Stavanger

Tross vedtak: Ingen Vaulen skole-løsning i høst

Vaulen skole-forholdene er gang på gang kritisert av helsesjefen. Politikerne vedtok et midlertidig bygg i Sørmarka, ferdig til skolestart i høst. Det kan lærere, elever og foreldre bare glemme.

Elever og ansatte på Vaulen skole har hatt undervisning under kritikkverdige forhold i årevis. Politikerne har for lengst vedtatt å bygge ny skole på dagens tomt, men Statsforvalteren mener de planlagte utearealene er altfor små, og satte i februar 2022 foten ned. Kommunen har anket, klagebehandlingen har gått fram og tilbake mellom departementene. Under behandlingen av handlings- og økonomiplanen i desember 2023 vedtok bystyret at det skal bygges en midlertidig skole, også kalt modulbygg.

Lederen i utvalg for oppvekst og utdanning, Mette Vabø (V), har fått høre at det midlertidige skolebygget i Sørmarka likevel ikke vil bli ferdig til høsten 2024. Hun stiller administrasjonen i kommunen en rekke spørsmål om framdriften før møtet 17. januar. Hun spør om det stemmer at det er urealistisk å få skolen på plass til høsten, og hva årsaken i så fall er. Hun ber også om estimat fra kommunedirektøren om når det er mulig å få den på plass, og om det kan gjøres grep for å framskynde prosessen.

– For dårlige

– Gode læringsmiljøer er utrolig viktig, og forholdene slik de er nå er for dårlige, sier Vabø til RA.

Mette Vabø gruppeleder Stavanger Venstre

Hun framhever også at utvalg for miljø og utbygging behandlet og godkjente midlertidig skoletomt allerede i 2022, der trafikksituasjonen, vann og avløpsanlegg og andre forhold er utredet, og at skolen selv har etterlyst å få på plass den midlertidige skolen, på grunn av dagens skoles dårlige forfatning.

– Hvis byggingen av midlertidig skole er vedtatt, hvorfor er da arbeidet ikke allerede satt i gang?

– Det lurer jeg også på, sier Vabø.

Har stanset i Oslo

Kommunaldepartementet avgjør om kommunen får bygge med mindre utearealer enn normen på Vaulen, og har innhentet råd fra tre andre departementer: Barne- og familiedepartementet gir Statsforvalteren medhold, og anbefaler at innsigelsen står ved lag. Helse- og omsorgsdepartementet tilrår også at Kommunaldepartementet tar Statsforvalterens innsigelse til reguleringsplan for Vaulen skole til følge. Kunnskapsdepartementet påpeker at nye skoler i utgangspunktet bør planlegges og bygges i tråd med gjeldende faglige normer for å sikre elevenes rett til et trygt og godt fysisk skolemiljø.

– Basert på disse innspillene ser det ut til at Kommunaldepartementet ikke vil gi kommunen medhold i klagen, sier Vabø.

Behandlingstiden av klagesaken i Kommunaldepartementet begynner for øvrig nå å nærme seg ett år.

– Behandlingen av saken har av ulike grunner blitt forsinket. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) mottok den siste uttalelsen fra Helse- og omsorgsdepartementet 26. oktober 2023. Departementet ferdigbehandler nå saken med mål om en snarlig avgjørelse, skriver seniorrådgiver Hilde Greve Mo i KDD en e-post torsdag ettermiddag.

«Overfylt»

Helsesjefen har refset kommunen for læringsmiljøet på Vaulen i år etter år.

Kommunen fikk kritikk for forholdene på dagens skole også etter inspeksjoner i 2016 og i 2019. Under en ny inspeksjon i mai 2023 kom det på ny fram kritikkverdige forhold, «det er ingen spesialrom da alle slike brukes til klasserom. Sløyd blir utført i en korridor. Faget er en nødvendig del av undervisningen. Faget begrenses av lokaliseringen siden støv og støy lett overføres til klasserom. Ventilasjonsanlegget er ikke dimensjonert for at det skal foregå undervisning i korridor. Klasserom oppleves flere steder som overfylte og trange. Dette øker konfliktpotensialet mellom elever i klasserom og korridorer, heter det blant annet i rapporten.

– Det er altfor trangt, toalettforholdene er dårlige og det mangler spesialrom, sier Vabø.

Høsten 2025 aktuelt

Direktør for bymiljø og utbygging, Leidulf Skjørestad, bekrefter at midlertidige lokaler for Vaulen skole ikke kan stå ferdig i høst, men at høsten 2025 peker seg ut som første aktuelle tidspunkt.

Han peker på at lang behandlingstid av kommunes klage på Statsforvalterens innsigelse mot kommunens byggeplaner er en sentral årsak til at bygging av ny skole på dagens tomt og nye modulbygg trekker ut i tid også for kommunen.

– Vi har i løpet av fjoråret vært tydelige på at arbeidet med Vaulen skole dessverre er satt på vent grunnet manglende avklaring av reguleringsplanen. Som kjent har departementet fortsatt ikke tatt stilling til hvorvidt Stavanger kommune får gjennomføre det prosjektet som er foreslått, sier Skjørestad.

Venter på avklaring

Han viser til at modulskolen er planlagt når nye Vaulen skole bygges, og derfor har også dette arbeidet vært satt på vent, fordi Kommunaldepartementets avklaring vil kunne få stor betydning for hva som faktisk skal bygges på Vaulen.

– Så har bystyret nå vedtatt at arbeidet med modulskole skal forseres, og vi arbeider nå med en politisk sak knyttet til tilrettelegging for og gjennomføring av en modulskole, ser direktøren.

På anbud

Han tar sikte på å legge fram denne saken i utvalg for utbyggings møte i april, før anbudskonkurranse, godkjennelse av kostnader og signering av kontrakt.

– Dette er et omfattende prosjekt, hvor det også må påregnes en relativt lang byggetid. Et realistisk mål vil være at en slik skole vil kunne stå ferdig til skolestart høsten 2025, sier Skjørestad til RA.

Området der den midlertidige skolen var Vaulen-elevene skal komme. Tjensvoll FKs kunstgressbane til høyre, og Vår Energi Arena Sørmarka i bakgrunnen.


Nyeste fra Dagsavisen.no: