Nyheter

– Ungdom vi møter er sultne på stoff om psykisk helse

Bodil Victoria Guldbrandsen og Bendik Ola Larsen jobber frivillig for psykisk helse i skolen. Neste år kan det bli slutt.

Norske psykologistudenter bidrar hvert år frivillig med psykisk helsehjelp i skolen. Men regjeringen ønsker å halvere den budsjettposten de frivillige kan søke penger fra på neste års budsjett, og heller flytte pengene for selv å legge til rette og lage sin egen kompetansepakke for å fremme tiltak i skolen over hele landet.

Posten som de frivillige har kunnet søke penger fra i år har vært på 22,8 millioner, men neste år kuttes den med 10 millioner. Penger herfra har blant annet finansiert flere ikke-kommersielle organisasjoners arbeid, blant dem Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU).

Daglig ledere i POFU, Bodil Victoria Guldbrandsen og Bendik Ola Larsen synes det er merkelig å kutte i forebyggende tiltak i en tid der blant annet tall fra den årlige Ungdata-undersøkelsen viser en økning i psykiske plager blant unge. Da Dagsavisen omtalte kuttet tidligere i høst fortalte statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet at istedenfor den eksisterende potten på 22,8 millioner ønsker Utdanningsdirektoratet å utvikle en egen kompetansepakke som kan nå ut til alle landets skoler.

Bendik Ola Larsen fra Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge

– Vi synes at det er kjempebra at man ønsker å styrke skolenes evne til å ivareta elevene sin psykiske helse i hele landet. Men det burde ikke gå på bekostning av støtten til frivillige organisasjoner som allerede har masse kompetanse og erfaring på området, og som hele tiden oppdaterer kunnskapen sin på fagfeltet. Vi tenker at det er flott med en kompetansepakke, men vi vil gjerne ha den i tillegg til det tilbudet som allerede finnes, sier Bendik Ola Larsen og Bodil Victoria Guldbrandsen.

– Vi reagerer på at endringen skjer så brått, og stiller også spørsmål ved hvor lang tid det vil ta å utvikle den nye kompetansepakken.

—  Bodil Victoria Guldbrandsen, daglig leder i POFU

– Vi reagerer på at endringen skjer så brått, og stiller også spørsmål ved hvor lang tid det vil ta å utvikle den nye kompetansepakken, og hvilket tilbud elevene får i mellomtiden. For oss som jobber med dette blir det også vanskelig å planlegge driften for 2024 så lenge vi ikke vet mer, sier Bodil Victoria Guldbrandsen.

Fysisk og digitalt

POFU har totalt 13 deltidsansatte. Alle de ansatte er psykologistudenter, og arbeider fra sine respektive studiebyer. Sentralt har de to daglige ledere i tillegg til tre administrative ansatte med ulike ansvarsområder, og koordinatorer i hver by. Gjennom flere år har de utviklet et standardisert og evidensbasert undervisningsopplegg i forebyggende psykisk helse, som er utviklet i samarbeid med psykologer, helsesykepleiere, ungdom, lærere og psykologistudenter.

– Vi sender frivillige psykologistudenter ut på ungdomsskoler og videregående skoler, både i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø og i distriktene. Til de vi ikke kan besøke har vi et digitalt undervisningstilbud. Vi tilbyr også en oppfølgingsressurs for lærerne med oppgaver som de kan gi til klassen sin i ettertid, sier Bodil Victoria Guldbrandsen.

POFUs primærmål er å gi ungdom økt kunnskap om psykisk helse. I tillegg har POFU som mål å bistå lærere i arbeid med psykisk helse i skolen, og samtidig gi psykologistudenter viktig erfaring i å undervise om psykisk helse og drive forebyggende arbeid.

Vi vet at forebyggende arbeid er viktig å prioritere, både fra et psykologifaglig og samfunnsøkonomisk perspektiv.

—  Bendik Ola Larsen, daglig leder i POFU

– Alt dette mener vi gagner samfunnet på sikt. Vi vet at forebyggende arbeid er viktig å prioritere, både fra et psykologifaglig og samfunnsøkonomisk perspektiv. Tall fra Ungdata-undersøkelsen tyder på at det er et særlig behov for tiltak blant ungdom, sier Bendik Ola Larsen.

Livet svinger

– Vi legger vekt på å formidle kunnskap om generell psykologi, ikke bare i et sykdomsperspektiv, og å lære ungdom hvordan de kan ta vare på sin egen psykiske helse.

– En del av undervisningen handler om gode hverdagsvaner som kan gjøre ungdom mer rustet til å takle store og små utfordringer i livet. I tillegg tematiserer vi forskjeller mellom psykiske plager og psykiske lidelser, slik at ungdom får en forståelse for når problemer blir for mange eller for store til å takle alene, sier Bendik Ola Larsen.

– Mottoet vårt er at livet svinger, så vi vil at elevene skal få en forståelse av at det er vanlig at livet går opp og ned. Samtidig vil vi at de skal vite når de bør be om hjelp, og hvor de kan få hjelp hvis de trenger det. Alle elevene som mottar POFU-undervisning får en liten brosjyre med oversikt over ulike hjelpetjenester de kan benytte seg av, både anonyme lavterskel-tjenester, og instanser som fastlege og BUP, forklarer Bodil Victoria Guldbrandsen.

Hvordan opplever dere behovet blant de unge?

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra ungdom vi møter, om at de er takknemlige for undervisningen vi gir. Vi opplever også at de er sultne på informasjon om psykisk helse, sier Bodil Victoria Guldbrandsen og Bendik Ola Larsen.

Bodil Victoria Guldbrandsen.

Dere har også kurs rettet mot lærere?

– Vi har to undervisningsopplegg, der ett er rettet mot elever, med læreren til stede. Vi har også et lærerkurs som er rettet direkte mot lærerne der vi underviser i hvordan de kan snakke om psykisk helse med ungdom, noe de ikke nødvendigvis lærer så mye om på sine utdanninger.

– Lærerne er blitt pålagt å undervise elevene om psykisk helse etter innføringen av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i skolen. Tilbakemeldingene vi har fått fra lærerne er at lærerkurset vårt har vært veldig nyttig for dem i denne sammenhengen, sier Bodil Victoria Guldbrandsen.

Målbart

Siden 2019 har POFU mottatt 3 millioner i støtte årlig til sin drift. Det har vært akkurat nok til å kunne gjennomføre arbeidet. Selv om de fortsatt kan søke midler, frykter de at de vil få mindre enn før.

– Vi søker fra en pott som nå har blitt nesten halvert, det betyr at sjansene våre for å få midler blir mindre. Men vi er selvfølgelig håpefulle, sier Bodil Victoria Guldbrandsen.

I statssekretær Karl Kristian Bekeng i helse- og omsorgsdepartementets mail til Dagsavisen tidligere i høst forklarte han at det har vært utfordrende å måle effektene av de ulike programmene alene med dagens ordning, fordi mange skoler bruker ulike elementer fra ulike program og tiltak. Men han skrev at det fortsatt vil være mulig å søke om midler, der de med best dokumentert effekt på å fremme psykisk helse fortsatt vil ha god mulighet til å få tilskudd.

– Vi er helt enige i at det er viktig å drive evidensbasert, og å måle effekt av tiltak så langt det lar seg gjøre. Det har vi gjort hele veien, sier Bendik Ola Larsen.

– Undervisningsopplegget vårt er utviklet av fagfolk, og hver undervisning vi holder blir evaluert av elever, lærere og frivillige psykologistudenter, både kvalitativt og kvantitativt. Fagteamet vårt reviderer undervisningsopplegget flere ganger i året, basert på disse evalueringene, sier han.

Les mer om psykisk helse

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen