Nyheter

SV: Lanserer ti tiltak for en bedre boligpolitikk

Få ting utgjør en større forskjell i Norge enn boligmarkedet. Nå lanserer SV ti konkete tiltak for å utjevne forskjellene.

– Boligmarkedet har blitt en motor for økte forskjeller. Bokostnadene er raskt stigende, og manglende politisk kontroll over boligmarkedet bidrar til å forsterke de økonomiske og sosiale ulikhetene i samfunnet, sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski til Dagsavisen.

Hun peker på tiden vi er som ekstra utfordrende.

– Stadig flere sliter med å håndtere boutgiftene sine på grunn av dyrtid, økende renter og høye husleier. Samtidig ser vi at boligbyggingen er i ferd med å stoppe opp til tross for et sterkt økende behov flere boliger, fortsetter hun.

By og bygd

– Derfor legger SV nå fram forslag i Stortinget om en boligpolitisk tiltakspakke. Forslaget inneholder ti punkter med et bredt spekter av løsninger både for by og bygd, både innenfor eie, leie og for bostøtten, sier hun.

Forslaget inneholder 10 punkter med et bredt spekter av løsninger både for by og bygd, både innenfor eie, leie og for bostøtta.

—  Kari Elisabeth Kaski (SV)

Kaski har sammen med stortingsrepresentant Birgit Oline Kjerstad (SV) jobbet fram tiltakspakken.

– Regjeringa får ta ansvar for lovnadane sine og love det dei vil, men SV skal ha gjennomslag i forhandlingane, seier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV. Foto: Javad Parsa / NTB/ NPK

Kaski er SVs finanspolitisk talsperson, mens Kjerstad er boligpolitisk talsperson.

Dagsavisen har i flere tidligere artikler satt søkelys på et presset boligmarkedet. Prisen har steget i galopptempo i mange år, og ifølge Sykepleier-indeksen, måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe. Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave.

– Somler vi nå kan det bli for sent og arter vil dø ut, advarer Birgit Oline Kjerstad, miljøpolitisk talsperson for SV.

I bakgrunnen for forslagene, som nå er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen skriver de to:

«Bolig har gått fra å være et velferdsgode til å bli et spekulasjonsobjekt. Dette er konsekvensen av å ha overlatt all styring av boligsektoren til markedet. Boligmarkedet har økt de økonomiske forskjellene i samfunnet og har bidratt til en gjeldsgrad som er en trussel mot den finansielle stabiliteten og økonomien til mange mennesker. Alle skal ha mulighet til å skaffe seg og beholde en egnet og trygg bolig. Bolig verken kan eller skal være et gode forbeholdt dem som kan få hjelp til å komme seg inn på markedet. Bare siden 2015 har boligprisene steget med over 50 prosent. Til sammenligning har den overordnede prisstigningen vært på i overkant av 31 prosent i samme periode. Veien inn i boligmarkedet blir dermed stadig vanskeligere for dem som står utenfor.»

---

SVs forslag

  • Stortinget ber regjeringen utrede og foreslå en modell for en tredje ikke-kommersiell boligsektor, herunder forslag til nødvendige lovendringer for å kunne sikre at en betydelig andel nye boliger er ikke-kommersielle.
  • Stortinget ber regjeringen innen utgangen av 2024 innrette Husbankens lånerammer slik at disse utvides til å inkludere en ordning som stimulerer til bygging av ikke-kommersielle utleieboliger i kommunene.
  • Stortinget ber regjeringen reetablere en egen tilskuddsordning i Husbanken som tilbyr startlån til unge førstegangsetablerere som har betalingsevne, men ikke tilstrekkelig egenkapital for et privat boliglån.
  • Stortinget ber regjeringen opprette en låneordning hvor staten går inn som eier eller kausjonist ved boligkjøp for personer som har betalingsevne, men ikke tilstrekkelig egenkapital for boliglån, eller hvor byggekostnadene overgår panteverdien.
  • Stortinget ber regjeringen innen utgangen av 2024 fremme forslag til en endring av husleieloven hvor indeksregulering settes som et maksimaltak for årlig oppjustering av husleieprisen, selv ved bytte av leietaker. Vesentlig oppgradering av boligen som gir bedre boforhold for leietaker, skal gi unntak fra pristaket.
  • Stortinget ber regjeringen opprette en refinansieringsordning for økonomisk utsatte boligeiere for å sikre at økonomisk utsatte har mulighet til å beholde boligen i dyrtiden.
  • Stortinget ber regjeringen innen utgangen av 2024 fremme forslag til endringer i husleieloven som sikrer at kommuner ikke kan kreve markedsleie eller «gjengs leie» for sosiale boliger eller omsorgsboliger i kommunalt eie, samt utrede en ny mekanisme for langsiktig og forutsigbar prisfastsettelse, hvor det enten er eiendomsverdien eller den enkeltes inntekt som legges til grunn.
  • Stortinget ber regjeringen endre reglene for bostøtte slik at inntekten til hjemmeboende barn inntil 20 år ikke blir regnet med i inntektsgrunnlaget for bostøtte, mot dagens grense på 18 år.
  • Stortinget ber regjeringen endre reglene om bostøtte slik at regelen om at man mister rettigheten til bostøtte dersom samboer får status som student, avvikles.
  • Stortinget ber regjeringen endre reglene for bostøtte slik at bostøtten holdes fast i et halvt år av gangen for barnefamilier, i tråd med anbefalingene i rapporten fra ekspertgruppen om barn i fattige familier.

---

I Oslo kunne en singel sykepleier kjøpe 1 av 100 boliger i 2022. Det er en liten del av boligene omsatt og indikerer at det er vanskelig å få seg bolig i Oslo som singel-husholdning. I Bergen kunne sykepleieren kjøpe 24 av 100 boliger, mens i Ålesund, Kristiansand og Porsgrunn/Skien kunne sykepleieren kjøpe over 40 prosent av boligene omsatt, ifølge Eiendom Norge.

SV skriver i sitt partiprogram at de ønsker en sterk sosial boligpolitikk og tiltak som kan stoppe boligspekulasjon. SV skal gå i front for en langsiktig politikk for opprettelsen av en tredje ikke-kommersiell boligsektor, med boliger utenom de som selges på det ordinære markedet. Dette kan gjøres gjennom å opprette ordninger for ikke-kommersielle boligbyggelag og sørge for at kommuner tar en aktiv rolle i boligmarkedet.

Tiltakspakke

– Utviklingen i boligmarkedet truer nå et av våre mest elementære behov – nemlig behovet for et trygt hjem. Stadig flere av oss kjenner nå de økende bokostnadene på lommeboka og på kroppen. Det haster med å ta grep om bokostnadene for å unngå at folk må flytte fra hus og hjem, sier Kjerstad til Dagsavisen.

Utviklingen i boligmarkedet truer nå et av våre mest elementære behov – nemlig behovet for et trygt hjem.

—  Birgit Oline Kjerstad (SV)

– Nå som bokostnadene går opp og boligbyggingen går ned, må det lyse en varsellampe hos oss folkevalgte. Jeg håper på bred oppslutning om vår boligpolitiske tiltakspakke, legger Kaski til.

SVs forslag inneholder grep for å gjenreise Husbanken som motor for sosial boligbygging, tiltak for en ny tredje ikke-kommersiell boligsektor, en statlig kausjonistordning, refinansieringsordning for folk som sliter med boliglånet, begrensninger på husleieøkning og en bedre bostøtteordning.

– Problemene er store både i by og bygd, med motsatt fortegn. I Oslo er kun én av hundre leiligheter innenfor rekkevidde for folk med normal sykepleierlønn, og stadig flere er låst inne på leiemarkedet. På bygda er verditapet så massivt at du risikerer å ha tapt millioner i det du setter nøkkelen i døra på en nybygget bolig, sier de to SV-representantene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: