Politikk

Detaljer i planene for Nytorget er klare

Administrasjonens forslag for nye Nytorget: Trerekken skal bestå, og det blir flere trær. Steinmuren beholdes delvis. Ved St. Petri: Fontene og sitteplasser. Toalettet under muren blir kulturarena.

Nytorget står foran store endringer. Samtidig som den administrative og politiske tautrekkingen om det tidligere politikammeret og nybygg for det som omtales som Mediebyen – med lokaler til blant andre NRK og Stavanger Aftenblad – fortsetter, har administrasjonen i kommunen laget ferdig forslag til gatebruksplan. I planene for utbygging ligger også et parkeringsanlegg under bakken, med innkjøring fra Bergelandsgata. Østre del av Brødregata og nordligste del av Kongsteinsgata foreslås regulert til gatetun. Nytorget blir stengt for vanlig biltrafikk mellom Pedersgata og Bergelandsgata, men det skal fortsatt være mulig å kjøre til St. Petri kirke.

Kommunedirektøren ber Utvalg for by- og samfunnsutvikling i sitt møte nå torsdag om å legge planene ut til offentlig ettersyn.

Gatebruksplanen for Nytorget skal danne grunnlag for detaljprosjektering og opparbeidelse av torget og parken.

– Målsettingen er at Nytorget skal være ferdig oppgradert til Stavangers 900 års by-jubileum i 2025, heter det i saksinnstillingen signert direktør Gunn Jorunn Aasland og avdelingssjef Hildegunn Hausken.

Slik kan Nytorget komme til å framstå om få år. Målet er å få torget opparbeidet til byjubileet i 2025.

Vedtak i formannskapet:

I forkant har det vært en lang reguleringsprosess, og i 2022 vedtok formannskapet et forprosjekt for et grønt og bilfritt byrom på Nytorget. Premissene er at øvre torg i hovedsak skal bli en grønn park der de eksisterende trærne bevares. På nedre torg skal det etableres en bilfri ferdselssone for gående og syklende, åpen overvannshåndtering og arealer til uteservering.

I kommunedelplanen for Stavanger sentrum heter det at Nytorget skal tilrettelegges for alle aldersgrupper, kultur, lek og torghandel, med intime torgfunksjoner og større arealer for kulturarrangement.

Fra forslagene

Noen av forslagene i gatebruksplanen: Møteplasser med leke- og sittemuligheter, og muligheter for å nyte medbrakt mat og takeaway fra områdets serveringssteder. Uformelt og lekent uttrykk. Gjenbruk av materialer. variert og «vill» vegetasjon, åpne vannelement, lekeområder for barn, gressplener, sitteplasser og torgareal for bruktmarked, bevaring av eksisterende brosteinsbelegg og framheving av jugendmuren og historiske fasader.

– For å styrke sammenhengen og tilgjengeligheten på tvers av høydeforskjellene ytterligere tillates det at deler av jugendmuren rives i øst og vest og erstattes med nye trappeanlegg, heter det i saksutredningen, der det for øvrig påpekes at detaljprosjekteringen her vil blir gjort i samarbeid med Byantikvaren.

Planene for Nytorget med Nytorget i bakgrunnen.

Fonteneanlegg

Vest på Nytorget, altså ved St. Petri, er det planlagt et fonteneanlegg med dyser som spruter vann opp av dekket på ulike måter.

– Dette er en funksjon som er videreført etter brukermedvirkningen på den midlertidige parken. Fonteneanlegget vil, sammen med vegetasjon i parken, skape en tydelig, men samtidig fleksibel avgrensning inn mot forplassen til kirken, oppsummerer Aasland og hennes stab.

På nedre torg blir det tilgjengelighet for vareleveranser, mens dagens byliv og aktivitet skal forsøkes forsterket med arealer for uteservering på solfylte områder og faste, offentlige sittemøbler utenfor serveringsarealer. I jugendmuren skal etter planen det tidligere toalettbygget gjøres klart for kunst- og kulturprogram.

Endringer i ABC-gata

ABC-gata står foran forandringer, det foreslås gatetun i den nordre delen, mens atkomsten til parkeringsplassene for ABC-kvartalet skal skje fra Verksgata via Rosenkildegata og Almenningsgata. En alternativ løsning er sanering av disse parkeringsplassene med erstatningsplasser for beboere i det nye parkeringsanlegget under nybygget.

Stenging av gaten som også heter Nytorget gir selvsagt endring i busstraseene. I samarbeid med Kolumbus er det avklart at bussrute 12 Byhaugen–Storhaug vil kjøre via Klubbgata, Verksgata og Langgata, mens rute 13 Byterminalen-Godalen vil kjøre via Kirkegårdsveien istedenfor Bergelandsgata og Hospitalsgata.

Biltrafikken i Langgata får etter forslaget vikeplikt for kryssende syklister fra Pedersgata.

Administrasjonen har ennå ikke konkludert om det bør være sykling på torget blandet med fotgjengere eller i en egen sykkelgate.

I gatebruksplanen for Nytorget er dagens trerekke ved jugendmuren beholdt, og det skal plantes flere trær.
Mer fra Dagsavisen