Nyheter

Dropper lovpålagt tobakk-tilsyn: – Ser det ikke som nødvendig

– Tilsyn med tobakksforbudene er svært viktig, mener Helse- og omsorgsdepartementet. Slike tilsyn er også lovbestemt. Likevel har Petroleumstilsynet sluttet med dem.

– Petroleumstilsynet har ikke gjennomført tilsyn med tobakksskadeloven i 2022 og 2023. Basert på erfaringer de siste ti årene, ser vi det ikke som nødvendig å føre tilsyn med tobakksskadeloven i 2024, sier Øyvind Midttun.

Han er pressekontakt i det som nå heter Havindustritilsynet, etter at Petroleumstilsynet skiftet navn fra nyttår.

Selv om det har vært et navneskifte, har Havindustritilsynet fortsatt ansvaret for tilsyn med petroleumsvirksomheten på hele den norske kontinentalsokkelen, i tillegg til flere petroleumsanlegg på land. Havindustritilsynet har myndighetsansvar for både sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljøet på oljeplattformene og andre steder.

I henhold til tobakksskadeloven skal Havindustritilsynet blant annet føre tilsyn med at møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler er røykfrie.

– Har plikt til å føre tilsyn

Dagsavisen har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om hva de synes om måten Havindustritilsynet forholder seg til tobakksskadelovens bestemmelser. Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) er krystallklar i sin tilbakemelding.

– Formålet med tobakksskadeloven er å begrense helseskader som bruk av tobakksvarer fører til gjennom å redusere forbruket, og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn. Vi har ennå ikke kommet dit, sier Bjørkholt.

– Derfor inneholder den nasjonale tobakkstrategien fra 2023 flere mål som skal bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn, blant annet at ingen skal bli plaget av passiv røyking, fortsetter statssekretæren.

– Vi mener derfor at tilsyn med tobakksforbudene er svært viktig. Instansene nevnt i tobakksskadelovens paragraf 29 har plikt til å føre tilsyn, slik bestemmelsen sier.

– Dette gjelder selvsagt også Havindustritilsynet.

Paragraf 29 i tobakksskadeloven tilsier at både kommunene, Arbeidstilsynet, sjøfartsmyndighetene, Forsvarsstaben, Sysselmesteren på Svalbard og Petroleumstilsynet – som nå altså har skiftet navn, skal føre tilsyn med at loven overholdes.

Kreftforeningen understreker betydningen av dette blir fulgt opp.

– Det er viktig å huske på at alle har rett til en røykfri arbeidsplass og vern mot passiv røyking, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

– Når ulike instanser får i oppgave å føre tilsyn med tobakksskadeloven, forventer vi at dette er en oppgave som følges opp.

– Instansene nevnt i tobakksskadelovens paragraf 29 har plikt til å føre tilsyn, slik bestemmelsen sier. Dette gjelder selvsagt også Havindustritilsynet, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap), i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Andre prioriterte tema

– Vår vurdering er at andre forhold i større grad påvirker risiko for storulykke, personskade og sykdom – og som av den grunn er prioriterte tema for vår oppfølging av aktørene i næringen, parerer Øyvind Midttun i Havindustritilsynet.

– Det er selskapene som har ansvaret for å sikre at de til enhver tid er i tråd med regelverket, deriblant tobakksskadeloven. Fra tidligere erfaringer ser vi at selskapene har hatt oppmerksomhet på, og tidlig tilrettela og implementerte, kravene i tobakksskadeloven.

– Det er etablert egne røykerom med undertrykksventilasjon, ofte med egne luftrensere i røykerommet. Rutiner som stenging av røykerom en periode før vask, for å skjerme forpleiningspersonell mot passiv røyking, er i stor grad etablert, opplyser Midttun også.

– I våre tilsynsaktiviteter tilbyr vi alltid en samtale med vernetjenesten om bord på innretningene eller på landanlegget vi fører tilsyn med. Vi har i tillegg tilrettelagt for anonym varsling av bekymringsverdige forhold og tilbyr veivisning på telefon og e-post.

– Vi har ikke mottatt eller fått tilbakemeldinger knyttet til bekymringer rundt eksponering for tobakksrøyk de siste årene, konstaterer Midttun også.

– I likhet med Helse- og omsorgsdepartementet mener vi at det å føre tilsyn med tobakksforbudene er svært viktig, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

– Skal følge opp ansvarsområder

Hva synes så SAFE, som organiserer ansatte i energisektoren, om at Havindustritilsynet ikke lenger fører tilsyn med tobakksskadeloven?

– Tilsynsmyndighetene skal følge opp alle ansvarsområder de er underlagt, fastslår Raymond Midtgård, forbundsleder i SAFE.

– Det som blir opplyst fra Havindustritilsynet, er at under alle tilsyn blir disse og andre faktorer observert, og ved gjentatte avvik vil de følge opp i et eventuelt nytt tilsyn.

– Har SAFE fått Henvendelser fra medlemmer om mulige brudd på tobakksskadeloven?

– Nei, svarer Midtgård.

– Tilsier det at utfordringene knyttet til tobakk et tilbakelagt stadium for din bransje?

– Nei, svarer Midtgård like kontant.

– Alle har rett til tilrettelegging av arbeidsplassen – både røykere og ikke-røykere.

– Vil jevnlig ha dialog

Til tross for at Helse- og omsorgsdepartementet er svært tydelig i sin kritikk, kommer ikke departementet til å følge opp dette overfor Havindustritilsynet.

På Dagsavisens spørsmål om dette, henvises det i stedet til Energidepartementet – fram til nyttår Olje- og energidepartementet, som Havindustritilsynet er underlagt.

Dagsavisen har derfor stilt Energidepartementet følgende spørsmål:

  • Har dere vært kjent med at Havindustritilsynet har sluttet å føre tilsyn med at reglene i tobakksskadeloven etterfølges?
  • Hva tenker dere om Havindustritilsynets forklaring på hvorfor de har sluttet å føre tilsyn med at reglene i tobakksskadeloven etterfølges?
  • Er dette greit, eller vil dere ta noe som helst initiativ overfor Havindustritilsynet vedrørende dette?

Dagsavisen har mottatt følgende e-post fra seniorrådgiver Henrik Hoel i kommunikasjonsenheten i Energidepartementet, som svar på alle de tre spørsmålene:

«Energidepartementet overtok ansvaret for Havindustritilsynet sommeren 2023. Departementet viser til at Havindustritilsynets tilsyn er risikobasert, og tilsynets oppfølging av virksomhetene er innrettet slik at innsatsen rettes mot de områder hvor utfordringene anses størst. Departementet vil jevnlig ha dialog med tilsynet om deres oppfølging.»

– Tilsynsmyndighetene skal følge opp alle ansvarsområder de er underlagt, fastslår Raymond Midtgård, forbundsleder i SAFE.

16 reaksjoner i fjor

Dagsavisen har også kontaktet flere av de andre instansene som etter tobakksskadeloven skal føre tilsyn, for å høre hvordan de forholder seg til dette.

Arbeidstilsynet opplyser at de gjennomførte 20 tilsyn i tråd med tobakkskadeloven i 2002, og 18 tilsyn i 2023.

– Ble det avdekket brudd på loven?

– Det ble gitt reaksjoner i 19 av tilsynene i 2022, og i 16 av tilsynene i 2023.

Det svarer Rosmari Johnsen, fungerende direktør for Avdeling for tilsyn i Arbeidstilsynet.

– Er slike tilsyn en prioritert oppgave for dere?

– Vår erfaring er at det på arbeidsplasser og i arbeidslokaler i all hovedsak ikke røykes, det vil si at forbudet mot røyking respekteres. Vi har ingen særskilt prioritert aktivitet som følger opp tobakkskadeloven, svarer Johnsen.

– Vi følger opp alvorlige tips som vi mottar, og der vi i tilsyn kommer over tilfeller hvor det røykes i arbeidslokaler – følger vi opp med reaksjon/pålegg.

– Prioritert oppgave

Sysselmesteren på Svalbard har overlatt til Longyearbyen lokalstyre å føre tilsyn, noe det åpnes for i tobakksskadeloven.

– Dette er en prioritert oppgave for Longyearbyen lokalstyre, opplyser Arild Hammerhaug, administrasjonssjef i Longyearbyen lokalstyre.

– Vi har inngått avtale med et selskap som utfører jevnlige kontroller på vegne av oss. Vi fører tilsyn med tobakkssalgsstedene to ganger årlig, og vil fortsette med det i 2024, forteller han.

– I 2023 var det tre salgssteder i Longyearbyen. Altså gjennomførte vi 6 kontroller/tilsyn. Ingen avvik ble avdekket under disse kontrollene.

– I forbindelse med kontroll av skjenkesteder, blir det også gjennomført kontroll etter tobakksskadeloven. Ingen avvik ble avdekket under disse kontrollene, kan Hammerhaug også opplyse.

– Prioritert oppgave

Forsvarsstaben har delegert ansvaret for å oppfølgingen av tobakksskadeloven til Sjøforsvaret, opplyser Aleksander Engborg Hage, pressevakt i Forsvaret.

– Det føres intern kontroll ved vernerunde for hvert tokt – inntil to ganger i måneden for Kystvakten og kvartalsvis for Marinen. Det kontrolleres også ved brannrunde på fartøyene, som blir daglig under seilas, forteller Hage.

– Å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø – herunder røykfritt miljø, er en prioritert oppgave i Sjøforsvaret. Dette gjenspeiles ved at det hyppig blir gjennomført verne- og brannrunder på fartøyene.

Hage opplyser videre at ingen av Sjøforsvarets fartøyer hadde godkjente rom for røyking i 2023.

– Røykfrie fartøyer er den nye normalen, sier han.

– Har dere likevel avdekket brudd på tobakkskadeloven?

– Det er ikke registrert noen hendelser med aktuelt forskriftsbrudd i 2023, svarer Hage.

Fokusområde i år

Også sjøfartsmyndighetene er opptatt av å overholde sin plikt til å føre tilsyn med tobakksskadeloven, opplyser Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

Røyking er del av tilsynene som gjennomføres for å undersøke hvordan det står til med arbeids- og levevilkårene til sjøfolk og fiskere, i tråd med to internasjonale konvensjoner.

I fjor ble det gitt 302 pålegg i tilknytning til ulike forhold vedrørende mannskap og oppholdsrom. Hvor mange av disse påleggene som spesifikt gjaldt røyking, har ikke Sjøfartsdirektoratet oversikt over.

– I tillegg er dette noe som er tema under ISM-revisjoner hos rederiene. ISM er tilsyn med de interne sikkerhetsstyringssystemene, som også omhandler hvordan sjøfolkene har det om bord. Inspektørenes inntrykk er at de fleste rederiene har en tydelig policy på dette som omhandler røyking og følger opp røykelovens bestemmelser, sier Aarhus.

I år er arbeids- og levevilkårene for sjøfolk et fokusområde for Sjøfartsdirektoratet.

– Da vil også dette (som gjelder røyking) være tema når en skal ut på kampanjetilsyn, påpeker Aarhus.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen