Innenriks

Vil legge ned psykiatrisk tilbud for barn og unge

Mens Stortinget bare i år har brukt 51 milliarder på opptrappingsplanen for psykiatrien så advarer flere psykiatrieksperter mot at behandlingstilbudet kan bli svekket for en av de mest sårbare gruppene – barn og unge med psykiske lidelser.

En intern arbeidsgruppe ved Ullevål universitetssykehus går inn for at Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri (SSBU) i Oslo legges ned og erstattes av en ny avdeling på sykehuset. Den nye avdelingen vil ha færre heldøgnsplasser enn det SSBU har i dag. Det er de sykeste pasientene som trenger heldøgnsplass.

Flere fagfolk fagforeningsrepresentanter og ansatte reagerer mot planene.

Trenger heldøgnsplasser

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF) advarer mot kutt i heldøgnsplassene.

– Min erfaring er at vi trenger heldøgnsplasser. Nysatsing bør komme som et supplement til dagens tilbud ikke som erstatning. Jeg er imot denne satsingen i psykiatrien sier leder Kirsten Djupesland.

For barn under seks år er det seks heldøgnsplasser på SSBU. Omleggingen vil trolig føre til at antall heldøgnsplasser reduseres med en tredel. Nestleder i NBUPF Jo Erik Brøyn syns beslutningen er forhastet.

– Seks plasser er veldig lite. Man bør bygge ut dagtilbudet men ikke på bekostning av antall heldøgnsplasser sier han.

Mange ansatte ved SSBU reagerer kraftig mot planene men ønsker å forbli anonyme i frykt for å ødelegge videre karrieremuligheter. Tidligere overlege ved senteret Finn Magnussen (81) kan derimot snakke fritt.

– Senteret er i ferd med å bli demontert og solgt for å spare penger. Det er et betydelig underskudd på heldøgnsplasser i barne- og ungdomspsykiatrien allerede sier han.

Erstattes med dagtilbud

Den nye avdelingen på Ullevål vil erstatte heldøgnsplasser med dagtilbud som er billigere å drifte. Dette er en trend som har vært i psykiatrien i flere år. Magnussen mener det er et paradoks at senteret legges ned samtidig som man er i gang med en kostbar opptrappingsplan for psykisk helse.

I tillegg til 51 milliarder kroner i år er det de tre foregående årene bevilget totalt 10 milliarder kroner til opptrappingsplanen ifølge tall fra Sosial- og Helsedirektoratet.

– Barne- og ungdomspsykiatrien bør styrkes ikke svekkes. Satsing her kan forebygge psykiske lidelser på senere tidspunkt i livet. Nå kommer i stedet flere barn og ungdom til å bli skrevet ut for tidlig sier Magnussen.

Psykiatrispesialist Inger Hodne ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (R. BUP) understreker betydningen av døgntilbud.

– Hjelp til familier med barn og unge på døgnbasis bør ikke svekkes. Det har allerede vært en kjempenedtrapping av antall døgnplasser sier hun.

Bra beliggenhet

Senteret har i dag plass til mellom 40 og 50 pasienter og ligger i fredfulle omgivelser i utkanten av Nordmarka. Magnussen mener disse omgivelsene er viktig for pasientenes velvære og får støtte fra psykologspesialist Kjersti Karlsen.

– Mange av pasientene har et veldig følsomt nervesystem. Helikopter ambulanser og trikker som farer forbi Ullevål universitetssykehus vil være til hinder for helingsprosessen mener hun.

Hun understreker likevel at det er viktig at de økonomiske ressursene brukes så effektivt som mulig.

Dersom senteret legges ned kan Ullevål Universitetssykehus innkassere et tresifret millionbeløp på salg av tomten. DnB Nor Eiendomsmegling har verdsatt eiendommen til 160 millioner kroner men dersom tomten omreguleres til boligformål vil beløpet bli langt høyere.

Nyeste fra Dagsavisen.no: