Nyheter

Seks av ti fikk medhold: Håndverkere får svi for dårlig utført arbeid

Ja, det kan lønne seg å klage på dyre og dårlige håndverkere, viser ferske tall fra Forbrukerklageutvalget.

I om lag seks av ti saker som gjaldt håndverkertjenester i 2023, fikk klagerne helt eller delvis medhold av Forbrukerklageutvalget i sine krav om prisavslag og erstatning.

Store erstatninger

Her er noen eksempler:

 • En mann fra Oslo klaget på manglende fagmessig oppussing av boligen sin – inkludert kjøkken og bad. Forbrukerklageutvalget vedtok at håndverkeren måtte gi mannen et prisavslag på over 32.000 kroner, og en erstatning på mer enn 142.000 kroner – samt forsinkelsesrenter.
 • En mann fra Alta klaget på manglende ferdigstillelse av et tilbygg til boligen sin. Forbrukerklageutvalget reduserte regningen med nær 18.000 kroner, og det aktuelle firmaet fikk dessuten beskjed om å betale klageren i underkant av 73.000 kroner.
 • En kvinne fra Drammen klaget på at et nybygd verandatak begynne å lekke. Forbrukerklageutvalget konkluderte med at firmaet som hadde gjort jobben, måtte gi kvinnen et prisavslag på 45.000 kroner og betale 33.500 kroner i erstatning.

I tillegg til disse sakene behandlet Forbrukerklageutvalget om lag 130 andre saker som gjaldt klager på håndverkertjenester, i fjor.

Det skjedde etter at mekling mellom klager og håndverker – i regi av Forbrukertilsynet, som er sekretariat for Forbrukerklageutvalget, ikke hadde ført fram.

– Saker om håndverkertjenester gjelder kvaliteten på arbeidet, forsinkelser i arbeidet og pris, sier Sindre Baardsen i Forbrukertilsynet.

887 saker i fjor

– Forbrukertilsynet skal opptre som en nøytral mekler i forbrukertvister, og vi har som mål at partene skal bli enige om en minnelig løsning, sier underdirektør Sindre Baardsen i Forbrukertilsynet.

– Saksbehandlingen er skriftlig, men selve meklingen skjer som regel muntlig. Dersom partene blir enige om et løsningsforslag, anses dette som en bindende avtale, fortsetter Baardsen.

I tillegg til å mekle i konflikter mellom forbrukere og næringsdrivende, fører Forbrukertilsynet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår og håndhever lovene som gjelder forbrukernes rettigheter.

I 2023 mottok Forbrukertilsynet 887 saker om håndverkertjenester. Mange av disse sakene venter fortsatt på behandling, opplyser Baardsen.

Av sakene som ble behandlet ferdig i fjor, ble 40 prosent løst – enten før meklingen kom i gang, eller som følge av meklingen.

10 prosent av sakene ble avsluttet etter veiledning.

– Typisk vil det skyldes at klager ikke har hatt en god sak og velger å legge saken død, forklarer Baardsen.

Kvalitet, forsinkelser og pris

I 18 prosent av håndverkersakene ble behandlingen avbrutt, enten fordi det aktuelle selskapet gikk konkurs, var ukjent, klager sluttet å svare Forbrukertilsynet eller saken ble avvist fra behandling.

I 17 prosent av sakene fikk partene tilbud om behandling i Forbrukerklageutvalget, uten (så langt) å ha benyttet seg av denne muligheten.

De siste 14 prosent av sakene ble ikke løst og gikk videre til behandling i Forbrukerklageutvalget. Og av disse var det altså om lag seks av ti klagere som fikk helt eller delvis medhold av Forbrukerklageutvalget.

– Hva er det folk flest krangler med håndverkere om?

– Erfaringsbasert kan vi si at saker om håndverkertjenester gjelder kvaliteten på arbeidet, forsinkelser i arbeidet og pris, svarer Baardsen.

I de tilfellene det handler om penger, kan det være uenighet både om avtalt pris, pris på tilleggsarbeider, fastsettelse av prisen for arbeidet som er utført – når det ikke er avtalt i forkant, og timebruken, utdyper Baardsen.

Pris er også et tema for mange av dem som tar kontakt med Forbrukerrådet etter å ha brukt håndverkere.

– Forbrukerrådet mottar rundt 2.500 henvendelser om håndverkertjenester i løpet av året. Rundt 500 av dem handler om pris, opplyser Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Tusenlappene kan fly fort når håndverkere kommer på hjemmebesøk. Utbedringen av feilen i et sikringsskap kom på nærmere 15.000 kroner, går det fram av Dagsavisens eksempel i denne saken.

Spesifisert regning

Forbrukere som vil forsikre seg om at de ikke må betale for noe mer enn det de skal, kan be om spesifisert regning.

Av håndverkertjenesteloven framgår det at forbrukeren kan kreve at håndverkeren skriver en regning som «skal gjøre det mulig for forbrukeren å bedømme arten og omfanget av arbeidet og materialer som er brukt.»

«I den utstrekning tjenesten ikke er utført til fast pris, skal det også gå fram hvordan prisen er regnet ut.»

En slik spesifisert regning skal ikke koste noe ekstra. I samme lov står det nemlig også at håndverkeren «kan ikke kreve bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr, gebyr for skriving og sending av regning eller lignende, i tillegg til prisen for tjenesten.»

Hva kan så håndverkere inkludere i en slik spesifisert regning?

Under følger ett eksempel på en slik regning. Utgangspunktet var et strømbrudd på kveldstid. Deretter oppdaget eieren av boligen at det var foruroligende varmt i deler av sikringsskapet, og tilkalte elektriker, som kom senere samme kveld og utbedret feilen midlertidig.

– Håndverkertjenester kan være kostbare, og særlig hvis du får akutt behov for håndverker på kvelden, i helger eller helligdager, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Måtte betale for mye

Boligeieren fikk så en regning som omfattende følgende:

 • «Timer elektriker»: To timer à 790 kroner, totalt 1.580 kroner.
 • «Overtidstillegg 100 prosent»: To timer à 790 kroner, totalt 1.580 kroner.
 • «Vaktuttrykking»: 3.500 kroner.
 • «Bompenger»: 79 kroner.
 • «Servicebil»: 720 kroner.
 • «Sum arbeid og omkostninger»: 7.459 kroner.
 • «Merverdiavgift»: 1.864,75 kroner.

Dagen etter kom elektrikeren tilbake med en ny del til sikringsskapet, for å utbedre feilen på permanent basis. Det førte til en ny spesifisert regning som omfattet blant annet dette:

 • «Sum materiell»: 2.178,30 kroner.
 • «Timer elektriker»: 790 kroner.
 • «Oppmøte servicebil»: 700 kroner.
 • «Dokumentasjon»: 550 kroner.
 • «Sum arbeid og omkostninger»: 4.218,30 kroner.
 • «Merverdiavgift»: 1.054,58 kroner.

Til sammen kom dermed utbedringen av feilen i sikringsskapet seg på 14.597 kroner.

– Sjekk forsikringene

– Håndverkertjenester kan være kostbare, og særlig hvis du får akutt behov for håndverker på kvelden, i helger eller helligdager, påpeker Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– I slike tilfeller kan det være smart å sjekke om noen av forsikringene dine dekker hele eller deler av utgiftene, enten det er innbo- eller bygningsforsikring. Hvis dere ikke har avtalt noen pris på forhånd, har håndverkeren rett til å fakturere vanlig markedspris for tjenesten som er levert.

– Er det noen regler for hva som kan inkluderes i regningen?

– Det finnes ingen liste over hva som er lovlige poster på en regning, men forbrukeren skal bare betale for de tjenestene og delene som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget.

– For hjemmebesøk utenfor vanlig arbeidstid vil både overtidstillegg og servicebil være rimelig, svarer Iversen.

– Ved å hente inn et pristilbud på tilsvarende tjeneste fra andre håndverkere i området, kan du sjekke om tjenesten er fakturert til vanlig markedspris, såkalt «gjengs pris». Avvik mellom markedspris og din regning kan kompenseres med et prisavslag.

– Er det normalt å inkludere bompenger, som i Dagsavisens eksempel?

– Hvis elektrikeren må kjøre gjennom bomringen for komme til forbrukeren, kan dette inkluderes i regningen, svarer Iversen.

Be om et prisoverslag før jobben starter, anbefaler Forbrukerrådet. Det «gir en viss forutsigbarhet» knyttet til hvor mye håndverkeren vil ha betalt for arbeidet som utføres.

Krav om erklæring

– Hva er vaktutrykking generelt sett ment å dekke? I dette nevnte tilfellet har jo elektrikeren også fått lønn og overtidstillegg.

– Vaktordningen er antakelig ment å dekke deler av utgiften selskapet har ved å ha en elektriker på vakt utenfor vanlig arbeidstid. De kundene som benytter seg av ordningen, er med på å finansiere den.

– Hvorfor måtte kunden også betale for servicebil?

– Betaling for servicebil eller tilsvarende er vanligvis en form for kjøregodtgjørelse. Det varierer i bransjen om dette er faste satser eller om forbrukeren blir fakturert per kilometer kjørt i forbindelse med oppdraget.

– Hva innebærer «dokumentasjon»?

– Dokumentasjon handler om utarbeidelse av samsvarserklæring og tilsvarende etter jobben er ferdig. En samsvarserklæring er en type dokumentasjon som viser at et elektrisk anlegg eller en installasjon er utført i samsvar med kravene i gjeldende forskrifter.

– Kravet om samsvarserklæring er hjemlet i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjonskravet gjelder kun for elektriske anlegg utført etter 1. januar 1999, utdyper Iversen.

– Be om prisoverslag

– Hvordan bør forbrukere som trenger håndverkere går fram for å unngå ubehagelige overraskelser når regningen kommer?

– Først og fremst må du være forberedt på at håndverkerbesøk utenfor fast arbeidstid kan være kostbart, svarer Iversen.

– Videre kan du be om et prisoverslag før jobben starter, noe som gir en viss forutsigbarhet knyttet til kostnader. Sluttsummen kan ikke overstige prisoverslaget med mer enn 15 prosent.

– Det går også an å be om fastpris på oppdraget, men det blir ofte dyrere, påpeker Iversen.

– Det er likevel viktig å huske at det kan være vanskelig for håndverkeren å gi et konkret prisestimat uten å være på befaring først. Hvis du insiterer på et prisoverslag eller en fastpris, kan det i slike tilfeller føre til at håndverkeren ikke vil påta seg jobben eller at jobben blir dyrere enn den burde.

Les også: − Bankene får sparepengene våre på billigsalg

Kommentar: «Bruk penga smartere»

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen