.

axel.storen.weden@dagsavisen.no