Nyheter

Dette blir de viktigste sakene før Stortinget tar ferie

Sånn blir den siste måneden før politikerne tar «ferie» fra Stortinget.

Om en snau måned, 16. juni, tar stortingspolitikerne sin over tre måneder lange sommerferie – i hvert fall fra stortingssalen.

Det betyr at alle saker som skal behandles i denne stortingssesjonen, det vil si 2022-2023, snart må over målstreken.

Neste sjanse blir først etter kommunevalget. Stortinget åpner igjen i oktober, da neste sesjon starter.

Dette er et utvalg av de politiske sakene som ligger til behandling i tida framover.

Saker fra regjeringa

Revidert nasjonalbudsjett og tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2023- Forslag fra Finansdepartementet Det skal forhandles fram et forlik mellom regjeringspartiene og SV om revidert nasjonalbudsjett.

Kommuneproposisjonen 2024 – Fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Politikk og økonomisk opplegg for kommunene og fylkeskommunene i 2024. Innstilling fra komiteen 6. juni.

• Ny strømstøtteordning – Lovforslag fra Olje- og energidepartementet. Regjeringa endrer strømstøtta slik at den beregnes ut ifra timesprisen på strøm fra september 2023. Støttegraden økes også til 90 prosent fra juni 2023. Støtta skal vare ut 2024.

Endringer i arbeidsmiljøloven om trakassering – Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om å ratifisere ILO-konvensjon 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet. Det skal understrekes at ansatte også er verna mot seksuell trakassering, og det skal inn definisjoner av trakassering og seksuell trakassering i loven. Verneombudets rolle når det gjelder psykososialt miljø skal også presiseres. Førstegangsbehandles 1. juni.

Grunnrenteskatt på havbruk, eller «lakseskatten» – Fra Finansdepartementet. Partiene på Stortinget forhandler nå om utforminga av lakseskatten. Lovforslaget skal etter planen førstegangsbehandles 31. mai.

Arbeidslivskriminalitet i offentlige anskaffelser – Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å utvide loven om offentlige anskaffelser, så departementet, gjennom forskrift, kan innføre tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Ny opplæringslov – Fra Kunnskapsdepartementet. Flere forslag til endringer i lova, blant annet å gi alle retten til å fullføre videregående. Innstilling fra komiteen 23. mai. Første behandling 1. juni.

Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller. Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet. Frist til innstilling fra komiteen er 23. mai. Behandles 2. juni.

Saker fra partiene

Styrking av a-krimsentrene – Høyre, Frp, KrF og Venstre har foreslått å styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet gjennom a-krimsentrene. Frist for innstilling fra komiteen er 23. mai.

Ti grep for å rekruttere og beholde flere lærere og ansatte i skole og barnehage – Forslag fra SV. Behandles 23. mai.

Forslag om frys av salg av barnehageeiendom – Forslag fra Rødt om å fryse salg av eiendom i barnehagesektoren fram til det har kommet en ny barnehagelov. Behandles 23. mai.

Akutte tiltak mot sosial dumping i drosjenæringa – Forslag fra Rødt. Innstilling fra komiteen 23. mai, behandles 7. juni.

Offentlig eierskap til vindkraft – Forslag fra SV. De vil styrke det offentlige eierskapet av vindkrafta, og stramme inn krava om offentlig eierskap i konsesjonslovgivninga.

• Det ligger flere forslag på bordet for å bedre kriminalomsorgen – SV har foreslått å styrke rettshjelpstilbudet gjennom en advokatordning for fengslene, behandling 14. juni. Rødt har foreslått et løft for ansatte i kriminalomsorgen, behandling 14. juni. Venstre har foreslått å sikre et bedre psykisk helsetilbud for innsatte.

Barnehageplass etter foreldrepermisjon – Venstre vil sikre at alle barn skal få tilbud om barnehagepermisjon etter endt foreldrepermisjon. Frist for innstilling 24. oktober.

Anerkjennelse av Palestina – Rødt har foreslått å anerkjenne Palestina som land, og at Norge tilslutter seg FNs apartheidkonvensjon.

Annet

• Ny mineralstrategi – regjeringa skal legge fram en strategi for utviklinga av mineralnæringa i Norge. Dato ikke sikker.

Høring om Forsvarskommisjonen av 2021. Høringsfrist er 17. august.

Høring om klage- og ankesystemet i Nav og Trygderetten. Frist 4. september.

Høring om forslag om endringer av ventetidsreglene i dagpengeordninga. Frist 10. august.


Nyeste fra Dagsavisen.no: