Nyheter

Positive lånetrender: − Flere har tilpasset seg høyere rente

De som tar opp nye boliglån, har mindre å rutte med, og velger i økende grad avdragsfrihet, viser fersk landsdekkende undersøkelse. Lokal bank ser andre tendenser, og det pekes på flere grunner til at Rogaland skiller seg ut på en god måte.

Bankene melder om litt økt bruk av avdragsfrihet fra personkunder med lån. Etterspørsel etter lån fra husholdninger og foretak var, derimot, om lag uendret i første kvartal 2023, men i andre kvartal venter bankene litt lavere etterspørsel fra foretak, ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse for årets første kvartal.

I denne nyeste runden ble bankene stilt noen tilleggsspørsmål om utviklingen i nye lån med pant i bolig:

  • Fem av ti banker rapporterte at betjeningsevnen til de som tok opp nye lån, falt noe i første kvartal, og tre banker venter noe fall i andre kvartal.
  • Fire banker rapporterte om noe økt bruk av avdragsfrihet på nye lån i første kvartal, og to banker venter noe økning i andre kvartal.
  • Ingen banker rapporterte om endringer i nedbetalingstid, og få banker rapporterte om endring i gjeld tilknyttet boligverdi eller inntekt.
Fra utlånsundersøkelsen fra første kvartal av 2023.

Den kvartalsvise utlånsundersøkelsen til Norges Bank baserer seg på svarene de ti største bankene i det norske markedet gir når de blir spurt om kredittpraksis og vurdering av låneetterspørsel.

Den Gule Banken: − Litt færre med avdragsfrihet

Finansdirektør Tomas Nordbø i Den Gule Banken Sandnes Sparebank kan fortelle at det fortsatt er høy etterspørsel etter boliglån blant kundene deres, selv om renten er høyere.

− I teorien skal etterspørselen på en vare synke når prisen stiger. Dette er ikke tilfelle i regionen for tiden når det kommer til boliglån. Det har nok med et godt arbeids- og boligmarked å gjøre. Boligprisene i regionen er i bedring, men er fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med andre storbyer i Norge. I sum betyr dette at folk flest har jobb og har råd til egen bolig, selv med et høyere rentenivå, sier Nordbø til Rogalands Avis.

− Det har vært økt etterspørsel etter avdragsfrihet blant privatkundene våre det siste året, men det har faktisk vært litt avtakende det siste kvartalet. Det kan tyde på at flere og flere har tilpasset seg et høyere rentenivå. Totalt har litt under 10 prosent av kundene avdragsfrihet nå, sier han videre.

Tomas Nordbø, finansdirektør i Den Gule Banken Sandnes Sparebank.

Venter noe høyere rentemargin

Rentemarginen, altså forskjellen på innlåns- og utlånsrentene til bankene, stiger noe etter å ha vært kunstig lave et par år.

− Generelt tjener banker mindre når rentene stiger, fordi innlånskostnaden bankene har stiger før rentene ut til kundene stiger, derav et etterslep på bankenes inntjening. Det er likt for alle norske banker, og ut fra det bankene har rapportert for første kvartal 2023, tyder det på at trenden med noe høyere rentemargin fortsetter, sier finansdirektøren.

Videre påpeker Nordbø at det går bra i Rogaland, med økt aktivitet i næringslivet det siste året sammenlignet med resten av landet, og det meldes om gode framtidsutsikter.

− Produksjonen til bedriftene økt generelt, men investeringsviljen har vært noe restriktiv. De gode tidene har med energipriser og gjøre, samtidig som usikkerhet i Europa, rentenivå, inflasjon, valutakurser og energipriser framover har gjort av mange bedrifter har holdt igjen litt på investeringene. Så langt i 2023 er det økt positivet i regionen sammenlignet med i fjor, noe som medfører en økt etterspørsel etter kreditt, sier han.

SR-Bank: − Godt nytt for inflasjon og rente

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank framholder at undersøkelsen til Norges Bank viser en uvanlig lav utlånsvekst for folk flest, i tillegg til at åneveksten faller for bedriftene.

− Det betyr i realiteten at rentehoppene til Norges Bank virker etter hensikten, altså at det er avdemping i både bedrifters og folks investeringer og forbruk. Utflating i boligprisene demper også utlånsveksten. Isolert sett er dette gode nyheter for få ned inflasjonen og derfor også renten, sier Knudsen.

Han synes ikke tallene i undersøkelsen overrasker, men er mer overrasket at veksten har vært såpass høy og langvarig, særlig for bedrifter.

− Selv om veksten nå bremser, faller den fra et nivå som de fleste mener er høyt. Jeg forventer at vi vil se mer at samme trend framover − at investeringene faller noe og at vi får mindre press i norsk økonomi, sier Knudsen videre.

Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, sier flere bør vurdere fastrente framover. - Spesielt om du har høy gjeld og er i etableringsfasen i livet. Han har gjort det selv.

På privatmarkedet er det naturlig og ventet at folk er mer forsiktige og går noen runder før de velger å ta opp mer lån, ifølge sjeføkonomen.

− Andelen som tar opp avdragsfrihet på lånet øker noe. Det er også forventet og noe jeg tror vi vil få ser mer av framover. Når renteutgiftene stiger mye og raskt, tror jeg flere vil ha den økte fleksibiliteten de kan få gjennom avdragsfrihet, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: