Innenriks

Nytt stordirektorat for Miljø

De to direktoratene DN og Klif blir neste år slått sammen til én etat, det nye Miljødirektoratet.

Sammenslåingen av Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) skjer 1. juli 2013 og gir en mer slagkraftig gjennomføring av miljøpolitikken, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

– De ulike miljøproblemene er tett sammenvevd, og arbeidet med blant annet klima, luft og vann må ses i sammenheng. Oppgavene i dag er i for stor grad organisert etter gårsdagens miljøutfordringer. Vi gjør nå miljøpolitikken bedre, mer effektiv og helhetlig, sier Solhjell.

Mens Klif i dag har ansvar for blant annet klima og regulering av utslipp fra industri, miljøgifter og avfall, har DN ansvar for naturmangfoldet av planter, dyr og landskap.

Etter sammenslåingen vil det nye direktoratet ha avdelinger både i Trondheim og Oslo og ifølge Miljøverndepartementet vil bemanningen begge steder tilsvare det antall medarbeidere som Klif og DN har i dag. Miljødirektoratets overordnede ledelse blir lokalisert i Trondheim.

Direktøren for det nye Miljødirektoratet vil bli tilsatt så snart som mulig.

Mer fra: Innenriks