Nyheter

Miljøvernforbundet: – Kan være en større hund som har gjort skade

Etter ulveangrepet i Aremark har regionansvarlig Jan-Hugo Holten, på vegne av Norges Miljøvernforbund, bedt om innsyn i saken.

I midten av mai opplevde sauebonden den største dyretragedien Aremark kommune har hatt: 31 sauer drept av ulv.

Vil etterprøve bevis

Fagansvarlig Ida Glemminge i Statens naturoppsyn bekreftet overfor Halden Arbeiderblad at det var snakk om et ulveangrep.

Jan-Hugo Holten er regionsansvarlig Østlandet i Norges Miljøvernforbund (NMF). I en e-post til Statens naturoppsyn – Miljødirektoratet, ber han om innsyn:

«Ber om innsyn i bevismateriale, eventuelt videoopptak fra viltkamera, bilde av skader, beskrivelse av disse og redegjørelse for hvorfor dette må komme fra ulv og ikke en annen art.», skriver han.

Tviler dere på naturoppsynets kunnskap og vurdering?

– Vi har i utgangspunktet ikke noen spesiell grunn til å tvile på Statens naturoppsyn (SNO), men mener det er ryddig å få innsyn. Dette er en krevende konflikt, da er det viktig å kunne etterprøve bevis og metoder brukt av SNO, svarer Jan-Hugo Holten, som også har bedt om innsyn tidligere:

– Jeg har bedt om innsyn en gang tidligere, men da var ikke svaret fyllestgjørende til å gjøre en vurdering av hold i påstandene om ulv.

31 sauer ble drept i ulveangrepet.

– Kan være en hund

Til Halden Arbeiderblad beskriver Ida Glemminge i Statens naturoppsyn angrepet:

– Ut ifra skadebildet og omfanget tyder dette på et ulveangrep. Både skadene på dyra, hvor og hvordan bittsåra er plassert på sauene, og omfanget av skadene samsvarer med et ulveangrep, sier hun til avisa.

Jan-Hugo Holten i Norges Miljøvernforbund mener man må holde mulighetene åpne for at det kan være et annet dyr enn ulv som sto bak angrepet i Aremark.

– Jeg tenker det kan være en større hund som har gjort skade, da av en rase som tar sau, sier Holten som forstår sauebondens bekymring:

– Jeg deler selvfølgelig sauebondens fortvilelse. Samtidig påhviler det sauebøndene å se etter sine sauer. Om det er gjeting eller bruk av hund som skal til for å holde ulv vekk, så må dette vurderes. Gode, faste og solide gjerder som blir ettersett er viktig.

Har Aremark-ordfører Håkon Tolsby (Sp) et poeng når han mener storsamfunnet må ta ansvaret for montering og ettersyn av ulvegjerder?

– Det er ikke en fremmed tanke og bør sees nærmere på. Norges Miljøvernforbund har historisk ment at kjerneområder for ulv øst for Glomma burde vært opphevet og at ulven spres mer. Dette for å spre den såkalte belastningen. Videre må vi som samfunn regne med at det skjer noen angrep, det er beklagelig – men en pris vi må være villig til å betale for å ha rovdyr i vår natur, mener Jan-Hugo Holten.

Jan-Hugo Holten, Norges Miljøvernforbund(NMF).

– Retorikken må dempes

Ordfører Tolsby beskriver også sauebøndenes frykt for hets hvis de står fram etter et ulveangrep.

– Dette er ukjent for meg, sier Jan-Hugo Holten i Norges Miljøvernforbund, og legger til:

– Tvert imot har det å være en forsvarer av ulven vist seg å være en stor belastning. Der enkeltpersoner i lokalmiljøer vi kjenner til, har fått det ganske tøft. Retorikken må dempes, begge sider i debatten har et ansvar her.

– Ikke vanlig at organisasjoner ber om innsyn

Seksjonsleder Jan Paul Bolstad i Statens naturoppsyn (SNO) forteller til Dagsavisen at det ikke er vanlig at organisasjoner eller andre ber om innsyn i slike saker.

– Norges Miljøvernforbund har bedt om innsyn i bevismateriale, eventuelle videoopptak og bilder fra skader og beskrivelser av skadene på sau i Aremark. Innsynsbegjæringen er under behandling i direktoratet og vi forventer å svare ut denne i neste uke, sier Bolstad.

– Hva vil forbundet få innsyn i?

– Det er knyttet mange bilder og vurderinger til skadene av rovviltkontaktene som var på stedet. Regionalt fagansvarlig for rovviltdokumentasjon i regionen vurderer disse bildene, rovviltkontaktenes beskrivelser, og setter en endelig konklusjon. Dette arbeidet ble ferdigstilt søndag 21. mai og dyreeier har nå mottatt brev med underrettelse om skadegjører for alle skader som er dokumentert av oss, svarer seksjonsleder Jan Paul Bolstad.

– Er det montert viltkameraer i området hvor angrepet skjedde?

– SNO har ingen viltkamerabilder fra området, avslutter Bolstad i Statens naturoppsyn.

Aremark-ordfører Håkon Tolsby (Sp)

Nyeste fra Dagsavisen.no: