Nyheter

Klimatoppmøtet: – Vedtak om utfasing av fossile brensler er ekstremt omstridt

– Å komme til en enighet om å «fase ut» fossile brensler anser jeg som svært krevende med dagens politiske situasjon, sier Marie Byskov Lindberg, forsker ved Cicero Senter for klimaforskning.

Klimatoppmøtet COP28 i Dubai, kan dermed få et annet utfall enn mange håper på, og også mener er helt nødvendig.

– Det er mange land som lenge har ønsket en sterk og kraftig formulering i COP-teksten om fossile brensel, påpeker Marie Byskov Lindberg.

– Det skyldes at vi ikke klarer å begrense alvorlige klimaendringer uten å slutte med fossile brensel.

– Hvis vi fremdeles skal bruke dem må vi ta i bruk teknologi for å kutte utslippene herfra. Karbonfangst og – lagring er en teknologi som kan brukes, men karbonlagring er også en begrenset ressurs. Den bør derfor brukes på utslipp der vi i dag ikke har andre reelle alternativer.

– Voldsom debatt

En «rettferdig og forholdsmessig» utfasing av fossilt brensel, er ett av alternativene forhandlerne i Dubai nå vurderer som en formulering i slutterklæringen fra klimatoppmøtet.

En annen mulighet er å «framskynde innsatsen for å fase ut urenset fossilt brensel» (unabated fossil fuels, journ. anmrk.). Det vil tilsi fortsatt bruk av fossil energi så lenge den er renset for CO2 ved hjelp av karbonfangst og -lagring.

En tredje mulighet innebærer en slutterklæring der fossilt brensel ikke nevnes i det hele tatt, ifølge NTB med henvisning til nyhetsbyrået Reuters. De fossile energikildene er kull, olje og naturgass.

– Å få på plass et vedtak om utfasing av fossile brensler i slutterklæringen er ekstremt omstridt, konstaterer Lindberg.

Hun viser i den anledning til en uttalelse som presidenten for CO28, Sultan al-Jaber nylig kom med, og som ble gjengitt av The Guardian.

– Tidligere forhandlinger tilsier at det kun vil være mulig å komme til enighet om at man skal fase ut «urenset fossilt brensel», sier Cicero-forsker Marie Byskov Lindberg, om klimatoppmøtet i Dubai som nå går mot slutten.

Ifølge Sultan al-Jaber, som også er sjef for det nasjonale oljeselskapet i De forente arabiske emirater, er det ingen forskning som indikerer at en utfasing av fossilt brensel er nødvendig for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Dette har blitt avvist fra en rekke hold, blant annet av WWF Verdens naturfond, i Dagsavisen.

– De siste dagene har det vært voldsom debatt omkring uttalelsen til Sultan al-Jaber, forteller Lindberg.

– Uttalelsen viser den store kontrasten mellom land som ønsker å kutte utslipp raskt og erstatte fossil energi med fornybart, og land som fremdeles har en interesse i å produsere og eksportere fossil energi.

Al-Jabers uttalelse fikk hard kritikk, og mandag sa han at han respekterer vitenskapen og at uttalelsen ble tatt ut av sammenheng og feiltolket.

Forhandlinger på overtid

Med dette «svært krevende» utgangspunktet, tror derfor Lindberg at slutterklæringen ikke blir så sterk som ikke minst miljøbevegelsen ønsker og håper på.

– Tidligere forhandlinger tilsier at det kun vil være mulig å komme til enighet om en tekst som sier at man skal fase ut «urenset fossilt brensel» (unabated fossil fuels) med noen forbehold, sier hun. En «just and equitable phaseout» kan bli en mulighet siden det pålegger i-land ansvaret for å gå foran.

– Første gang COP ble enige om å vedta en formulering om fossilt brensel, var for to år siden på COP26 (i Glasgow i Skottland, journ. anmrk). Den gangen endte forhandlingene på overtid nettopp på grunn av denne formuleringen.

Etter flere runder med tekstforslag ble forhandlerne nesten enige om en formulering om at man skulle fase ut urenset kullkraft. Det var altså ikke snakk om fossile brensler generelt, forteller Lindberg.

– Likevel endte det med at «phase out» (fase ut) helt på tampen ble endret til «phasedown» (nedtrapping), på grunn av at India insisterte på denne formuleringen.

– COP27 (i Sharm el-Sheikh i Egypt, journ. anmrk) i fjor gjentok formuleringen fra COP26 om «nedtrapping av urenset kullkraft», og man lyktes ikke med å vedta sterkere formuleringer.

– Et kraftfullt signal

– Er det andre mulige utfall av klimatoppmøtet i Dubai enn et vedtak om en utfasing av urenset fossilt brensel?

– Det kan godt hende at COP28 ender med en formulering av en «phasedown» av urenset fossilt brensel, svarer Lindberg.

– Det vil være et kompromiss, der man tar inn alle fossile brensler – også olje og naturgass, men at man ikke vedtar en komplett utfasing.

– Det var mange land – 80, som støttet et slikt forslag på COP27 i fjor, så det viser i alle fall at en slik formulering har bred støtte.

– Hvis det likevel fattes et vedtak om utfasing av fossilt brensel – hva vil det kunne føre til?

– Et slikt vedtak vil være et kraftfullt signal om at fossile brensler uten noen form for fangst og lagring ikke har en plass i framtidas energisystem, svarer Lindberg.

– Selv om ikke teksten fra COP er juridisk bindende – i den forstand at det innebærer sanksjoner dersom det ikke blir møtt, spiller den en stor rolle for statsledere som skal ta beslutninger om subsidier, industripolitikk og utbygging av fornybar energi. Når noe først er inkludert i teksten, er det en viktig byggestein for videre politiske beslutninger på COP-en.

– Vitenskapen er klar på at vi må kutte utslipp umiddelbart for å unngå svært alvorlige konsekvenser av klimaendringene, sier forskningsleder Jan S. Fuglestvedt ved Cicero Senter for klimaforskning.

– Må kutte umiddelbart

– Hvor viktig er det å få et slikt vedtak om utfasing av fossilt brensel nå?

Lindberg overlater til forskningsleder Jan S. Fuglestvedt ved Cicero å svare på det spørsmålet.

– Vitenskapen er klar på at vi må kutte utslipp umiddelbart for å unngå svært alvorlige konsekvenser av klimaendringene. FNs klimapanel sa at uten umiddelbare og dype kutt vil vi ikke klare å holde oss under 1.5 graders oppvarming, sier Fuglestvedt.

– Vi ser allerede alvorlige effekter av våre utslipp, og vi er i ferd med å bruke opp karbonbudsjettet for 1,5 grader – det vil si den mengden CO2 vi kan slippe ut uten å krysse 1,5-gradersnivået.

– Derfor er det viktig å komme i gang med vedvarende utslippsreduksjoner så snart som mulig. Samtidig som vi må tilpasse oss endringene som er i gang, må vi kutte utslipp for å unngå mye større tilpasningsutfordringer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: