45 år etter at likestillingsloven ble vedtatt i 1978, er det forsatt mye igjen før det er full likestilling i Norge. Ni kjente kvinner forklarer hvorfor det fortsatt er slik.

Norge er på topplista over verdens mest likestilte land. Likevel utgjorde kvinners lønn i gjennomsnitt 87,6 prosent av menns lønn i 2022, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Samtidig har lønnsforskjellene minket de siste 20 årene.

Det er flere grunner til at kvinner i snitt tjener dårligere enn menn, blant annet er kvinner overrepresentert i offentlig sektor, og flere kvinner jobber deltid. Det er også flere menn enn kvinner blant de som har de aller høyeste lønningene, skriver SSB.

Dagsavisen har stilt flere kjente kvinner de samme spørsmålene om likestilling i Norge og i verden, i tillegg til hvilke råd de vil gi til unge kvinner på vei ut i arbeidslivet.

Dette sier de:

Hadia Tajik, (Ap), stortingsrepresentant og tidligere arbeids- og inkluderingsminister

Hvorfor er det fortsatt ikke full likestilling i Norge?

– Fordi hvilke valg kvinner tar avhenger av hvilke valg vi opplever at vi har. For mange kvinner virker deltidsarbeid som mer realistisk enn heltid og lederjobber fremstår vanskelige å kombinere med familieliv. I tillegg er makt stort sett konserverende – altså at de som har makt heller vil beholde det enn å slippe flere til. Og gjennomsnittstallene viser at pengemakt og dagsordensettende makt fortsatt er konsentrert hos menn. Endring krever at flere tar oppgaven som sosiale reformatorer, heller enn som dørvoktere. Men det er slitsomt, og ikke alltid like populært.

.

Hva er den største utfordringen når det gjelder likestilling på verdensbasis?

– Mangelen på økonomisk selvstendighet blant svært mange kvinner som enten ikke får ha arbeid, eller bestemme over pengene de tjener. Og mangelen på tilgang til informasjon om egen kropp, seksualitet og reproduktive rettigheter.

Hva er ditt råd til unge kvinner som skal ut i arbeidslivet?

– Jeg vil jobbe for et arbeidsliv der unge kvinner ikke er avhengig av at damer som meg gir dem peptalks på veien inn, men der vi som bærer ansvar i dag er med på å gjøre arbeidslivet mer likestilt gjennom endringer i lovverk, budsjettvedtak og ved å være sterke offentlige stemmer for kvinnesak. Så rådet mitt er å forvente mer enn råd. Forvent at damene før deg brøyter vei og holder døra oppe for de neste som kommer, og gjør det samme for dem som kommer etter deg.

Mathilde Tybring Gjedde (H), stortingsrepresentant

Hvorfor er det fortsatt ikke full likestilling i Norge?

– Strukturelle og kulturelle forskjeller tar tid å endre. Det kan dessverre ikke vedtas over natten. Vi har kommet langt i Norge, men vi har fortsatt et svært kjønnsdelt arbeidsliv, for få kvinner i næringslivet og i politikken, og for dårlig satsing på kvinnehelse. For mange kvinner opplever vold, seksuell trakassering og seksuelle overgrep. I tillegg har vi blitt et mer mangfoldig samfunn, og det er mange innvandrerkvinner som lever svært isolert i Norge – uten nettverk, uten språk, uten arbeid og uten økonomisk selvstendighet. Den moderne norske kvinnekampen handler også om dem.

– Ap og Sp tør ikke legge kortene på bordet og vise folk og næringslivet hvilke klimatiltak som må til for å nå sine egne 2030-mål, sier Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hva er den største utfordringen når det gjelder likestilling på verdensbasis?

– Hundrevis millioner kvinner lever i fattigdom og i patriarkalske samfunn, der de ikke får ikke lov til å ta utdannelse, delta i arbeidslivet eller bestemme over egen kropp og eget liv. Religion og kultur misbrukes til å undertrykke kvinner og frata dem makt. Det er sterkt å se kvinner ta til gatene mot moralpolitiet i Iran, og det er hjerterått å være vitne til at Taliban nektet jenter skolegang i Afghanistan.

Hva er ditt råd til unge kvinner som skal ut i arbeidslivet?

– Vær godt forberedt, sett deg inn i sakene. Men tør å mene, tør å ta ordet og tør å stille «dumme» spørsmål.


Gro Harlem Brundtland (Ap), tidligere statsminister

Hvorfor er det fortsatt ikke full likestilling i Norge?

– Det tar dessverre tid å endre tradisjoner og holdninger.

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland på Arendalsuka.

Hva er den største utfordringen når det gjelder likestilling på verdensbasis?

– Det er fortsatt mange land der likestilling ikke er en del av tradisjonen. Så det svikter på de aller fleste områder globalt, selv om en god del er oppnådd over de siste tiårene.

Hva er ditt råd til unge kvinner som skal ut i arbeidslivet?

– Velg noe som engasjerer deg!

Anita Krohn Traaseth, næringslivsleder og medlem av EUs Innovasjonsråd

Hvorfor er det fortsatt ikke full likestilling i Norge?

– Fordi likestillingsprosjektet i Norge er skjørt. Vi har mye på plass sammenlignet med andre land, men vi har fortsatt systematiske- og dype kulturelle forskjeller og forventninger som påvirker menn og kvinners valg og muligheter i arbeidslivet. Selv om mulighetene i prinsippet og i lovverket er like, tar mange av oss tradisjonelle valg og opprettholder forventninger til hva vi bør velge. Hvorfor det er slik, tror jeg består av et sett med ulike, komplekse årsaker som må undersøkes mer.

Anita Krohn Traaseth er en kjent norsk næringslivsleder. Hun er for tiden med i TV-serien Powerwomen.

Hva er den største utfordringen når det gjelder likestilling på verdensbasis?

Vold og overgrep mot kvinner er opplagt og dessverre en av vår tids største likestillingsutfordringer, også i Norge. FN gjorde en undersøkelse i 2020 (The UNDP 2020 Gender Social Norms Index) som viste at over 40 prosent av verdens befolkning, både kvinner og menn, har gjennomgripende fordommer mot kvinner. Halvparten av verdens menn og kvinner «føler» at menn blir bedre politiske ledere. Over 40 prosent mener at menn blir bedre bedriftsledere og at menn har mer rett til jobb når det er knapphet på jobber. 28 prosent mener det er forsvarlig at en mann slår kona. Det er bare å ta en tur i de norske kommentarfeltene, så ser vi at disse holdningene er høyst til stede her i Norge også.

Hva er ditt råd til unge kvinner som skal ut i arbeidslivet?

– Forsyn dere av ulike muligheter, både i privat og offentlig sektor gjennom et langt arbeidsliv.

– Fortsatt er det slik at i overkant av 70 prosent av ansatte i offentlig sektor er kvinner. Jeg håper å se flere unge kvinner som ønsker å bygge nye arbeidsplasser, lærer seg å etablere bedrifter, blir entreprenører, ledere, eiere og på sikt investorer. På dette området er kvinner fortsatt en minoritet i Norge. Er man opptatt av maktbalanse mellom kjønnene generelt i samfunnslivet, da er likestilling på toppen av næringslivet også viktig. Det er her makten sitter, hvor beslutninger tas, og hvor mulighet for gjennomføring og store ringvirkninger er størst. Menn eier 79,1 prosent av de private aksjeverdiene på Oslo Børs. Må det være sånn? Dette har også med økonomisk selvstendighet for kvinner å gjøre, og holdninger til kvinners roller og bidrag til verdiskapningen i samfunnet.

Peggy Hessen Følsvik, LO-leder

Hvorfor er det fortsatt ikke full likestilling i Norge?

– Mangel på likestilling er et strukturelt problem, det handler om tradisjonelle strukturer i samfunnet, der menn fra gammelt av har hatt nær sagt all makt. Slike maktstrukturer er det tungt å snu. Vi er kommet langt i Norge med å endre disse grunnleggende strukturene, mye takket være arbeiderbevegelsen og kvinnebevegelsen, men vi er ennå ikke i mål. Fortsatt er det langt flere kvinner enn menn som er lavtlønte. Flere kvinner enn menn jobber deltid. Begge disse forholdene gjør at mange kvinner ikke har full økonomisk frihet. Flere kvinner har ulike helseproblemer. Flere kvinner blir utsatt for vold i nære relasjoner. Kvinner eier mindre av verdiene i samfunnet, for å nevne noe.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik på LOs 35. ordinære kongress i 2022.

Hva er den største utfordringen når det gjelder likestilling på verdensbasis?

– I deler av verden er kvinner så å si uten selvstendighet, både i privatlivet og i samfunnet. Konservative krefter holder kvinner nede. De er ikke fri til å bestemme over egen kropp, over eget arbeid, over eget liv. Men det er ikke bare i såkalte konservative regimer det er utfordringer. Goder som vi tar for gitt i Norge, som foreldrepermisjon og barnehager, er mangelvare i store deler av verden. Det begrenser mange kvinners muligheter til å delta i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Jeg er derfor stolt over at LO har likestillingsprosjekter i 25 land for å støtte kvinner i deres frigjøring.

Hva er ditt råd til unge kvinner som skal ut i arbeidslivet?

– Ta utdanning, enten det er et fagbrev eller høyere utdanning. All utdanning er bra. Det gjør deg tryggere på arbeidsmarkedet. Gjør så godt du kan for å bli økonomisk selvstendig. Da er det viktig å jobbe full stilling, hvis du har muligheten. Det sikrer deg viktige rettigheter som foreldrepermisjon, pensjon osv. Søk utfordringer, ikke vær redd for å bruke stemmen din. Og meld deg inn i en fagforening, da står du aldri alene.

Sandra Bruflot (H), stortingsrepresentant

Hvorfor er det fortsatt ikke full likestilling i Norge?

– Vi har ikke full likestilling i Norge. Kvinner tjener mindre enn menn, eier mindre enn menn, vi har færre kvinner i lederstillinger og i politiske posisjoner. Kvinner har også et dårligere møte med helsetjenesten enn menn, og kvinner er overrepresentert blant de som har opplevd seksualisert vold og overgrep. Sosial kontroll og økonomisk ufrihet er fortsatt et stort problem for mange. For mennesker med nedsatt funksjonsevne og for en del minoriteter er det mye som gjenstår før vi er likestilte.

Sandra Bruflot (H).

Hva er den største utfordringen når det gjelder likestilling på verdensbasis?

– Det er vanskelig å velge bare én, men manglende tilgang på utdanning får store negative konsekvenser for jentene det gjelder. Skolegang forhindrer barneekteskap, tidlig graviditet og død, gjør at kvinner kommer ut i arbeidslivet og blir økonomisk friere og mer likestilt. Barn av mødre med utdannelse får også i større grad skolegang selv.

Hva er ditt råd til unge kvinner som skal ut i arbeidslivet?

– Fagorganiser deg, og vær tøff i lønnsforhandlinger hvis du har det. Startlønn er viktig, skaff deg et godt utgangspunkt.

Vibeke Holth, redaktør Kapital

Hvorfor er det fortsatt ikke full likestilling i Norge?

– Rent formelt har vi i dag tilnærmet full likestilling i Norge da vi har lover som forbyr kjønnsdiskriminering, men dessverre har vi en del uformell kjønnsdiskriminering som hindrer full reell likestilling. Det kan være ubevisste holdninger som gjør at jenter og gutter blir forskjellig oppdratt og blir møtt med ulike holdninger til hvordan de skal oppføre seg, gamle kjønnsrollemønstre som gjør at unge kvinner og menn velger tradisjonelle utdannelser og yrkesveier (gutter velger maskin- og mekk og jenter velger sykepleie), kvinner som har dobbel omsorgsbyrde og mer ansvar for hus, barn og aldrende foreldre slik at de ikke har kapasitet til å gjøre karriere samtidig.

– Vi ser at Kapitals liste over Norges 400 rikeste totalt domineres av menn. Penger er makt, og spesielt innen finans ser vi at kjønnsbalansen er skjev. Vi ser det også på børsen der selskapene i stor grad styres av menn, men også i typiske partneryrker som advokatbransjen hvor arbeidsbelastningen vanskelig lar seg kombinere med det å for eksempel ha ansvar for små barn, men også i gründermiljøer.

Kapital-redaktør Vibeke Holth.

Hva er den største utfordringen når det gjelder likestilling på verdensbasis?

– At mange land fortsatt har religioner som hindrer kvinner i å delta aktivt i yrkeslivet. Det gjør at millioner, antakelig milliarder, av kvinner er økonomisk avhengige av menn og dermed i liten grad kan bestemme over sin egen hverdag. Disse kvinnene utgjør imidlertid en enorm «skjult» ressurs. Mye av velstandsutviklingen i de nordiske landene siden andre verdenskrig kan tilskrives at vi har hatt stigende og høy yrkesdeltakelse blant kvinner. Tilsvarende kan mange fattige land oppleve høy velstandsutvikling hvis de blir flinkere til å inkludere kvinner i arbeidslivet. Et kjennetegn ved mange land med høy bruttonasjonalprodukt per innbygger at de har høy yrkesdeltakelse blant kvinner. Her ligger det et fantastisk potensial for vekst og velferd i verden.

Hva er ditt råd til unge kvinner som skal ut i arbeidslivet?

– Velg riktig sjef! Det er helt avgjørende for at du trives og utvikler deg at du har en dyktig leder som ser verdien av kompetansen din, og bidrar til å løfte deg opp og fram. Det kan også lønne seg å jobbe litt ekstra hardt de første årene ute i arbeidslivet slik at man raskt skaffer seg god og attraktiv arbeidserfaring. Den kan man ha glede av hele livet.

Lan Marie Berg (MDG), stortingsrepresentant

Hvorfor er det fortsatt ikke full likestilling i Norge?

– Det er selvfølgelig mange grunner til at det fortsatt ikke er full likestilling i Norge. Menn har fortsatt mer politisk makt, både lokalt og nasjonalt. Kvinnehelse er systematisk underprioritert. Såkalte «kvinnesykdommer» blir ofte ikke ansett som like alvorlige, får ikke like mye midler og blir ikke forsket like mye på. Det er fortsatt et stort arbeid å gjøre for å sikre likestilling i hjemmet og lik lønn for likt arbeid.

MDGs Lan Marie Berg vil auke enøkstøtta slik at folk kan få opptil halvparten av kostnaden dekt når dei skal få installert solcellepanel, varmepumpe eller etterisolere heimen sin. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

Hva er den største utfordringen når det gjelder likestilling på verdensbasis?

– Klimakamp er kvinnekamp. Med alvorlige klimaendringer er det ekstra stor fare for at kvinner blir skjøvet ut i fattigdom, mister rettigheter og at diskriminering øker, siden det er kvinner og andre minoriteter dessverre fremdeles er blant de første ofrene når samfunnsutviklingen går feil vei. Akkurat nå er kvinner på Afrikas Horn utsatt fordi de opplever en forferdelig sultkatastrofe. Kvinner på flukt er enkle ofre for kyniske menneskehandlere.

Hva er ditt råd til unge kvinner som skal ut i arbeidslivet?

– Rekk opp hånden og tro på at du er bra nok! Det er mange som ser på stillingsannonser og tenker på alt de ikke kan. Husk heller på alt du faktisk kan og kan bidra med. Vær like freidig som en mann ville vært. Tør å trekke fram det som er unikt ved deg og husk å forhandle lønn og stå på krava.

Aina Stenersen, bystyrerepresentant for Oslo Frp

Hvorfor er det fortsatt ikke full likestilling i Norge?

– I Norge har vi en høy grad av likestilling, sammenlignet med andre land. Men vi har fortsatt en vei å gå, f. eks innen kvinnehelse. Både innen fødsels- og barselomsorg, og for eksempel endometriose, og adenomyose. Det er på tide å ta kvinners helse på alvor.

Aina Stenersen

Hva er den største utfordringen når det gjelder likestilling på verdensbasis?

– En stor utfordring er at jenter og kvinner mer utsatt for vold. På verdensbasis har en av tre kvinner vært utsatt for fysisk eller seksuell vold minst en gang etter fylte 15 år ifølge FNS bærekraftsmålsrapport i 2021. I Norge fikk vi nylig sjokktall om voldtekt og vold i nære relasjoner. Her må flere tiltak settes inn. Og utdanning for flere jenter er et viktig utviklingsperspektiv, og potensialet er stort.

Hva er ditt råd til unge kvinner som skal ut i arbeidslivet?

– Ikke la være å søke på en jobb fordi du ikke kan alt som står i stillingsbeskrivelsen. Og husk at ingen er verdensmestre i arbeidslivet, noen er bare bedre til å late som.

Fler artiklar för dig