Nyheter

Vil etablere ambulerende voldsteam i Osloskolen

Oslo-skoler som rammes av vold og trusler føler seg ofte alene om håndteringen av de mest alvorlige sakene.

Nå vil byrådet etablere et eget team som skal rykke ut og hjelpe skoler som står i tøffe situasjoner.

Stadig nye og alvorlige volds- og trusselhendelser i Osloskolen gjør inntrykk på skolebyråd Julie Remen Midtgarden (H), som mener skolene på sikt trenger mer bistand ved alvorlige hendelser enn de får i dag. Når revidert budsjett legges fram torsdag, styrkes satsingen på arbeidet mot vold og trusler i Osloskolen:

– Vi bevilger nå 12 millioner kroner til å støtte og realisere to konkrete tiltak, nemlig kursing av lærere og skoleansatte, samt et ambulerende team som kan rykke ut og hjelpe våre ansatte i skolene med arbeidet mot vold og trusler, sier Julie Remen Midtgarden til Dagsavisen.

– Vi er utålmodige i arbeidet mot vold og trusler. I tida framover vil det være naturlig at vi i dialog med Utdanningsetaten ser nærmere på innrammingen av det nye tiltaket med tanke på kompetanse, funksjon og antall stillinger. Ingen elever eller ansatte skal oppleve skolen som et utrygt sted å være, understreker skolebyråden.

Les også: Elev skal ha fått voldsalarm

– Forverrer samarbeidet

Slik Dagsavisen tidligere har skrevet har det bare i år vært flere alvorlige episoder med våpen i Osloskolen. Ifølge politiets egne tall øker kriminaliteten blant de yngste, mens politiet er presset på ressurser. Samtidig har det aldri før vært så mange volds- og trusselhendelser mot ansatte i Osloskolen. Det er den mest alvorlige volden som øker mest, slik Dagsavisen har omtalt.

Samtidig viser politiets egne tall at det i løpet av det siste året er blitt 133 færre politifolk i Oslo. Byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg (H), har gjentatte ganger ytret et ønske om at regjeringen må sørge for mer politi i hovedstaden.

Byrådet er bekymret for at ressursmangelen forverrer samarbeidet mellom politi og skole.

—  Julie Remen Midtgarden, skolebyråd i Oslo

– Byrådet er bekymret for at ressursmangelen forverrer samarbeidet mellom politi og skole – et samarbeid vi er avhengige av for å sikre at barn og unge ikke faller for fristelsen av for eksempel gjengkriminelle miljøer.

– Vi må gjøre alt vi kan for å skape trygge skolemiljøer. Det pågår et omfattende arbeid fra kommunens side, men det fordrer også at politiets tilstedeværelse gjennom godt forebyggende arbeid, sier skolebyråden.

– Men 12 millioner kroner er jo ikke så mye penger. Hvorfor satser dere ikke enda sterkere hvis dette prioriteres høyt av byrådet?

– Disse midlene må sees i sammenheng med alle andre tiltak som vi jobber med for å redusere vold og trusler i skolen. Dette er en start og viktig på toppen av øvrige tiltak. Vi jobber med flere ulike innsatser rettet mot elever som ikke finner seg til rette i den ordinære skolen, fremholder Midtgarden.

Hun viser blant annet til gjennomgangen av skolenes spesialundervisning, levekårssatsingen som omfatter åtte skoler, styrking av ungdomssatsingen OT-Ulven som skal hjelpe ungdom å velge arbeid og utdanning framfor kriminalitet, samarbeid med Guttas Campus, og en omfattende satsing rettet mot ungdomsskoler i levekårsutsatte områder som kommer i dagens reviderte budsjett.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Ansatte slakter handlingsplan

Parallelt med dette arbeidet er Osloskolens mye omtalte og svært forsinkede handlingsplan mot mobbing, vold og trusler, under revisjon i Utdanningsetaten med frist for ferdigstillelse før sommeren.

Da planen, slik den nå foreligger, nylig ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) uttrykte etatshovedverneombudene, Fagforbundet barn og oppvekst samt Utdanningsforbundet, klar misnøye med planens innhold.

Det sies i klartekst at planen rett og slett ikke holder mål sett opp mot de utfordringene den skal løse. I en protokolltilførsel står det:

«Vi kan allikevel ikke se at tiltakene i denne handlingsplanen svarer ut dagens komplekse utfordringsbilde, og tiltakene vil ikke være tilstrekkelige for å løse utfordringene med vold, trusler og trakassering. Ansattrepresentantene støtter derfor ikke handlingsplanen slik den nå foreligger.»

Les også: Rangerer hverandre som A-, B- og C-elever

– Dråpe i havet

Etatshovedverneombud i Utdanningsetaten, Dag Martin Vikheim, kommenterer byrådets nye kronesatsing på denne måten:

– Det er positivt at byrådet bevilger friske penger inn i å løse utfordringene med vold og trusler i Osloskolen, men dersom man skal løse problemet fremstår beløpet som en dråpe i havet, sier Vikheim.

Etatshovedverneombud i Utdanningsetaten, Dag Martin Vikheim.

Han viser til at alle kostnadskrevende tiltak foreslått fra organisasjonene og vernetjenesten ble avvist i revideringsarbeidet med handlingsplanen:

– Så denne tilleggsbevilgningen burde kommet før for å muliggjøre god medvirkning. Det vil være avgjørende med god og reell medvirkning fra organisasjonene og vernetjenesten, for å sikre at tiltakene blir utført på en slik måte at det oppleves av ledelse og ansatte ved skolene som bistand og hjelp.

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

Les også: Stine tok opp jakten på mannen som voldtok henne som barn (+)

---

Vold blant barn og unge

Av politiets statistikk over vold og kriminalitet blant unge i Norge for 2023 kommer det fram at:

  • I 2023 ble det totalt påtaleavgjort 21 800 straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år. Det er en økning på 28 prosent sammenlignet med fjoråret. Barn under 15 år står for 36 prosent av forholdene.
  • Når det gjelder voldslovbrudd viser tallene at det i 2023 ble påtaleavgjort rundt 5 400 voldslovbrudd utført av ungdommer under 18 år. Dette er en økning på 37 prosent sammenlignet med fjoråret hvor antallet påtaleavgjorte forhold var rundt 4000.
  • I fjor ble det registrert 11 700 unike gjerningspersoner under 18 år. Det er en økning på 20 prosent sammenlignet med gjennomsnittet de siste fire årene. Av disse er 71 prosent registrert med kun ett forhold i løpet av 2023.

Kilde: Politidirektoratet 2024

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen