Nyheter

Sametingspolitiker om aksjonene i Oslo: – Fremmer ikke samisk kultur

– Aksjonen for å stoppe vindturbinene i reinens beiteområde på Fosen gagner ikke den samiske kulturen. Tvert imot, mener Toril Bakken Kåven, parlamentarisk leder for Nordkalottfolkets sametingsgruppe.

– Dette er en reindriftsaksjon, en demonstrasjon for reindrifta, men gir ingen ting tilbake til det samiske fellesskapet, sier Toril Bakken Kåven, parlamentarisk leder i Nordkalottfolket, som er det største opposisjonspartiet i Sametinget.

Hun mener dommen fra Høyesterett, som fastslår menneskerettighetsbrudd knyttet til vindturbinutbyggingen på Fosen, selvsagt skal respekteres. Likevel mener hun Norske Samers Riksforbund (NSR), som står bak aksjonen sammen med Natur og ungdom, over år har skadet samenes sak gjennom et ensidige fokus på reindrifta:

– Det å være i, og høste fra naturen, er utrolig viktig for alle samer, uavhengig av om de jobber som sykepleiere, lærere eller utmarksutøvere. Men dette har fått lite eller ingen oppmerksomhet i NSR, sier Toril Bakken Kåven.

Toril Bakken Kåven, parlamentarisk leder for Nordkalottfolket i Sametinget.

Påstått nasjonalromantikk

Leder for NSR, Beatrice Fløystad, stiller seg uforstående til påstanden og svarer med følgende spørsmål:

– Hvilken natur er det Torill Bakken Kåven mener hun kan høste fra og være i når det er vindturbiner i den naturen? undrer hun.

I realiteten bidrar NSR til en fornorsking av det samiske samfunnet.

—  Toril Bakken Kåven, parlamentarisk leder for Nordkalottfolket i Sametinget.

Ifølge deres egen hjemmeside er NSR en kulturpolitisk organisasjon som driver med frivillig arbeid, stiller til sametingsvalg og «samler samer fra alle områder, næringer og interessegrupper til felles arbeid for kultur og samfunn».

Ifølge Toril Bakken Kåven er dette en påstand med lite rot i virkeligheten:

– Det eneste NSR er opptatt av er å lansere reindriftsnæringa som et nasjonalromantisk symbol på alt det samiske, fordi det gir makt og gjennomslag ellers i det norske samfunnet. Konsekvensen er at den samiske utmarksnæringa, med sanking og innlandsfiske, nærmest er fullstendig utradert, sier Toril Bakken Kåven til Dagsavisen.

Hun legger ikke skjul på at NSR – etter hennes mening, har tatt reindriftsnæringa under sine vinger på bekostning av fastboende samer og sjøsamer over hele Norge.

– Konsekvensen er at urfolksnæringa og det vi andre holder på med har fått stadig lavere status, sier Kåven.

Beatrice Fløystad understreker at dersom de ikke beskytter den naturen og den kulturen som er så vil ikke Kåven ha noen områder igjen å kjempe for.

Man kan ikke ha en regjering som ikke stoler på egen høyesterettsdom, og som dermed ikke bryr seg om å beskytte hverken mennesker eller natur.

—  Beatrice Fløystad, leder NSR

– Dersom denne saken ikke vinner fram, vil i hvert fall ikke hun få gehør for sine saker. Man kan ikke ha en regjering som ikke stoler på egen høyesterettsdom, og som dermed ikke bryr seg om å beskytte verken mennesker eller natur. Om man ikke kjemper for de områdene som er igjen til samisk kulturutøvelse så vil det ikke være så mye igjen for fremtiden. Vår kamp for menneskerettighetene er en kamp for hele Sápmi! sier Beatrice Fløystad.

Skader kulturen

– Betyr dette at du mener NSR sitt fokus er direkte skadelig for den samiske kulturen og de samiske interessene som helhet?

– Ja, utvilsomt. Dette skader den samiske kulturen totalt sett, fastslår Toril Bakken Kåven.

Hun viser blant annet til at samer som kunne tenkt seg å stå på valg til Sametinget vegrer seg fordi reindriftssamene er i flertall og utgjør en sterk maktbase det kjennes vanskelig å matche. Selv om NSR ikke er et politisk parti, utgjør deres innvalgte medlemmer flertallet i Sametinget sammen med Flyttsamelista og Senterpartiet.

– Reindriftssamene er overrepresentert på Sametinget, men utgjør et bitte lite mindretall ute i det samiske samfunnet. Det eneste vi krever er en likeverdighet mellom fastboende samer og sjøsamer på den ene siden, og reindriftssamene på den andre. Men det tåler ikke NSR, hevder Kåven, som mener konsekvensene er alvorlige.

Reindriftssamene er overrepresentert på Sametinget, men utgjør et bittelite mindretall ute i det samiske samfunnet.

—  Toril Bakken Kåven

Hun nevner tapt kultur knyttet til utmarksnæringa og høsting av naturen, som én viktig konsekvens.

– Dette er ikke bare et tap for samebefolkningen. Det er også et tap for det norske samfunnet, fremholder sametingspolitikeren.

Verste løsning

Beatrice Fløystad vil gjerne understreke reindriftssamenes rett til å stå sterkt på sitt i en så viktig sak.

Beatrice Fløystad, leder for NSR er helt uenig i kritikken om at reindriftsamene tar for stor plass i samepolitikken.

– Nå har staten drevet med fornorskning og assimilering av samer i over 150 år. Staten har gjennom sin politikk ønsket å få bort det samiske. Vi skal være glade for det lille vi har igjen av samisk kultur, og den verste løsningen i denne saken er å kreve at de som lever av en urfolksnæring ikke skal ha sin rett til det. Reindriftssamene har rett til å utøve sin kultur på lik linje med alle andre samer, sier Beatrice Fløystad.

Reindriftssamene har rett til å utøve sin kultur på lik linje med alle andre samer.

—  Beatrice Fløystad

Kåven peker også på hvordan Reindriftsloven har gitt reindriftssamene enorm makt over 40 prosent av Norges landareal, der de kan nekte alt fra industri- og næringsutvikling til ferdsel og bygging av et sjøsame-naust i vannkanten.

– Det aller viktigste er likevel hva dette gjør med stoltheten, selvtilliten og selvrespekten til store deler av den samiske befolkningen. Nesten 70 prosent av samene i Norge har ikke engang samisk som sitt hjemme-språk.

– I realiteten bidrar NSR til en fornorskning av det samiske samfunnet, fastslår Toril Bakken Kåven i Nordkalottfolket.

Skuffet

Beatrice Fløystad synes det er skuffende at ikke Nordkalottfolket kan være støttende i den pågående saken.

– Om man kan ringe inn på kartet hvor de 40 prosent er som det vises til og deretter sette et rødt merke på alle pågående og planlagte inngrep, da sitter man ikke igjen med 40 prosent. For å kunne redde klimaet er ikke løsningen å fjerne urbefolkningen som innehar kunnskap som verden trenger for å redde klimaet. Kåven legger altså skylden på samene selv for fornorskingen. Dette er ene og alene staten Norge som er ansvarlig for fornorskingen og assimileringspolitikken, sir Fløystad og legger til:

– Jeg vil gjerne avslutte med å si at det er pågående menneskerettighetsbrudd, og det er veldig skuffende at Nordkalottfolket ikke kan stå opp for reindrifta i en så viktig sak.Nyeste fra Dagsavisen.no: