Nyheter

– Du kan tenke deg hvor fortvilende det er å ligge fastspent i belter når du er alvorlig psykisk syk eller suicidal

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) gjør opp status: – Særlig kritisk er det for kvinner i norske fengsler, sier Adele Matheson Mestad.

Onsdag leverer NIM (Norges institusjon for menneskerettigheter) årsmeldingen for menneskerettigheter i Norge til Stortinget. Årsmeldingen har flere formål.

– Den skal både redegjøre for våre aktiviteter gjennom året, og gi en oversikt over utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge. Og så fremmer vi noen anbefalinger som vi særlig ønsker å løfte til Stortinget, sier Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

– Hva er den viktigste saken dere vil fokusere på i 2023?

– Det er vanskelig å si det ene er viktigere enn det andre fordi det dreier seg om veldig ulike temaer, alt fra hat og hets, kommuners menneskerettsansvar, Fosen-saken og hjelpetilbudet til barn som bruker rusmidler. Men i år, som alle tidligere år, fremmer vi anbefalinger om fengsler. Vi peker på et generelt utfordringsbilde og fremmer særlige anbefalinger om soningsforhold for innsatte med utviklingshemming, sier Adele Matheson Mestad.

NIM anbefaler at det utformes regler og rutiner for å kartlegge innsattes funksjonsnivå, og tilrettelegge soningstilbudet.

– Studier peker på at om lag ti prosent av innsatte har kognitive vansker og at kriminalomsorgen i mange tilfeller ikke er kjent med dette, sier Adele Matheson Mestad.

Mange innsatte i norske fengsler sliter med både alvorlig somatiske og psykiske lidelser.

– I veldig mange tilfeller klarer vi ikke å ivareta deres rett til helse ved å tilrettelegge soningen sånn at deres helsesituasjon kan ivaretas. Og nå er det særlig akutt blant kvinnelige innsatte, sier Adele Matheson Mestad.

Selvskading og selvmord

Ifølge NIM har kvinnelige innsatte de dårligste soningsforhold når det gjelder aktivitetstilbud, om de får sone nær familien sin eller ikke, og ikke minst i ivaretakelsen av helserettigheter. Adele Matheson Mestad understreker at det er en særlig høy andel selvskading og selvmordsforsøk blant kvinner som sitter i fengsel.

– 57 av 88 selvmordsforsøk i 2022 ble utført av kvinner, det vil si 65 prosent, selv om under 6 prosent av de innsatte er kvinner. Nesten 80 prosent av all selvskading i fengsler utføres av kvinner, på tross av denne lave kvinneandelen. Personer med så alvorlig psykiske lidelser blir ofte kasteballer mellom psykiatrien og fengsler, ved at de overføres til akuttavdelingene ved psykiatrisk sykehus, og så blir de sendt tilbake i fengselet, hvor de ikke har virkemidler for å hjelpe dem. Dette fører gjerne til negative spiraler og økt behov for bruk av tvangsmidler, sier Adele Matheson Mestad.

I 2022 var 42 av 43 tilfeller med beltelegging i fengsler rettet mot kvinner.

—  Adele Matheson Mestad

– I 2022 var 42 av 43 tilfeller med beltelegging i fengsler rettet mot kvinner. Du kan tenke deg selv hvor fortvilende det er å ligge fastspent i belter når du er alvorlig psykisk syk eller suicidal. Sivilombudet har etter besøk på Bredtveit pekt på at det er «kritiske og livstruende» forhold. Mer alvorlig blir det ikke, sier Mestad.

Situasjonen på Bredtveit beskriver hun som akutt.

– Mange innsatte er veldig syke, noe som tragisk kom til syne da en av de innsatte tok livet sitt foran andre innsatte for noen uker siden. Vi kan også forestille oss hvordan det er å være ansatt i en jobb der du skal hjelpe og ta vare på folk i en slik situasjon, men hvor forholdene gjør det umulig. Kriminalomsorgen i Norge er basert på et mål om rehabilitering. Det forutsetter soningsforhold og rammer som legger til rette for det.

Soningsdyktighet

Dersom ikke helsehjelpen er tilstrekkelig må soningen ifølge NIM kunne avbrytes.

Vi kan ikke akseptere at personer ikke får ivaretakelse av sine helserettigheter, bare fordi de sitter et fengsel.

—   Adele Matheson Mestad

– Vi kan ikke akseptere at personer ikke får ivaretakelse av sine helserettigheter, bare fordi de sitter et fengsel. Det er ikke noe sånn at fengselet skal innebære andre lidelsestrykk enn de konkrete konsekvensene av at du er fratatt friheten. Som innsatt skal du ha alle andre menneskerettigheter i behold, deriblant under retten til å få medisinsk behandling for alvorlig psykisk sykdom, sier Adele Matheson Mestad.

– Om du kommer i fengsel og helsetilstanden blir dårligere, slik det var med Eirik Jensen for eksempel, må det tilrettelegges for tilstrekkelig og nødvendig helsehjelp. Er ikke det mulig må soningen avbrytes.

Tvangsbruk

Adele Matheson Mestad minner om flere saker fra i fjor der menneskerettighetene ble brutt i norske fengsler ved rutinemessig kroppsvisitasjon – et inngripende virkemiddel som bare kan benyttes på strenge vilkår, fordi det griper inn i menneskerettighetene.

– Høyesterett har avklart at rutinemessige kroppsvisitasjoner kan krenke forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling. Ved brudd på menneskerettigheter er det et krav om «effektive rettsmidler»; det vil si at bruddet repareres. Det er fint at regjeringen nå har besluttet å gjennomgå reglene for reparasjon av slike brudd. Men det avgjørende er jo at vi får soningsforhold og bygningsmasse som gjør at behovet for tvangsmidler blir så lite som mulig, samtidig som sikkerheten til innsatte og ansatte ivaretas, sier Adele Matheson Mestad.

Sivilombudet reagerer

– Da vi besøkte Bredtveit fengsel for et par uker siden fant vi at det er høy risiko for krenkelse av forbudet mot umenneskelig behandling og retten til liv. Staten har et særlig ansvar for å ivareta innsatte i fengsel og har en plikt til å arbeide aktivt for å forebygge selvmord. Dette følger av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 2 og 3, presiserer sivilombud Hanne Harlem til Dagsavisen.

Sivilombud Hanne Harlem er bekymret over soningsforholdene på Bredtveit.

– Vi mener det er behov for at tiltak iverksettes raskt for å hindre at liv går tapt og for å sikre at alle innsattes mest grunnleggende behov og rettigheter sikres, sier Hanne Harlem.

Det er nå kjent at Bredtveit fengsel over lengre tid har hatt et høyt antall innsatte som skader seg selv og begår selvmordsforsøk, med behov for oppfølging, ivaretakelse og helsetjenester.

– Vi er svært bekymret for den omfattende bruken av isolasjon og belteseng overfor innsatte som fengselet vurderer å være i risiko for å skade seg selv, eller å ta sitt eget liv. Denne bruken av isolasjon og sterkt inngripende tvang kan på sikt undergrave arbeidet med å forebygge selvmord, sier Hanne Harlem.


Nyeste fra Dagsavisen.no: