Nyheter

Vil bruke titalls millioner for å hjelpe smådyr: – Dypt bekymret for dyrevelferden

Oslo kan snart få Norges første hjelpesenter for smådyr. – Vi vil veldig gjerne se dette flere steder, sier MDG-leder Arild Hermstad, som mener regjeringen svikter dyrevelferden.

– Jeg er dypt bekymret for utviklingen til dyrevelferden i hele landet under denne regjeringen. I landbruket fører regjeringen en politikk der kvantitet belønnes over kvalitet, noe som legger et enormt press på dyrene og gir store lidelser for eksempel for følsomme dyr som griser, utdyper Hermstad.

– Regjeringen gjør dessuten altfor lite for å unngå at rekordmange kjæledyr dumpes og behandles dårlig, tilføyer han.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) avviser kritikken fra MDG.

– Det er ikke grunnlag for å hevde at dyrevelferden er blitt svekket under denne regjeringen, sier Pollestad.

Ekorn og flaggermus

Det planlagte hjelpesenteret i Oslo for både tamme og ville smådyr – «DOOAs Ark», skal bygges og driftes av Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus (DOOA), og kan komme til å koste et sted mellom 30 og 50 millioner kroner.

– Senteret vil ta imot alle tamme smådyrarter, med unntak av katt og hund. Når det gjelder småvilt tror vi at det vil være et flertall av ekorn, hareunger, flaggermus, fugler og piggsvin. Men vi vil ta imot alle arter det er hensiktsmessig å kunne rehabilitere på en god og dyrevelferdsmessig måte, sier Hege Johansen, styreleder i Stiftelsen DOOAs Ark, og styremedlem i DOOA.

– Hva vil skje med dyrene dere tar hånd om?

– Tamme smådyr skal omplasseres til nye, gode hjem. De ville dyrene skal tilbakeføres til naturen når de er friske nok. Senteret er ikke ment å være permanent bolig for noen av dyrene, svarer Johansen.

– Vil de som tar med seg tamme eller ville dyr til hjelpesenteret måtte betale noe for å levere dem der?

– Nei, det vil ikke koste noe å levere dyr dit, svarer Johansen.

Byrådet har godkjent reguleringsplanen for hjelpesenteret, men fortsatt gjenstår bystyrets behandling av saken.

– Også dyrene er innbyggere som må ivaretas. Mye av jobben vi gjør burde vært støttet av både stat og kommune, sier Hege Johansen, styreleder i Stiftelsen DOOAs Ark.

Får gratis tomt

Planen er å bygge DOOAs Ark på en kommunal tomt på Kalbakken i Grorud bydel. Denne tomta har byrådet stilt gratis til rådighet for DOOA, opplyser Sirin Stav (MDG), avtroppende byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Dette gjør MDG og byrådet for å støtte frivilligheten, og fordi vi har et mål om at Oslo kommune skal være en foregangskommune for god dyrevelferd. Slik bidrar vi til at Oslo nå får landets første smådyrmottak. Det er vi utrolig stolte av, sier Stav.

MDG betegner det som «svært uvanlig» at byrådet gir bort kommunale tomter gratis.

For DOOA har gratistomta på Kalbakken vært helt avgjørende for å komme videre med planene om et hjelpesenter for smådyr, opplyser styreleder Hege Johansen.

– Det er tilnærmet umulig for en veldedig organisasjon som vår å kunne konkurrere prismessig med eiendomsinvestorer om å kjøpe en egnet tomt innenfor Oslo sine grenser, med umiddelbar nærhet til kollektivtilbud, påpeker Johansen.

– I 2014 ba vi derfor Oslo kommune om bistand til å finne en egnet tomt til formålet. Dette ble enstemmig vedtatt i bystyret i juni 2014 etter privat forslag fra daværende kommunestyrerepresentant Harald Nissen i MDG. I begynnelsen av 2018 fikk vi tilbakemelding fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten om en tomt i Karl Flods vei på Kalbakken, og etter befaring så vi at denne kunne egne seg godt til formålet.

– Gi dyrene en ny sjanse

– Hvorfor vil dere bruke så mye penger på å bygge et hjelpesenter for smådyr?

– Per i dag hjelper allerede vår forening alene 200–300 tamme smådyr i året. Flere kunne det vært dersom vi allerede hadde DOOAs Ark, svarer Johansen.

– Dette arbeidet er basert på ren frivillighet og er svært avhengig av private enkeltpersoners innsats, og at disse åpner sine hjem for midlertidig oppbevaring av dyrene. Når engasjerte enkeltpersoner ikke lenger orker, faller også tilbudet bort for dyrene som trenger det mest.

– Vi mennesker utvider hele tiden vår eksistens mer og mer, og slik begrenser vi de ville dyrenes leveområder, fortsetter Johansen.

– Ville dyr skades eller blir syke av menneskelig aktivitet. Vi har et ansvar for å bidra til å rette opp dette og gi de ville dyrene en ny sjanse. DOOAs Ark er et resultat av et slikt ansvar.

– Er det behov for å opprette lignende hjelpesentre også andre steder i landet?

– Absolutt. Dette er ikke et isolert Oslo-problem, dette gjelder hele landet, og vi håper at DOOAs Ark vil bidra til at stat, kommune og andre blir motivert til å opprette flere slike sentre.

Regjeringen fører en politikk som legger et enormt press på dyrene og gir store lidelser, mener Arild Hermstad, leder i MDG.

– Enormt press på dyrene

MDG omtaler hjelpesenteret for smådyr som «et av MDGs hjertebarn». Samtidig påpeker partiet at MDG også har stått på for en rekke andre dyrevelferdssatsinger i de åtte årene med byrådsmakt i Oslo.

– For MDG har det vært viktig å gjøre det vi kan lokalt for bedre dyrevern, men vi skulle gjerne sett at nasjonale myndigheter tok mer av ansvaret for denne type tilbud. Dessverre har dagens Ap/Sp-regjering vist svært lite interesse for å fremme tiltak som bedrer dyrevelferden, sier partileder Arild Hermstad.

– Hva har MDG gjort for dyrevelferden i Oslo, utover det som gjelder hjelpesenteret for smådyr?

– Vi har etablert Norges første kommunale støtteordning for dyrevelferd, som blant annet Dyrebeskyttelsens Lisaklinikken har fått midler fra i år, svarer Sirin Stav. (Se også faktaboks til denne saken)

– I tillegg har vi lagt fram en egen handlingsplan for bærekraftig mat, hvor dyrevelferd står sentralt. Vi har også i byråd tatt initiativ til en egen dyrevelferdsplan, gratis vegetarisk skolemat og en rekke andre tiltak i Oslo.

– Vi bruker også innkjøpsmuskelen vår gjennom å stille krav til dyrevelferd i kommunale anskaffelser. Og i forvaltningen av Oslos pensjonspenger har vi krav til matproduksjon som sikrer god dyrevelferd, supplerer Hermstad.

– Jobber med stortingsmelding

– Hva ser MDG på som de viktigste tiltakene for å bedre dyrevelferden?

– De fleste tiltakene sitter regjeringen på, svarer Hermstad.

– Vi i MDG har gjennom årene foreslått en rekke tiltak, som grunnlovsfesting av dyrs egenverdi, mer penger til dyrepoliti, økte ressurser til tilsyn med dyrehold, og en rekke tiltak som gjør det lettere å velge vegetarmat – som å fjerne momsen på frukt og grønt.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) påpeker at når det gjelder forslaget om grunnlovsfesting av dyrs egenverdi, så er endringer av grunnloven Stortingets oppgave. Han ellers opptatt av at «to gode jordbruksoppgjør har bidratt til å opprettholde og styrke bondens økonomi.»

– Det er viktig også for dyrevelferden, sier Pollestad.

– Et sterkt og velfungerende Mattilsyn er også viktig for å sikre at vi har god dyrevelferd, fortsetter Pollestad.

Dyrevelferd er dessuten et høyaktuelt tema for ham selv.

– Jeg jobber nå med en ny stortingsmelding om dyrevelferd både for husdyr, kjæledyr og fisk, opplyser Pollestad.

– Jeg er opptatt av at arbeidet med dyrevelferd skal være kunnskapsbasert.

– Et tungt ansvar

Byrådet i Oslo satte av to millioner kroner i år til den nevnte nye støtteordningen for dyrevelferd. Bymiljøetaten mottok 19 søknader med et samlet søknadsbeløp på nesten tre ganger så mye – 5,7 millioner kroner, får Dagsavisen opplyst.

– Burde dere ha satt av mer penger til ordningen?

– Det er jo kjempepositivt at det er mange som søker. Det viser jo bare at behovet er stort, svarer Sirin Stav.

– Nå jobbes det med en forskrift for å gjøre ordningen permanent. Det hviler et tungt ansvar på et nytt Høyre og Venstre-byråd på å videreføre denne satsingen, tilføyer Stav.

Hege Johansen forteller at DOOA vil trenge hjelp både for å få bygd DOOAs Ark og til driften av hjelpesenteret.

– Vi har ikke alle midler til byggingen per i dag og vil ha behov for økonomisk hjelp fra absolutt alle som mener dette er et nødvendig og viktig tiltak for å heve dyrevelferden, sier Johansen.

– Hvor mye vil det koste å drifte hjelpesenteret?

– Det er det svært vanskelig å svare på da det ikke finnes gode, sammenlignbare steder i Norge, men vi har lang erfaring med praktisk dyrevern og drifter allerede et hjelpesenter i Mosseveien 226, svarer Johansen.

Der ligger driftskostnadene på 5 til 7 millioner kroner i året, men driften av DOOAs Ark vil bli dyrere ettersom det ikke bare skal være plass til tamme, men også ville dyr ved det nye hjelpesenteret.

– Dyrene er innbyggere

– Mye av jobben vi gjør burde vært støttet av både stat og kommune. Også dyrene er innbyggere som må ivaretas, fortsetter Johansen.

– Norge har en forpliktelse å ivareta flere rødlistede arter, som blant annet flaggermus, og vi ser på DOOAs Ark som et naturlig sted for dette arbeidet, med støtte fra offentlig aktører, fortsetter hun.

– Oslo kommune er den eneste kommunen i vårt distrikt som har støttet oss i mange år med 250.000 kroner årlig. Resten av våre inntekter er hovedsakelig donert av privatpersoner som støtter vårt arbeid, og våre medlemmer.

DOOA mottar også testamentariske gaver med ujevne mellomrom, «både små og store beløp», opplyser Johansen.

En god del av disse pengene er blitt satt av for å kunne realisere DOOAs Ark.

Da DOOA i 2019 opprettet Stiftelsen DOOAs Ark, som Hege Johansen nå er styreleder i, ble 15 millioner kroner overført til den.

– DOOA har spart målrettet siden vi vedtok at vi ønsket å realisere DOOAs Ark tilbake i 2008-2009, forteller Johansen.

---

Tilskudd til dyrevelferd

Disse har fått penger fra byrådet i Oslos nye ordning «Tilskudd til dyrevelferd».

  • Dyrebeskyttelsen Norge: 150.000 kroner til oppstart av gratis dyreklinikk for dyr med vanskeligstilte eiere.
  • Dyrebeskyttelsen Norge: 400.000 kroner til seminar om vold mot dyr og vold i nære relasjoner, bistand til ukrainske flyktningedyr og informasjon om dyr og dyrevelferd til barnehagebarn i Oslo.
  • Fugleadvokatene. 150.000 kroner til dekning av veterinærutgifter for skadde og syke byfugler, og til trykk av plakater til utstilling om måker.
  • Dyrehjelperne: 47.000 kroner til hjelp til hunder og katter som tilhører rusmisbrukere, innsatte og flyktninger.
  • Norsk Zoologisk Forening: 50.000 kroner til holdningskampanje for ville dyr i og rundt bykjernen.
  • NOAH – for dyrs rettigheter. 450.000 kroner til undervisningsopplegg om bærekraftig matkultur, nettsider for plantebasert livsstil, oppskriftshefte for storkjøkken og informasjonsbrosjyre om ville dyr i Oslo kommune.
  • Nettverk for dyrs frihet: 170.000 kroner til opplysningskampanje som skal bidra til redusert kjøttforbruk og økt forbruk av mer dyrevennlige alternativer til «industrikjøtt».
  • Marte Fanum og Marianne Muri Skarstein: 170.000 kroner til utvikling av nettside/app med informasjon om forgiftning hos dyr relatert til inntak av mat.
  • Oslo Vegetarfestival: 300.000 kroner til to prosjektstillinger til «Plantebasert arrangement» og «Sterkere røtter for Oslo Vegetarfestival». Naturvernforbundet Oslo Nord: 70.000 kroner til innkjøp og oppsett av fuglekasser, piggsvinkasser og humlekasser.
  • Svanehjelpen: 43.000 kroner til bruk og vedlikehold av utrykningsbil, dekning av veterinærutgifter, medisiner, utstyr og informasjonsmateriell.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: